Hoornbeeck College
Locaties

Het Strategisch Meerjarenplan bestaat uit zes speerpunten. Speerpunten die passen bij het Hoornbeeck, die ruimte geven voor eigen invulling en inspiratie om vanuit onze Bijbelse grondslag uitstekend beroepsonderwijs te geven. In afhankelijkheid van God, met oog voor elkaar, met behoud van het goede en op zoek naar beter.

De speerpunten  zijn bewust niet uitgewerkt. Die uitwerking laten we over aan de locaties, teams en opleidingen. Juist om ruimte te geven aan de eigenheid van regio’s. Zo kunnen teams eigen accenten leggen, prioriteren en keuzes maken uit de speerpunten. Bij iedere richting is een verhaal gemaakt, zodat de richtingen gaan leven. Het zijn voorbeelden ter inspiratie om een eigen ‘verhaal van morgen’ te maken. Verhalen, ideeën, mislukkingen, oplossingen en dromen om met elkaar te delen. Om zo ook van elkaar te leren.

De speerpunten van het Strategisch Meerjarenplan (incl. video’s):

  • 1. Elke student ontvangt concrete begeleiding vanuit de Bijbel

    Het Hoornbeeck College is helder en hartelijk over de Bijbelse boodschap. De persoonlijke toepassing en
    verinnerlijking hiervan is bij zowel studenten als docenten erg belangrijk. We rusten studenten toe om sterk te staan in de veranderende samenleving en het gesprek over de Bijbelse boodschap te voeren in hun leef- en werkomgeving. Dat vraagt een goede luisterhouding en inlevingsvermogen. De school creëert daarvoor mogelijkheden en docenten geven daarin het voorbeeld. De samenwerking tussen gezin, school en kerk is intensief.

    Video

    play
  • 2. Elke student krijgt persoonlijke aandacht en passende kansen

    Elke student krijgt passende kansen en mogelijkheden om een studie te doorlopen die aansluit op ieders eigen situatie en ontwikkeling. In de benadering van studenten denken we vanuit hun mogelijkheden. We bieden contextrijk onderwijs en een veilig schoolklimaat. Een goede intake en een warme overdacht zijn het begin van passende begeleiding. Dat geldt ook voor de overgang naar het vervolgonderwijs.

    Video

    play
  • 3. Elke student werkt tijdens de studie mee aan een project van maatschappelijk belang

    Het Hoornbeeck College biedt meerwaarde door in elke regio maatschappelijk actief te zijn. Elke student neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit de eigen identiteit en leert de waarde van het onbaatzuchtig helpen van anderen. Elke student loopt bij voorkeur ook een stage buiten de reformatorische gezindte. Het Hoornbeeck laat zien een school te zijn met een open houding naar de samenleving.

    Video

    play
  • 4. Elk onderwijsteam betrekt het werkveld structureel bij de verbetering van het onderwijs

    Het is voor teams vanzelfsprekend om in gesprek te zijn met het werkveld, zowel over het opleidingsportfolio als de inrichting en verbetering van het curriculum. Elke docent heeft actuele en relevante ervaring in het werkveld.

    Video

    play
  • 5. Elk team werkt op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid

    Binnen elk onderwijsteam staat het onderwijskundige gesprek centraal. Het onderwijsteam vervult een spilfunctie in de school. Studenten merken dat er in en tussen de teams goed wordt samengewerkt en dat er een fijne sfeer heerst. Elke docent is bevlogen en heeft de focus op de studenten. De feedback van de studenten vormt een belangrijke leerervaring voor docenten.

    Video

    play
  • 6. Onderwijs aan volwassenen is regulier

    Het onderwijs aan volwassenen is volwassen geworden. Ook voor mbo’ers in het werkveld is blijvende scholing nodig. Dat Hoornbeeck Connect hierin voorziet is vanzelfsprekend. Hiervoor is, in gesprek met onze volwassen studenten, een eigen agogisch-didactische visie uitgewerkt, waarbij maatwerk een belangrijk uitgangspunt is.

    Video

    play

Van het Strategisch Meerjarenplan is ook een grafisch mooi opgemaakt document gemaakt welke iedere Hoornbeeck-collega heeft ontvangen. Klik op onderstaande knop om die versie te bekijken.