Hoornbeeck College
Locaties

Onze ondersteuning: 10 principes

Als student van het Hoornbeeck College mag je rekenen op ondersteuning die goed bij je past. Wij werken volgens de volgende principes:

 1. Wanneer je je hebt aangemeld bij het Hoornbeeck College volgt er een uitgebreide intake. Hierin gaan we samen met jou na of de opleiding bij je past. De docenten geven onderwijs met deze informatie in hun achterhoofd – ze houden rekening met wat je wilt en kunt;
 2. We vinden het belangrijk om een warme overdracht te hebben met je middelbare school. Zo sluit de ondersteuning goed aan;
 3. Ons uiteindelijke doel van de ondersteuning is dat je goede resultaten haalt en je je goed voelt op school;
 4. Alle ondersteuning organiseren we zo dicht mogelijk bij jou en bij de plaats waar je je opleiding volgt;
 5. We vinden het belangrijk dat het leef- en werkklimaat op school gezond en veilig is;
 6. Iedere student kan rekenen op basisondersteuning van hun docenten en studieloopbaanbegeleider. Je docenten ondersteunen je tijdens het lesgeven, de studieloopbaanbegeleider is de belangrijkste persoon als het om jouw begeleiding gaat. Wij zorgen ervoor dat zij bekwaam zijn om jou zo goed mogelijk te begeleiden in de opleiding;
 7. Als je een extra ondersteuningsvraag hebt, gaan we met jou na wat je nodig hebt. Binnen de mogelijkheden van onze school kun je rekenen op passende extra ondersteuning;
 8. Onze docenten werken zo goed mogelijk samen met ons ondersteuningsteam en met de instelling of het bedrijf waar je stage loopt. Als het nodig is schakelen we andere instellingen in om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen – uiteraard in overleg met jou;
 9. We verwachten een actieve rol van jou en, waar het mogelijk en wenselijk is, van je ouders of verzorgers;
 10. We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Plaatsing in de juiste opleiding

Het Hoornbeeck College wil de instroom en de plaatsing zo goed mogelijk laten verlopen. We doen ons best om jou in de opleiding van je keuze te plaatsen, eventueel met jouw ondersteuningsvraag.

 • Oriënterend gesprek

  Heb je vragen over jouw opleidingskeuze in verband met een beperking? Vraag dan een oriënterend gesprek bij ons aan. Doe dit op tijd, bijvoorbeeld in januari vóór je aanmelding.

 • Afspraken bij grotere ondersteuningsvraag

  Heb je een beperking of ondersteuningsbehoefte? Dan is het erg belangrijk dat je je op tijd aanmeldt. Zo kunnen wij extra ondersteuning voor je regelen. Wanneer je je later aanmeldt dan 1 april, kan dat betekenen dat we je niet meteen alle ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt. Tijdig aanmelden is dus van belang!

  Als je extra ondersteuning nodig hebt, maken we daar afspraken over met jou en je ouders of verzorgers in het zogenaamde handelingsplan.

 • Verlengde intake

  Voorafgaand aan het loopbaanadviesgesprek krijg je een uitnodiging voor een AMN-test. Deze test geeft inzicht in wat je kunt. In het loopbaanadviesgesprek gaan we samen met jou na of de opleiding bij jou past en of je extra ondersteuning nodig hebt. Heb je een beperking? Geef dit dan door bij je aanmelding. Zo kunnen we meer tijd inruimen voor het loopbaanadviesgesprek of een extra gesprek inplannen. Heb je dyslexie of dyscalculie, dan kun je een langer loopbaanadviesgesprek krijgen. Lees meer informatie hierover bij Aanmelden.

 • Wel of niet geplaatst

  Je kunt geplaatst worden in een opleiding als:

  • we verwachten dat jij de opleiding kunt halen en het beoogde beroep kunt uitoefenen;
  • je gemotiveerd bent;
  • de school kan voldoen aan jouw eventuele bijzondere ondersteuningsvraag;
  • de rust en de veiligheid van de school niet in het gedrang komen.

  Mocht je, om welke reden dan ook, niet geplaatst worden in een opleiding, dan krijg je van ons een brief waarin we meer uitleg geven.

 • Overdracht

  Als je op het voortgezet onderwijs ook ondersteuning hebt gekregen, zetten we die lijn graag door. Daarvoor werken we nauw samen met je middelbare school en hebben we afspraken gemaakt over de overdracht van belangrijke gegevens.

Basisondersteuning

Alle studenten worden zo goed mogelijk ondersteund in hun opleiding. Waar kun je sowieso op rekenen? En bij wie moet je zijn voor welke ondersteuning?

 • Toegankelijkheid en een veilig klimaat

  • Met al onze medewerkers en studenten werken we aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat. Daarbij zijn rust en structuur belangrijk. Op onze website kun je ons Beleidsplan Schoolveiligheid terugvinden.
  • Al onze locaties zijn goed toegankelijk, ook voor studenten met een beperking – zoals rolstoelgebruikers. Er is een (trap)lift aanwezig, alle lokalen zijn bereikbaar en er zijn voldoende toegankelijke werkruimtes.
  • We kunnen voor hulpmiddelen zorgen bij het onderwijs en de examens, uiteraard binnen de onderwijskundige kaders.
  • Het gedrag van anderen speelt een grote rol in ons gevoel van veiligheid. Hier zijn onze medewerkers zich van bewust. Ze zullen consequent en integer handelen. Pestgedrag of geweld pakken we onmiddellijk aan.
  • Onze studieloopbaanbegeleiders houden in de gaten hoe goed de studenten zich voelen en hoe gemotiveerd ze zijn.
 • Je eigen studieloopbaanbegeleider

  • In de opleiding krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider, de belangrijkste persoon als het gaat om jouw ondersteuning. Bij hem of haar kun je terecht met vragen over school of stage en als het even niet lekker loopt. Met de lessen en persoonlijke begeleiding van de studieloopbaanbegeleider werk je aan leervaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling.
  • Iedere sector heeft een eigen aanpak voor studieloopbaanbegeleiding. Uiteindelijk is de begeleiding erop gericht dat je steeds meer je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen, zowel binnen als buiten de school.
  • De studieloopbaanbegeleider werkt samen met het team van docenten, de verzuimcoördinator, de bijlesdocenten en het ondersteuningsteam.
  • Jouw studieloopbaanbegeleider heeft ook contact met je ouders of verzorgers.
 • Jouw (stage)docenten

  • Onze lessen

  Jouw (stage)docenten begeleiden je zo goed mogelijk naar een diploma. Ze zijn bekwaam om leiding te geven aan het onderwijsproces en werken aan een veilig en rustig klimaat. Ze kunnen extra ondersteuning bieden, binnen of buiten de les. Wanneer dit structureel wordt, doen ze dit in overleg met het ondersteuningsteam. Soms geeft het ondersteuningsteam of een externe begeleider adviezen in hoe de docenten moeten omgaan met een bepaald probleem of een beperking. Misschien heb je een bepaalde aanpassing nodig in de lessen of examens, bijvoorbeeld door dyslexie, een beperking of een gedragsprobleem. In dat geval worden betrokken docenten ingelicht. Daar word jij zo goed mogelijk in meegenomen.

  • Stage

  In de stage, ook wel beroepspraktijkvorming genoemd, werk je samen met de stagedocenten gericht aan de competenties die nodig zijn voor jouw toekomstige beroep.

  • Basisprotocollen

  Docenten signaleren eventuele problemen en maken die bespreekbaar. Zij werken hiervoor met basisprotocollen op gebied van rouw, huiselijk geweld, pesten, crisis en dyslexie. Als het over jou gaat, word je er natuurlijk zoveel mogelijk bij betrokken. Als er interventies en contact met externe instanties bij komen kijken, gebeurt dit in principe altijd in overleg met jou en het ondersteuningsteam.

  • Resultaten

  We houden de vorderingen van de studenten bij. Na iedere lesperiode houden de docenten een resultatenvergadering, waarin de schoolresultaten en het welbevinden van de studenten worden besproken. Bij bijzonderheden word jij, en eventueel je ouders of verzorgers, hierover geïnformeerd via je studieloopbaanbegeleider.

 • Decaan

  Voor een specifieke vraag over de keuze van een opleiding moet je bij de decaan zijn. Hij of zij helpt je bij keuzes in je loopbaan en het leggen van contacten die hierbij nodig zijn.

 • Verzuimbegeleiding

  Spijbelaars kunnen niet ongestoord hun gang gaan: aan- en afwezigheid wordt geregistreerd in ons registratiesysteem. We hebben een zogeheten verzuimprocedure: als het nodig is, krijg je begeleiding van de verzuimcoördinator. Hij kan de studieloopbaanbegeleider, het ondersteuningsteam of de opleidingsmanager hierbij betrekken.

 • Bijles taal en rekenen

  De lessen Nederlands en rekenen volg je meestal in de klas. Heb je het streefniveau nog niet gehaald? Dan krijg je bijlessen Remedial Teaching. Dit kan plaatsvinden in niveaugroepen.

 • Vertrouwenspersonen

  Als jij je niet veilig voelt of iets onprettigs heb meegemaakt op school, zoals seksuele intimidatie of een andere vorm van machtsmisbruik, wil je dit misschien met een volwassene delen. Daarvoor kun je naar een vertrouwenspersoon. Ze zijn op elke locatie aanwezig en willen je graag helpen. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing of verwijst je naar iemand anders.

 • De verschillende regelingen van het Hoornbeeck College

  • De klachtenregeling. Een klacht kun je met een vertrouwenspersoon doorspreken. Hij of zij lost de klacht op of stuurt deze door naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is een brug tussen ouders en studenten aan de ene kant, en de school en eventueel de klachtencommissie aan de andere kant.
   De school is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt je daar met je vragen terecht bij een mogelijke klacht. De klacht kun je eveneens bij de klachtencommissie indienen (hieronder is het adres vermeld).
   Je kunt je klacht bij de klachtencommissie indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van de klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door jou zelf opgestelde klachtbrief, en die kun je dus gelijk meesturen. Dit zijn de contactgegevens:
   GCBO is bereikbaar via: Postbus 82324 2508 EH Den Haag. Telefoonnummer: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) en fax: 070-3020836. E-mailadres: info@gcbo.nl, website: www.gcbo.nl
  • De klokkenluidersregeling van de school. Met deze regeling kun je anoniem misstanden binnen de school aan de orde stellen. Deze regeling is bedoeld voor ernstige misstanden en wordt alleen in het ergste geval gebruikt.
   In het kader van de klokkenluidersregeling is de volgende vertrouwenspersoon benoemd: J. van de Vliert (locatie Amersfoort). De school is aangesloten bij de Commissie Integriteitsvraagstukken van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).
 • Specifieke vragen

  Heb je andere vragen of problemen die je niet kunt bespreken met de genoemde personen? Dan kun je altijd terecht bij je opleidingsmanager of bij iemand van het ondersteuningsteam (zie Extra ondersteuning).

 • Jijzelf en je ouders of verzorgers

  Jouw rol en de betrokkenheid van je ouders of verzorgers vinden wij belangrijk. Je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid voor het verloop van de opleiding. Hierin verwachten wij een actieve houding. We vragen ook je ouders of verzorgers om betrokken te zijn, als dat mogelijk en wenselijk is.

 • Studentbegeleidingssysteem

  Wij hebben zorgvuldige afspraken gemaakt over de verslaggeving in ons studentbegeleidingssysteem. Elke student heeft een eigen dossier. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om.

Extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning is extra ondersteuning mogelijk, bij bijvoorbeeld een probleem of beperking. Dit wordt gecoördineerd vanuit ondersteuningsteams op iedere locatie. Bekijk wat dit team doet en wanneer ze iets voor jou kunnen betekenen.

 • Het ondersteuningsteam

  Het ondersteuningsteam bestaat uit een coördinator, een paar interne begeleiders en een schoolmaatschappelijk werker van Stichting De Vluchtheuvel. Het team werkt nauw samen met ambulante begeleiders van speciale scholen.

 • Contact

  Hoe kom je bij het ondersteuningsteam terecht?

  • Als je op je aanmeldformulier of tijdens de intake hebt aangegeven dat je een beperking hebt, dan wordt er altijd iemand van het ondersteuningsteam ingeschakeld;
  • Tijdens de opleiding kan je studieloopbaanbegeleider je doorverwijzen naar het ondersteuningsteam;
  • Ook kun je zelf contact zoeken met het ondersteuningsteam, bijvoorbeeld door een mail te sturen.
 • Wat doet het ondersteuningsteam?

  Het ondersteuningsteam biedt ondersteuning of training bij beperkingen, leerproblemen en problemen met jezelf of je omgeving. Dit kan individueel of in een (kleine) groep, in overleg met jou. Het doel van de ondersteuning is om jouw eigen kracht te versterken, de insteek is vooral praktisch en handelingsgericht.

  Het ondersteuningsteam werkt aan de hand van protocollen op gebied van rouw, huiselijk geweld en suïcidaliteit. Het team is deskundig (in samenwerking met externe begeleiders) op het gebied van:

  • lichamelijke beperkingen of ziekte;
  • leerproblemen, zoals dyslexie en dyscalculie;
  • psychische problemen;
  • faalangst;
  • sociale vaardigheden;
  • maatschappelijke- of omgevingsproblemen;
  • gedragsproblemen;
  • emotieregulatie;
  • (sociale) leef- en gezinsomstandigheden;
  • verwerking van of voorbereiding op gebeurtenissen;
  • hulp bij school / BPV / werk / huiswerk / planningsvaardigheden / zoeken naar werk;
  • eerdere leerlinggebonden financiering.
 • Aanbod van extra ondersteuning

  Er zijn verschillende vormen van extra ondersteuning.

  • Kortlopende trajecten in verband met ondersteuning bij beperkingen, leerproblemen en problemen met jezelf of je omgeving, in groepen of individueel;
  • Groepstrainingen voor sociale vaardigheden;
  • Maatwerktrajecten voor ondersteuning bij beperkingen;
  • Aanpassingen in verband met een beperking (in overleg).

  Bekijk hier wat het Hoornbeeck aan extra ondersteuning biedt bij dyslexie.

 • Toekennen van extra ondersteuning

  Als je extra ondersteuning hebt aangevraagd, krijg je een gesprek met een begeleider. De begeleider vult het formulier ‘Indiceren en arrangeren’ in: hierin staat kort wat je beperking of probleem is, waar jouw mogelijkheden liggen en wat ze gaan doen om jou te ondersteunen. Zo wordt jouw ondersteuningsvraag omgezet in een zogeheten arrangement. Dit arrangement kan heel eenvoudig zijn, maar ook uitgebreider. Bij de invulling van het arrangement kijken we naar vijf vragen:

  • Welke extra begeleiding (aandacht) heb jij nodig, op welke plaats en door wie?
  • Welke aanpassingen zijn nodig in de examens?
  • Welke aanpassingen heb jij nodig in tijd, ruimtelijke omgeving en lesmateriaal?
  • Welke kennis en vaardigheden zijn (voor ons) nodig om jou goed te kunnen ondersteunen?
  • Met welke externe organisaties gaan we samenwerken?

  Een arrangement is voor een groot deel maatwerk. Het team stelt een pakket van ondersteuning samen dat zo goed mogelijk aansluit bij wat je nodig hebt. Samen met jou gaan ze na wie bij de ondersteuning betrokken wordt, en of jij alleen of in een groepje studenten (bijvoorbeeld in een training) begeleid wordt. Ze doen zorgvuldig verslag van de ondersteuning en gaan vertrouwelijk met je gegevens om.

 • Handelingsplan en onderwijsovereenkomst

  Als je een grotere ondersteuningsvraag hebt dan wij regulier aan alle studenten bieden, maken wij hier samen met jou (en je ouders of verzorgers) afspraken over. In een bijlage bij de onderwijsovereenkomst staat beschreven wat we van elkaar kunnen verwachten. Deze bijlage is het handelingsplan.

Samenwerking

Om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vinden wij samenwerking belangrijk. Met je ouders of verzorgers, maar ook met zorgaanbieders en andere instellingen.

 • Ouders

  Als school vinden we het belangrijk om je ouders of verzorgers te betrekken bij de ondersteuning. Heb je hier bezwaar tegen en ben je 18 jaar of ouder, geeft dit dan aan bij je studieloopbaanbegeleider.

  De studieloopbaanbegeleider onderhoudt contact met je ouders of verzorgers over de voortgang van de opleiding. Zowel je studieloopbaanbegeleider als je ouders of verzorgers kunnen een gesprek hierover aanvragen. Heb je een extra ondersteuningsvraag, dan kan het contact ook verlopen via de coördinator of een begeleider van het ondersteuningsteam. Dit kunnen jij, je ouders of verzorgers of een schoolmedewerker aanvragen.

 • Middelbare scholen

  Wij werken nauw samen met de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. We overleggen hoe we zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de ondersteuning die je daar hebt gekregen.

 • Andere samenwerkingspartners

  Wij werken structureel samen met andere instanties.

  • Stichting De Vluchtheuvel, voor schoolmaatschappelijk werk;
  • Talenta, voor jobcoaching;
  • De leerplichtambtenaar, voor problematisch verzuim;
  • Ambulante begeleiders, voor expertise op gebied van beperkingen. De ambulante begeleider richt zich vooral op coaching en advisering van onze eigen begeleiders.

  In sommige gevallen werken we ook samen met andere instellingen.

 • Zorg Advies Team

  Naast het ondersteuningsteam heeft het Hoornbeeck College op elke locatie een Zorg Advies Team. Het Zorg Advies Team bestaat uit vertegenwoordigers van andere (zorg)instellingen. Dit team komt alleen bij elkaar als er ingrijpende problemen voordoen of als we de verantwoordelijkheid aan een andere instelling moeten overdragen. Lees voor meer informatie het document Visie en werkwijze Zorg Advies Team Hoornbeeck College.