Zoeken

Hoornbeeck blijft inzetten op rekenbeleid, ondanks uitstel politiek

Geplaatst: 03 december 2015

Enkele jaren geleden is het actieplan Focus op Vakmanschap ingevoerd in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Binnen dit plan is stevig ingezet op onder meer structurele aandacht voor Engels, Nederlands en Rekenen. Deze week besloot de Tweede Kamer dat het resultaat van rekenen de komende vijf jaar nog niet meeweegt in de zak- en slaagregeling.

ID-100187617

Enkele jaren geleden is het actieplan Focus op Vakmanschap ingevoerd in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Binnen dit plan is stevig ingezet op onder meer structurele aandacht voor Engels, Nederlands en Rekenen. Met name het vak Rekenen leverde veel discussie en onduidelijkheid op. Twee Kamercommissies en enkele debatten in de Tweede Kamer gaven niet het beoogde effect. Integendeel. Deze week besloot de Tweede Kamer dat het resultaat van rekenen de komende vijf jaar nog niet meeweegt in de zak- en slaagregeling.  Wel blijft de rekentoets verplicht en wordt de toetsuitslag vermeld op de cijferlijst bij het diploma.

Onbegrijpelijk
Ondergetekenden vinden dit besluit onbegrijpelijk, zeker voor de mbo-opleidingen op niveau 3 en 4. Waarom? Omdat het geen recht doet aan eerder gemaakte afspraken. Er zijn bijvoorbeeld mbo-studenten met minder rekenvaardigheid die vanwege de rekentoets niet kozen voor een niveau 4 opleiding. Dat hadden ze – blijkt nu - wél kunnen doen omdat rekenen de komende vijf jaar niet meeweegt. Er zullen door deze overheidsbeslissing studenten op een lager niveau afstuderen en dat is verlies.

Hoge lat
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat waar het gaat om Entree- en niveau 2 opleidingen de keuze voor vijf jaar uitstel wél begrijpelijk is. Juist op deze niveaus ligt de lat te hoog. Dat is door het Hoornbeeck College meerdere keren aangegeven bij de MBO Raad, het Steunpunt Taal & Rekenen en het ministerie OCW. Dit signaal is blijkbaar goed doorgekomen.

De vraag is natuurlijk of binnen het Hoornbeeck College en andere mbo-instellingen de aandacht voor rekenonderwijs zal verminderen. Dat is wat ons betreft zeker niet het geval. Er is de afgelopen jaren teveel vooruitgang geboekt om het ingezette beleid te verslappen. Een optelsom van wat er allemaal gerealiseerd is op het Hoornbeeck College. Er zijn:

  • op alle locaties rekencoaches aangesteld: docenten die het beleid kennen en vertalen naar de praktijk van alledag;
  • docenten Rekenen benoemd en geschoold,  capabele vakmensen die gericht zijn op goed onderwijs in het kader van goed vakmanschap;
  • modules voor Remedial Teaching gemaakt en remedial teachers aangesteld;
  • voor de zwakke rekenaars speciale Zorgroutes Rekenen opgezet en aangepaste examens ontwikkeld voor deze groep;
  • didactische lijnen ontwikkeld en we hebben deelgenomen aan benchmarks met andere mbo-scholen;
  • doorlopende leerlijnen opgezet in samenwerking met het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.

Kwalitatief goed rekenonderwijs
Deze winst laat het Hoornbeeck College niet verloren gaan, ondanks de keuze die door de politiek is gemaakt. Ons uitgangspunt is dat we kwalitatief goed en verantwoord Rekenonderwijs geven dat aansluit bij de beroepspraktijk. Zo leiden we jonge mensen op die zich zelfstandig kunnen redden, als ze aan het werk gaan maar ook als ze doorstromen naar een hbo-opleiding. De rekenresultaten op niveau 4 zitten in een stijgende lijn en die willen we doortrekken. De slotsom: onze hoofdopdracht is om identiteitsgericht onderwijs aan te bieden met Gods Woord als kompas. Vanuit dat perspectief blijven we investeren in rekenonderwijs, ook nu ‘Den Haag’ kiest voor uitstel. Reken maar!

Dhr. A. Blonk, voorzitter directieteam

Dhr. H.J. Bart, portefuillehouder rekenbeleid

204