Zoeken

Project Zeeland Centraal

Geplaatst: 25 oktober 2013

Het project Zeeland Centraal werkt aan de versterking van de onderwijs- en kennisinfra- structuur. De inzet is een blijvend aanbod van beroepsonderwijs en hoger onderwijs in de provincie Zeeland ondanks de krimp van de bevolking.

De komende drie jaar werken HZ University of Applied SciencesScaldaEdudelta,Hoornbeeck CollegeUniversity College RooseveltScoop en de Zeeuwse Bibliotheeksamen aan een betere ontsluiting en benutting van kennis in Zeeland. Tevens werken zij gezamenlijk aan kwaliteitsverbetering, verduurzaming en innovatie van het Zeeuwse onderwijs. Dit versterkt de sociaal economische ontwikkeling van Zeeland en draagt bij aan een blijvend kwalitatief hoogstaand aanbod van beroepsonderwijs en hoger onderwijs in Zeeland in een periode waarin de bevolking verder zal krimpen. Zo wordt  Zeeland aantrekkelijker als vestigingsplaats en leef- en werkplek voor ambitieuze professionals. Het project Zeeland Centraal zal als inspiratie dienen voor andere Nederlandse krimpregio's.

Onderwijs Autoriteit ZeelandAangemoedigd door de Onderwijs Autoriteit Zeeland en gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt met Zeeland Centraal versneld uitvoering gegeven aan een aantal aanbevelingen uit het rapport Kerend Tij. In dit rapport geeft de Taskforce Zeeland adviezen ten aanzien van de versterking van de kennisinfrastructuur en het toegepaste onderzoek in Zeeland. Hierdoor zal het aantal talentvolle jongeren voor het Zeeuwse onderwijs en de regionale economie toenemen.

Versterken Zeeuwse kennisinfrastructuurZeeland Centraal zorgt ervoor dat kennis en expertise beter toegankelijk gemaakt worden voor bedrijven. Daarnaast kunnen kleine opleidingen die van belang zijn voor de Zeeuwse topsectoren mede dankzij de innovatie door Zeeland Centraal voortbestaan. Deze doelen worden bereikt vanuit twee deelprojecten. 'Onderwijs 2.0' zorgt door goede integratie van digitale middelen  voor een blijvend aanbod aan voor de student aantrekkelijke opleidingen in de krimpende Zeeuwse regio en daarbij de professionalisering van betrokken docenten. Er worden pilots opgezet rondom lesgeven via videoverbindingen, begeleiding van studenten via sociale media en de ontwikkeling van elektronische leeromgevingen voor flipping the classroom.

Kenniscirculatie 2.0Vanuit deelproject 'Kenniscirculatie 2.0' wordt gezorgd voor het versterken van de onderzoeksfunctie binnen het onderwijs. Daartoe wordt een interactief kennis- en informatieplatform gerealiseerd dat op enkele voor de regio relevante thema's beschikbare informatie en resultaten van praktijkgericht onderzoek ontsluit en verbindt. Docenten en studenten werken zo via lerende communities voor en met het bedrijfsleven aan onderzoek en innovatie. Betrokken docenten worden getraind in hoe zij deze nieuwe faciliteiten kunnen toepassen in hun lessen. Het platform vormt een primeur voor Nederland. Beide projecten worden in onderlinge samenhang uitgevoerd zodanig dat er meer synergie tussen de kennisinstellingen binnen Zeeland wordt bewerkstelligd.

Landelijke scopeNa het verstrijken van de projecttermijn worden de projectactiviteiten geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering van onderwijs- en kennisinstellingen. Tevens wordt verduurzaming van de resultaten door verspreiding onder externe belanghebbenden en belangstellenden nagestreefd, zodanig dat Zeeland als inspiratie kan dienen voor andere krimpregio's.

204