Zoeken

Ondersteuning

Passend Onderwijs

Persoonlijke aandacht is belangrijk op het Hoornbeeck College. We bieden studenten verschillende vormen van begeleiding en passende ondersteuning. Hieronder vind je daar meer informatie over.

header

Ondersteuning - waar kun je op rekenen?

Met ingang van 1 augustus 2014 ging de Wet Passend Onderwijs in. Als student op het Hoornbeeck College kun je rekenen op passende ondersteuning. De ondersteuning die je krijgt, sluit zo goed mogelijk aan bij jouw gaven en mogelijkheden.

 1. Als je je bij ons hebt aangemeld, kun je rekenen op een je een zorgvuldige intake, waarin we samen met jou nagaan of de opleiding goed bij jou past. De gegevens van de intake worden ingezet in het onderwijs.
 2. Om onze ondersteuning goed aan te laten sluiten bij het voorgezet onderwijs, vinden wij een (warme) overdracht belangrijk.
 3. Onze ondersteuning richt zich op goede onderwijsresultaten en op het welbevinden van onze studenten.
 4. Al onze vormen van ondersteuning organiseren wij zo dicht mogelijk bij jou en bij de plaats waar jij opgeleid wordt.
 5. Wij hechten waarde aan een veilig en gezond leef- en werkklimaat.
 6. Alle studenten kunnen rekenen op basisondersteuning door hun studieloopbaanbegeleider en docenten. Jouw docenten geven leiding aan het onderwijsproces. Je studieloopbaanbegeleider is de spil in de begeleiding. Wij zorgen er voor dat zij bekwaam zijn om jou zo goed mogelijk te begeleiden in jouw opleiding.
 7. Als je een extra ondersteuningsvraag hebt, gaan wij samen met jou  na wat jij nodig hebt. Binnen de mogelijkheden van onze school, kun je rekenen op passende extra ondersteuning.
 8. Onze opleidingsteams werken zo optimaal mogelijk samen met ons interne ondersteuningsteam en met de instelling of het bedrijf waar jij stage loopt. Waar nodig werken wij, in overleg met jou, samen met andere instellingen, om jou zo goed mogelijk te ondersteunen.
 9. Er wordt een actieve rol van jou en, waar mogelijk en wenselijk, van jouw ouders / verzorgers verwacht.
 10. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.
Lees meer >>

Plaatsing - de juiste opleiding

Kun je (eventueel met jouw ondersteuningsvraag) geplaatst worden in een opleiding? Onze school wil de instroom en de plaatsing zo zorgvuldig mogelijk laten verlopen.

Oriënterend gesprek

Als je vragen hebt over jouw opleidingskeuze in verband met een beperking kun je een oriënterend gesprek bij ons aanvragen. Het belangrijk om dit tijdig te doen, bijvoorbeeld in januari, voor je inschrijving.

Verlengde intake

Voorafgaand aan de intake wordt je uitgenodigd voor een AMN-test. Deze test geeft inzicht in jouw mogelijkheden.

Heb je een beperking? Laat ons dit dan weten bij bij je aanmelding. Wij kunnen dan meer tijd inruimen voor het intakegesprek en / of een extra gesprek plannen. Studenten met dyslexie of dyscalculie krijgen zo nodig een iets langer intakegesprek. (Zie verder op de website bij Opleidingen, aanmelden.) In het intakegesprek gaan we samen met jou na of de opleiding bij jou past en of je extra ondersteuning nodig hebt.

Wel of niet geplaatst

Je kunt geplaatst worden in een opleiding als:

 • we kunnen verwachten dat jij de opleiding kunt halen en het beoogde beroep kunt uitoefenen;
 • je gemotiveerd bent;
 • de school kan voldoen aan jouw eventuele bijzondere ondersteuningsvraag;
 • de rust en de veiligheid van de school niet in het gedrang komen.

Mocht je, om welke reden dan ook, niet geplaatst worden in een opleiding, dan krijg je van ons een brief met uitleg.

Afspraken bij grotere ondersteuningsvraag

Heb jij extra ondersteuning nodig? Dan maken wij samen met jou (en jouw ouders/verzorgers) hier afspraken over in het zogenoemde Handelingsplan

Het is van groot belang dat je je tijdig aanmeldt als er sprake is van een beperking  / ondersteuningsbehoefte. Zo is er voor ons gelegenheid om extra ondersteuning voor jou te regelen.Wanneer je je later aanmeldt dan 1 april kan dat betekenen dat we je niet meteen alle ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt.

Tijdig aanmelden is dus van belang!

Overdracht

Wij werken nauw samen met het voortgezet onderwijs en hebben zorgvuldige afspraken gemaakt over eventuele overdracht van gegevens die belangrijk zijn voor een doorgaande lijn in de ondersteuning.

Lees meer >>

Ondersteuning voor alle studenten

Alle studenten worden zo goed mogelijk ondersteund in hun opleiding. Waar kun je op rekenen?

Toegankelijkheid en klimaat

 • Onze school is toegankelijk, ook bij beperkingen. Wij werken aan een veilig en gezond klimaat .
 • Al onze locaties zijn goed toegankelijk, ook voor studenten met een beperking (bijv. met een rolstoel). Er is een (stoeltjes)lift aanwezig, de lokalen zijn bereikbaar en er zijn voldoende werkruimtes.
 • Waar nodig kan er gezorgd worden voor hulpmiddelen tijdens het onderwijs en de examens, vanzelf binnen de onderwijskundige kaders.
 • Samen met al onze medewerkers en studenten werken wij aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat. Wij hechten daarbij aan rust en structuur. Wij hebben een eigen Beleidsplan Schoolveiligheid. Je kunt dat  terug te vinden op onze website.
 • Al onze medewerkers zijn zich bewust van hun eigen gedrag in relatie tot het gevoel van veiligheid. Dit uit zich in consequent en integer handelen. Pestgedrag of geweld zullen wij onmiddellijk aanpakken.
 • Onze studieloopbaanbegeleiders stimuleren het welbevinden en de motivatie van de studenten.

 

Je eigen studieloopbaanbegeleider

 • In de opleiding krijg jij je een eigen studieloopbaanbegeleider. Hij is de spil in de hele ondersteuning. Bij hem kun je terecht met vragen over school- of stage zaken. Er is daarbij aandacht voor jouw welbevinden. Ook als het even niet lekker loopt, kun je bij hem terecht. Door middel van zijn lessen en persoonlijke begeleiding wordt er gewerkt aan leren leren, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling.
 • De sectoren hebben eigen leerlijnen voor studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld. Er is een doorgaande lijn in het binnen- en buitenschools leren. De begeleiding is zo ingericht dat jij steeds meer jouw eigen verantwoordelijkheid kunt nemen.
 • Wij hebben de ambitie om alle studieloopbaanbegeleiders te trainen op het gebied van begeleidersvaardigheden. Een groot deel is reeds geschoold.
 • De studieloopbaanbegeleider werkt samen met het opleidingsteam, de verzuimcoördinator, de remedial teachers voor taal en rekenen en het Ondersteuningsteam.
 • Jouw studieloopbaanbegeleider heeft ook de contacten met je ouders en verzorgers.

Jouw (stage)docenten

 • Onze lessen

Jouw (stage)docenten staan klaar om jou zo goed mogelijk te begeleiden naar een diploma. Jij kunt rekenen op docenten die bekwaam zijn om leiding te geven aan het onderwijsproces. Alle docenten werken aan een veilig en rustig klimaat. 

 • Stage

In de stage, ook wel beroepspraktijkvorming genoemd, wordt heel gericht gewerkt aan de competenties die nodig zijn om het beoogde beroep uit te kunnen oefenen.

 • Ondersteuning in de lessen en in de stage

(Stage)docenten bieden waar nodig aanvullende ondersteuning binnen of buiten de les. Wanneer dit structureel wordt, doen zij dit altijd in overleg met het Ondersteuningsteam. In een aantal gevallen is het belangrijk dat docenten weten hoe ze moeten omgaan met een bepaald probleem of een beperking. Het Ondersteuningsteam of, waar nodig een externe begeleider, geeft dan begeleidingsadviezen. Ook kan het zijn dat jij een bepaalde aanpassing nodig hebt in de lessen of examens. Bijvoorbeeld in verband met dyslexie, een beperking of een gedragsprobleem. In die gevallen worden de betrokken docenten hierover ingelicht. Jij als student wordt daar in dat geval natuurlijk zo goed mogelijk bij betrokken.

 • Signaleren en daarna

Docenten signaleren eventuele problemen en maken die bespreekbaar. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, werken zij met een basisprotocol ondersteuning. Vanuit dit basisprotocol kan doorgeschakeld worden naar protocollen op gebied van rouw, huiselijk geweld, pesten, crisis en dyslexie. Wanneer dat voor jou van toepassing is word jij hier natuurlijk zoveel mogelijk bij betrokken. Eventuele interventies en contacten met externe instanties gebeuren in principe altijd  in overleg met jou en met het Ondersteuningsteam.

 • Vorderingen

We houden de vorderingen van de studenten goed bij. Deze worden besproken met de student en de ouders.
Na elke lesperiode houden wij een resultatenvergadering waarin de resultaten en het welbevinden van onze studenten worden besproken. Bij bijzonderheden word jij (en waar wenselijk je ouders/ verzorgers) via jouw studieloopbaanbegeleider hierover geïnformeerd.

Decanaat

Als jij een specifieke vraag hebt over de keuze van een opleiding, kun je terecht bij een decaan. De decaan helpt je bij keuzes in jouw loopbaan en in het maken van contacten die hierbij nodig zijn.

Verzuimbegeleiding

Verzuim wordt bij ons geregistreerd en begeleid. Aan- en afwezigheid worden geregistreerd in ons registratiesysteem. Wij gebruiken een verzuimprocedure. Als dat nodig is, worden studenten door de verzuimcoördinator begeleid. Hij kan de studieloopbaanbegeleider, het Ondersteuningsteam of de opleidingsmanager hierbij betrekken.

Remedial Teaching Taal en Rekenen (bijles)

De lessen Nederlands en Rekenen worden meestal klassikaal gegeven. Als je het streefniveau voor taal en rekenen nog niet hebt gehaald, word je begeleid in bijlessen Remedial Teaching. Dit kan plaatsvinden in niveaugroepen.

Vertrouwenspersonen

Als jij je niet veilig voelt of op school iets onprettigs, bijvoorbeeld seksuele intimidatie of een andere vorm van machtsmisbruik, hebt meegemaakt, kan het zijn dat je dit met een volwassene wilt delen. Vanaf het moment dat je student bent van het Hoornbeeck College, kun je beroep doen op onze vertrouwenspersonen. Zij zijn op elke locatie aanwezig en staan open voor contact met de student. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing of verwijst je naar iemand anders.

Op het Hoornbeeck College is ook een klachtenregeling aanwezig. Klachten kun je onder andere met één van de vertrouwenspersonen bespreken. Hij gaat na of hij zelf de klacht oplost of dat hij deze doorstuurt naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie tussen ouder(s)/studenten enerzijds en de school en zonodig de klachtencommissie anderzijds.

Naast de klachtenregeling is er een klokkenluidersregeling. Met behulp van deze regeling kun je (in onderscheid met de klachtenregeling) zo nodig anoniem misstanden binnen de school aan de orde stellen. Deze regeling is bedoeld voor ernstige misstanden en wordt alleen in het uiterste geval gebruikt.

Daarnaast is een protocol opgesteld voor ongewenste bejegening tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV).

Ten slotte heeft onze school een overkoepelende integriteitscode  waarin de diverse gedragscodes die de school kent op hoofdlijnen wordt samengevat.

Klik hier voor de volledige tekst van de klachtenregeling.

Klik hier voor de klokkenluidersregeling van de school.

Klik hier voor het reglement van de commissie integriteitsvraagstukken.

Klik hier voor het protocol ongewenste bejegening in de BPV.

Klik hier voor de integriteitscode van het Hoornbeeck College.

Specifieke vragen

Andere vragen of problemen? Ga naar je Opleidingsmanager.

Wanneer jij vragen of problemen hebt die je niet kunt bespreken met bovengenoemde personen kun je altijd terecht bij jouw opleidingsmanager of bij een medewerker van het Ondersteuningsteam (zie extra ondersteuning).

Jijzelf en je ouders/ verzorgers

Jouw rol en de betrokkenheid van je ouders/ verzorgers vinden wij belangrijk. Tijdens het onderwijsproces heb jij ook je eigen verantwoordelijkheid voor het verloop van de opleiding. Hierin verwachten wij een actieve houding. Waar mogelijk en wenselijk kunnen ook jouw ouders/ verzorgers gevraagd worden betrokken te zijn bij jouw opleiding.

Studentbegeleidingssysteem

Wij hebben zorgvuldige afspraken gemaakt over de verslaggeving van de ondersteuning in ons studentbegeleidingssysteem. Elke student heeft een eigen dossier.

We houden rekening met de vertrouwelijkheid van je gegevens.

Lees meer >>

Extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning is extra ondersteuning mogelijk. Extra ondersteuning wordt gecoördineerd vanuit het Ondersteuningsteam. Bij wie kun je terecht? Wat kunnen we jou bieden? Hoe kennen wij extra ondersteuning toe?

Ons Ondersteuningsteam

Heb je extra ondersteuning of aanpassingen nodig door een probleem of een beperking, dan kun je terecht bij het Ondersteuningsteam op de locatie. Hoe kom je bij ons terecht, wie zijn wij en waar kun je op rekenen?

Wie zijn wij?

Het Ondersteuningsteam heeft een coördinator, enkele (interne) begeleiders en een schoolmaatschappelijk werker van Stichting De Vluchtheuvel. Wij werken nauw samen met ambulante begeleiders van speciale scholen.

Hoe komt je bij ons terecht?

 • Als je op je aanmeldingsformulier of tijdens de intake hebt aangegeven dat er sprake is van een beperking, dan wordt er altijd iemand van het Ondersteuningsteam ingeschakeld.
 • Tijdens jouw opleiding kan jouw studieloopbaanbegeleider je verwijzen naar het Ondersteuningsteam.
 • Ook kun je zelf contact zoeken met een van de begeleiders van het Ondersteuningsteam, bijv. door een mail te sturen.

Waar kun je op rekenen?

 • Ondersteuning of training bij beperkingen, leerproblemen en problemen met jezelf of je omgeving. In overleg met jou organiseren we de ondersteuning of training individueel of in een groep(je).
 • Een zorgvuldige werkwijze aan de hand van protocollen op gebied van rouw, huiselijk geweld en suïcidaliteit.
 • Een werkwijze die inzet op versterking van jouw eigen kracht. De insteek is vooral praktisch, handelingsgericht.
 • Deskundigheid (in samenwerking met externe begeleiders) op gebied van:
  • lichamelijke beperkingen of ziekte;
  • leerproblemen, zoals dyslexie en dyscalculie;
  • psychische problemen;
  • faalangst;
  • sociale vaardigheden;
  • maatschappelijke- of omgevingsproblemen;
  • gedragsproblemen;
  • emotieregulatie;
  • (sociale) leef- en gezinsomstandigheden;
  • verwerken/ voorbereiden gebeurtenissen;
  • functioneren op school / BPV / werk / huiswerk / planningsvaardigheden / zoeken naar werk;
  • studenten die eerder leerlinggebonden financiering hebben gehad.

Aanbod van extra ondersteuning

Welk aanbod is er voor extra ondersteuning?

 • Kortlopende trajecten in verband met ondersteuning bij beperkingen, leerproblemen en problemen met jezelf of je omgeving in groepen of individueel.
 • Groepsgewijze trainingen voor sociale vaardigheden.
 • Maatwerktrajecten in verband met ondersteuning bij beperkingen.
 • Aanpassingen in verband met een beperking (in overleg).

Toekennen van extra ondersteuning

Hoe wordt extra ondersteuning toegekend?

 • Als je extra ondersteuning hebt aangevraagd, krijg je een gesprek met een begeleider.
 • Deze vult het formulier ‘Indiceren & Arrangeren’ in. Hierin wordt kort weergegeven wat je beperking of je probleem is, waar jou mogelijkheden liggen en welke acties we ondernemen om jou te ondersteunen. Op die manier wordt jouw ondersteuningsvraag omgezet in een zogenaamd arrangement. Dat arrangement kan heel eenvoudig zijn, maar ook meer uitgebreid.
 • Bij de invulling van het arrangement kijken we naar vijf velden:
  • Welke extra begeleiding (aandacht) heb jij nodig, op welke plaats en door wie?
  • Welke aanpassingen zijn nodig in de examens?
  • Welke aanpassingen heb jij nodig in tijd, ruimtelijke omgeving en lesmateriaal?
  • Welke kennis en vaardigheden zijn (voor ons) nodig om jou goed te kunnen ondersteunen?
  • Met welke externe organisaties gaan we samenwerken?

Een arrangement is voor een groot deel maatwerk. We stellen een pakket van ondersteuning samen dat zo goed mogelijk aansluit bij jouw ondersteuningsbehoefte.

 • Samen met jou gaan we na wie bij de ondersteuning betrokken wordt en of jij alleen of in een groepje studenten (bijv. in een training) begeleid wordt.
 • Verslaglegging van de ondersteuning gebeurt zorgvuldig in ons studentbegeleidingssysteem.
 • Wij houden rekening met de vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Handelingsplan en onderwijsovereenkomst

Wanneer is er een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst met een Handelingsplan nodig?

Als jij een grotere ondersteuningsvraag hebt dan wij regulier aan alle studenten bieden, maken wij samen met jou (en jouw ouders/ verzorgers) hier afspraken over in een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst. Hierin staat beschreven wat wij van elkaar kunnen verwachten. Deze bijlage is meteen het Handelingsplan.

Lees meer >>

Samenwerking

Om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vinden wij samenwerking belangrijk. Allereerst met jouw ouders / verzorgers. Maar wij werken ook samen met zorgaanbieders en andere instellingen. 

Ouders

Zoals hiervoor al beschreven vindt de school het belangrijk om jouw ouders / verzorgers te betrekken bij de ondersteuning van studenten op school.

Als je bezwaar hiertegen hebt en je bent 18 jaar of ouder, kun je dit aangegeven bij je studieloopbaanbegeleider.
Jouw studieloopbaanbegeleider onderhoudt contacten met je ouders / verzorgers over de voortgang van de opleiding. Zowel je studieloopbaanbegeleider als je ouders / verzorgers kunnen een gesprek hierover aanvragen.
Als je een extra ondersteuningssvraag hebt, kan het contact (met jou) en je ouders / verzorgers ook plaatsvinden met de  coördinator of een begeleider van het Ondersteuningsteam. Dit kan op aanvraag zijn van jou en/ of je ouders/ verzorgers of van een medewerker van school.

Scholen voor voortgezet onderwijs

Wij werken nauw samen met de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. We overleggen over hoe we zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de ondersteuning die jij daar hebt gekregen.

Anders samenwerkingspartners

Wij werken structureel samen met Stichting De Vluchtheuvel (schoolmaatschappelijk werk), Talenta (jobcoaching), de leerplichtambtenaar (in verband met problematisch verzuim) en ambulante begeleiders (in verband met expertise op gebied van beperkingen). De ambulante begeleider zal zich vooral richten op coaching en advisering van onze eigen begeleiders.

In enkele gevallen werken we ook samen met andere instellingen.

Zorg Advies Team

Naast het Ondersteuningsteam hebben wij op elke locatie een Zorg Advies Team. Dit team vergadert alleen als er sprake is van ingrijpende problematiek of als wij de verantwoordelijkheid aan een andere instelling moeten overdragen. In het Zorg Advies Team zitten vertegenwoordigers van andere (zorg)instellingen. Wij hebben een document ‘Visie en werkwijze Zorg Advies Team Hoornbeeck College’.

Lees meer >>

Navigeer snel naar de gewenste studierichting

Student aan het woord

Sanne de Muijnck
Sanne de Muijnck
Student

Als juf voor de klas

Lees verder
261