Hoornbeeck College
Locaties

De Bijbel als basis

Bij het Hoornbeeck College is de Bijbel de basis. Wat betekent dat precies? Hieronder leggen we uit wat de Bijbel betekent voor ons onderwijs. Klik op het ‘+-je’ om de onderdelen te openen.

 • Gods Woord

  Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gebaseerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis, de Drie Formulieren van Enigheid. We zien de Bijbel als het volmaakte Woord van God, waarin we Hem als de weg naar zaligheid kunnen leren kennen.

  We geloven dat God ons Zijn Woord geeft als norm voor het hele leven – dus ook voor het opvoeden en opleiden van jongeren en het besturen van de school. We gebruiken de Statenvertaling, omdat dit een betrouwbare vertaling is vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven is.

 • De praktijk

  Hoe krijgt Gods Woord een plek in het dagelijks onderwijs?

  • Bijbellezen en gebed: we beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, het zingen van psalmen en een gebed. Ook voor en na de lunch en bij de afsluiting van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
  • Godsdienst & Burgerschap: dit is landelijk geen verplicht vak, maar op het Hoornbeeck College is dit een kernvak.
  • Ethiek: we bereiden onze studenten voor op de maatschappij en de levensbeschouwelijke vragen die ze kunnen tegenkomen. We rusten ze toe om Bijbels verantwoorde keuzes te maken en helpen ze grenzen te stellen in het deelnemen aan de maatschappij en (sociale) media.
  • Christelijke levenshouding: in Gods Woord lezen we duidelijke richtlijnen voor ons gedrag. Zo roept God ons op om te leven tot Zijn eer en respectvol om te gaan met elkaar en onszelf. Op het Hoornbeeck College vinden we het belangrijk om vanuit die basis te leven.
 • Kerntaak

  De kerntaak van ons personeel is jongeren te onderwijzen, toe te rusten en te vormen voor de maatschappij vanuit een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief. Binnen het Bijbelse perspectief is de kernopdracht om jongeren te wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Het door God geschonken geloof in Jezus Christus zal tot uiting komen in het dagelijks leven.

 • Beroepsonderwijs

  We geven beroepsonderwijs zoals dat beschreven is in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Met dit onderwijs willen we studenten zo opleiden dat ze op een Bijbels verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de samenleving en hun gaven leren in te zetten in dienst van God en hun naaste.

Toelating studenten en benoeming personeel

Wat betekent de identiteit van het Hoornbeeck College voor studenten? En voor personeel? Veel! Hieronder leggen we het uit.

 • Christelijk karakter

  Het Hoornbeeck College is een reformatorisch mbo en biedt kwalitatief onderwijs met Gods Woord als leidraad. Dat onderwijs willen we graag voor zoveel mogelijk reformatorische jongeren mogelijk maken. Om het christelijke karakter van de school te waarborgen, vragen we onze studenten en medewerkers de identiteit van de school te onderschrijven*.

  Het Hoornbeeck College sluit in haar godsdienstige toerusting aan op kerk en gezin. In principe moeten onze medewerkers en de ouders of verzorgers van studenten belijdend en meelevend lid zijn van een van onderstaande kerkverbanden:

  • Gereformeerde Gemeenten;
  • Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland;
  • Hersteld Hervormde Kerk;
  • Hervormde Gemeenten (PKN)**;
  • Gereformeerde Gemeente in Nederland;
  • Christelijke Gereformeerde Kerk (Bewaar het Pand).

   

  * voor studenten die zich inschrijven op niveau 1 of 2 is het ‘respecteren’ van de identiteit voldoende voor de aanmelding bij het Hoornbeeck College.

  * gemeenten die zich gebonden weten aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, en dit ook in hun beleidsplan hebben opgenomen.

 • Toelating studenten

  Voordat studenten worden toegelaten, vullen hun ouders (of, indien ze 18 jaar of ouder zijn, zijzelf) een kennismakingsformulier in. Zo nodig volgt een gesprek. De uiteindelijke toelating wordt gedaan door een toelatingscommissie. De regels rond toelating worden opgesteld door de schoolvereniging* op voordracht van het college van bestuur**. De leden van de toelatingscommissie worden benoemd door het bestuur van de schoolvereniging* en het college van bestuur**.

  Het kan zijn dat een student niet wordt toegelaten. In dat geval kan bezwaar worden aangetekend bij de commissie van beroep. Deze commissie bestaat uit bestuursleden van de schoolvereniging die geen deel uitmaken van de toelatingscommissie.

  Als studenten voldoen aan de criteria van ons toelatingsbeleid, volgt een intakegesprek. In dit gesprek gaan we in op zaken als motivatie en geschiktheid voor de opleiding.

  * Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

  ** Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

 • Identiteitsprofiel

  Tijdens het toelatingsproces geeft de student (in geval de student meerderjarig is) of de ouder/verzorger van de student (in geval de student minderjarig is) aan de identiteitsverklaring te hebben gelezen en deze te respecteren (niveau 1 en 2) of te onderschrijven (niveau 3 en 4) en overeenkomstig te handelen.

  Bekijk hier het identiteitsprofiel van het Hoornbeeck College.

 • Benoeming personeel

  Ons personeel neemt een centrale plek in bij het vormgeven van ons reformatorisch onderwijs. Zij hebben een voorbeeldfunctie richting de studenten. Het personeel onderschrijft dan ook de basis zoals die bovenaan deze pagina beschreven staat. Dit is terug te zien in hun gedrag en uitstraling. In het hierboven genoemde identiteitsprofiel staat uitgebreid omschreven wat we van medewerkers verwachten. Dit profiel krijgen alle sollicitanten toegestuurd tijdens de sollicitatieprocedure.