Hoornbeeck College
Locaties

Onderzoek Hoornbeeck Kenniscentrum: 6 op de 10 mbo-jongeren leest (bijna) elke dag uit de Bijbel – en dat is hoopvol

Hoe zit het met het persoonlijk Bijbellezen onder mbo-jongeren, en wat kunnen opvoeders daaruit meenemen? Dat is de insteek van het praktijkonderzoek door ons Kenniscentrum, waarvan nieuwe resultaten zijn gedeeld.  

Zo’n 2000 Hoornbeeck-studenten uit het hele land vulden kortgeleden een enquête in, net als 2000 ouders en ruim 350 docenten. Ze beantwoordden vragen als: hoe belangrijk vind je de Bijbel? Hoe vaak lees je de Bijbel, en hoe lang? En lees je naast de Bijbel een dagboek of een stukje uitleg?  

Het onderzoek ‘Begrijp je wat je leest?’, uitgevoerd door het Kenniscentrum, geeft een interessante inkijk in het Bijbelleesgedrag van jongeren en hoe dit is in vergelijking met hun opvoeders. De onderzoekers delen de uitkomsten in fases. Er worden nog geen harde conclusies getrokken, toch laten de resultaten verbanden zien en geven ze stof tot nadenken. Ook door de media wordt het onderzoek opgepakt: het Reformatorisch Dagblad schreef er twee artikelen over.

Hieronder vind je beide RD-artikelen.

Kwart mbo-jongeren vindt Bijbel ‘neutraal’

In het onderzoek zegt 70 procent van de mbo-jongeren de Bijbel belangrijk tot heel belangrijk voor hun leven te vinden, een kwart kiest een neutrale positie en 5 procent vindt de Bijbel onbelangrijk. Daarmee lijken ze minder belang te hechten aan de Bijbel dan ouders en docenten: alle docenten geven aan de Bijbel belangrijk tot heel belangrijk te vinden, en van de ouders meer dan 95 procent.  

‘70 procent van de mbo-jongeren vinden de Bijbel belangrijk tot heel belangrijk voor hun leven’

Ruim 60 procent van de mbo-jongeren geeft aan elke dag of bijna elke dag uit de Bijbel te lezen. Dit is minder frequent dan ouders en docenten: daarvan lezen 9 op de 10 respondenten (bijna) elke dag uit de Bijbel. Jongeren die de Bijbel belangrijk vinden, lezen ook significant meer. En hoe meer ze lezen, hoe vaker ze de tekst zeggen te begrijpen. 

Hoopgevend

Alice Middelkoop, een van de onderzoekers en coördinator van het Hoornbeeck Kenniscentrum, vindt de frequentie van het Bijbellezen onder jongeren positief, zegt ze tegen het Reformatorisch Dagblad. “Het is positief dat jongeren best vaak uit de Bijbel lezen en dat die frequentie ook significant toeneemt naarmate ze ouder worden. (…) Jongeren laten aanvankelijk nog in het midden hoe belangrijk ze de Bijbel vinden, maar hoopgevend is dat dit cijfer daalt onder studenten die ouder zijn.” Of dit een verandering op langere termijn is, kun je niet zeggen – daarvoor zouden de respondenten langer gevolgd moeten worden.  

Studenten Economie en Dienstverlening lezen de Bijbel het minst

12 procent van de studenten leest de Bijbel niet persoonlijk. Waar heeft dat mee te maken? Geen zin of interesse, geeft bijna de helft aan. Ook geven studenten aan dat ze geen tijd of concentratie hebben, het te moeilijk is, dat ze het niet gewend zijn of er niet aan toekomen.  

In de sectoren Gezondheidszorg en Welzijn wordt het meest de Bijbel gelezen, gevolgd door Techniek. Studenten uit de sectoren Economie en Dienstverlening lezen het minst, en hebben de meeste niet-lezers. Volgens Middelkoop kan dat komen doordat bij Dienstverlening “relatief veel jonge studenten van niveau 2 zitten die wellicht meer moeite hebben met lezen.”   

Bijbelvertalingen

De meerderheid van ouders en docenten (60 en 72 procent) geeft aan de Bijbel vaak te begrijpen. Bij mbo-jongeren is dit een stuk minder: 42 procent. Bijna de helft van hen geeft aan zo nu en dan te begrijpen wat ze lezen. 

‘42 procent van de mbo-jongeren begrijpt de Bijbel vaak, de helft 'zo nu en dan'‘

De meerderheid van de respondenten – in alle drie de categorieën meer dan de helft – leest uit de Statenvertaling. Een kwart leest uit de Herziene Statenvertaling. Van de jongeren leest 20 procent de Bijbel in Gewone Taal, de Basisbijbel, het Boek, de NBV of een buitenlandse vertaling. Of het begrip van de Bijbel samenhangt met de vertaling, is niet onderzocht. Middelkoop in het RD: “Omdat we niet op dat punt willen focussen, maar op het didactisch en pedagogisch ondersteunen van jongeren bij persoonlijk Bijbellezen.”  

Bijna de helft van de mbo-jongeren en ongeveer 60 procent van de docenten wisselt de papieren versie van de Bijbel af met de online Bijbel, die ze dan voornamelijk op hun telefoon (bijv. via YouVersion of Dagelijks Woord) lezen. Ouders lezen juist meer op papier: 60 procent. Van de respondenten die aangeven dat ze de Bijbel digitaal lezen, geeft ruim 40 procent van de mbo-jongeren aan dat ze hierdoor vaker de Bijbel lezen.  

Het onderzoek  

Het onderzoek werd uitgevoerd door de werkgroep Identiteit & Vorming, onderdeel van het Kenniscentrum. Deze werkgroep doet kleinschalig, praktijkgericht onderzoek. De onderzoeksresultaten kunnen docenten, ouders en catecheten helpen en handvatten bieden om mbo-jongeren te ondersteunen in de ontwikkeling van een christelijke identiteit.  

Later dit jaar verschijnt een vervolg op dit onderzoek, waarbij interviews zijn afgenomen die meer helderheid geven over het gedrag van jongeren.