Hoornbeeck College
Locaties

Op het Hoornbeeck College beschouwen we Gods Woord als de enige norm voor het leven. Die norm is bepalend voor onze visie op mens en samenleving, de zin van het leven en de zin van het werken. In het licht daarvan geeft de school invulling aan haar vormende en opvoedende taak.  

Het hoofddoel van de school is het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Gaven en talenten moeten, in afhankelijkheid van Gods zegen, benut en ontwikkeld worden. Op die manier kunnen we ons leven in dienst stellen van God en onze naaste. We zien het als kerntaak om de studenten in ernst en liefde te wijzen op de noodzaak van de waarachtige bekering, geleid door de Heilige Geest. 

Onderwijs

Voor de opleidingen van het Hoornbeeck College geldt een internationale kwalificatiestructuur: de niveaus zijn vergelijkbaar met die van dezelfde opleidingen in andere landen. Bij het succesvol afronden van een opleiding kan de student een vervolgopleiding op een hoger niveau volgen. Blijkt een opleiding te hoog gegrepen, dan kan de student de opleiding op een lager niveau vervolgen. Als de opleiding voortijdig wordt afgebroken, kan de student deze later afronden op basis van de behaalde kerntaken.

Studie en handicap

Het Hoornbeeck College bereidt studenten voor om hun gaven en talenten in te zetten op hun plek in de samenleving. Dat geldt ook voor studenten met een functiebeperkingWe doen er alles aan om ook hun een plaats in de opleiding te geven. Zo zijn de schoolgebouwen voorzien van (trap)liften om de toegankelijkheid te vergroten.  

Ook is er een Steunpunt Studie & Handicap ingericht: hier kunnen studenten en betrokkenen terecht voor hulp en advies bij het aanvragen van voorzieningen. Dit steunpunt is er ook om problemen te bespreken en studiegerelateerde ondersteuning te vragen, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een geschikte stageplaats. Een begeleider vanuit de school biedt extra ondersteuning om studenten met een functiebeperking zelfstandig en zelfverzekerd te leren functioneren.  

Strategisch Meerjarenplan

Het Strategisch Meerjarenplan (SMP) van het Hoornbeeck College is verwerkt tot een interactieve landkaart. Op deze landkaart zijn de speerpunten van het Hoornbeeck voor de periode 2022-2028 te zien en in verhaalvorm uitgewerkt. Daarnaast bevat elk speerpunt een video die een (toekomstige) praktijkvertaling laat zien. De speerpunten en verhalen van het SMP geven richting, inspireren en zetten medewerkers aan tot het maken van een ‘eigen verhaal’. Elke Hoornbeeck-locatie en ieder onderwijsteam maken de verhalen op die manier passend elke (onderwijs) situatie.