Zoeken

Student & Geld

Student & Geld

Op deze pagina vind je informatie over financiële zaken die jij als student tegenkomt zoals studiefinanciering, cursusgeld terugvragen en tegemoetkoming in reis- en studiekosten.

economie_handel

Student & Geld

Op deze pagina vind je informatie over geldzaken die je als student tegenkomt. Heb je ondanks deze informatie nog een vraag over cursusgeld, facturen of tegemoetkomingen? Dan kun je op drie manieren contact met ons opnemen:

  1. Via de e-mail (per onderwerp hieronder staat het juiste adres).
  2. Telefonisch: 033 468 08 39.
  3. Kom langs: Centrale Diensten - afdeling financiën, Utrechtseweg 226, Amersfoort.

Cursus- of lesgeld

Hieronder vind je meer informatie over het betalen en terugvragen van cursus- en lesgeld.

Verschil BOL/BBL

Wanneer je een BOL opleiding volgt en je bent op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder, dan ben lesgeldplichtig. Je krijgt via DUO een factuur van het lesgeld en moet dit ook aan DUO betalen. Wanneer je een vraag hebt over deze factuur, kun je contact opnemen met DUO.

Wanneer je een BBL opleiding volgt en je bent op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder, ben je cursusgeldplichtig. Je krijgt via het Hoornbeeck College een factuur van het cursusgeld en moet dit ook aan het Hoornbeeck betalen. Wanneer je een vraag hebt over deze factuur, kun je contact opnemen met de financiële administratie van het Hoornbeeck College.

Ben je op 1 augustus van het cursusjaar jonger dan 18, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen. Je hebt dan alleen studiekosten zoals: boeken, licenties, excursies etc. je ontvangt hiervoor facturen.

Voor informatie over boekengeld, ga naar Opleidingen en zoek de opleiding op, die van toepassing is. Klik vervolgens op 'Kostenindicatie'.

Cursus- of lesgeld terugvragen

Wanneer je je opleiding vroegtijdig beëindigd, heb je soms recht op (gedeeltelijke) teruggave van het betaalde cursus- of lesgeld. Dit geldt echter alleen in de volgende gevallen:

  • je hebt je diploma behaald;
  • je stapt over naar een opleiding waarvoor je wettelijk cursus- of lesgeld moet betalen;
  • je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden waardoor je niet in staat bent de lessen te volgen;
  • je bent zwanger;
  • jij, je partner of een familielid wordt ernstig ziek;
  • bij overlijden.

Wordt de opleiding beëindigd om een andere reden dan hierboven vermeld, bestaat geen recht op teruggave van het cursus- of lesgeld.

BOL of BBL?

Voor het terugvragen van je cursus- of lesgeld maakt het uit of je BOL of BBL doet. BOL-studenten moeten de aanvraag doen bij DUO. BBL-studenten moeten de aanvraag doen bij het Hoornbeeck College via onderstaand formulier.

BOL

Ben je BOL-student? Klik dan hier om naar de site van DUO te gaan en je lesgeld terug te vragen.

BBL

Ben je BBL-student? Dan moet je je aanvraag voor 31 mei van het lopende cursusjaar indienen bij het Hoornbeeck College. Daarvoor kun je het onderstaande formulier gebruiken. Na 31 mei kom je niet meer in aanmerking voor een teruggave van het cursusgeld. De aanvraag moet voorzien zijn van een geldig document. Dit kan zijn: Diploma, onderwijsovereenkomst, doktersverklaring of overlijdensakte. Zonder geldig document kan de school niet overgaan tot het verwerken van de aanvraag. Het bedrag wordt uitsluitend teruggestort op de rekening van degene die betaald heeft.

Voorbeeldberekening

Bij restitutie van het cursusgeld worden de maanden augustus tot en met mei meegerekend. De restitutie geldt dan voor de eerstvolgende maand vanaf je diplomamaand. Dus diplomeer je op 16 mei, dan heb je geen recht meer op restitutie (want de eerstvolgende maand is juni en die telt niet mee in de restitutieregeling). Het betaalde cursusgeld wordt gedeeld door 10 en vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is.

Bijvoorbeeld: Je staat voor het huidige cursusjaar ingeschreven. Je diplomeert op 14 februari. Je hebt € 500,- cursusgeld betaald voor een heel jaar (dit is een voorbeeldbedrag, het wettelijke cursusgeld wordt jaarlijks aangepast), maar je volgt maar 7 maanden onderwijs: augustus tot en met februari. Je hebt recht op een teruggave van 3 maanden.

De berekening is dan: € 500 / 10 * 3 = €150,-. Je hebt recht op een restitutie van € 150,-.

Aanvraagformulier teruggave cursusgeld BBL

Lees meer >>

Studiefinanciering en Studeren in het buitenland

Je krijgt studiefinanciering als je voor een tijdelijke studie of stage naar het buitenland gaat. Die studie of stage moet dan wel onderdeel zijn van je Nederlandse opleiding. Klik hier voor meer informatie.

Studiefinanciering, OV-kaart en Vervoer

Wanneer heb je recht op studiefinanciering? En voor wie is de OV-studentenkaart bedoeld?

Studiefinanciering

Wanneer je 18 jaar of ouder bent en je volgt een voltijd opleiding in het beroepsonderwijs (BOL), dan heb je recht op studiefinanciering. De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je 18e verjaardag. (Bijvoorbeeld: Je wordt op 7 juli 18 jaar, je hebt dan recht op studiefinanciering vanaf 1 oktober).

Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een OV-studentenkaart. Doe je een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele rentedragende lening terug. Volg je een opleiding op niveau 3 of 4 dan krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Je hebt recht op studiefinanciering zolang je staat ingeschreven. Wanneer je opleiding is afgerond dien je onmiddellijk je studiefinanciering en OV-studentenkaart te deactiveren. Wanneer dit niet tijdig gebeurt ontvang je een boete voor onterecht ontvangen studiefinanciering en/of reisproduct.

Studiefinanciering vanaf 1 september 2015

Vanaf 1 september 2015 is de regeling voor studiefinanciering gewijzigd. Klik hier voor een overzichtelijke weergave van deze veranderingen.

OV-studentenkaart

Als je studiefinanciering krijgt (voor mbo'ers vanaf 18 jaar), heb je recht op een studentenreisproduct (OV-studentenkaart). Je kunt kiezen tussen een weekkaart en een weekendkaart.
Voor meer informatie: www.duo.nl.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook mbo'ers jonger dan 18 jaar een studentenreisproduct (OV-studentenkaart) krijgen. Zie voor meer informatie: https://duo.nl/particulier/footer/service/studentenreisproduct.jsp.

Klik hier voor vervoersinformatie bij het aanmeldingsformulier 2016-2017

Lees meer >>

Cursusgeld betalen met derdenverklaring

BBL-studenten die ouder zijn dan 18 jaar betalen cursusgeld. Misschien betaalt je leerbedrijf, een familielid of iemand ander jouw cursusgeld. In dat geval moet een derdenverklaring worden ingevuld.

Waar is de derdenverklaring voor nodig?

Met dit formulier verklaart de gemachtigde de opleidingskosten voor de student te betalen. De opleidingskosten bestaan uit: cursusgeld (dit geldt alleen wanneer de student de beroepsbegeleidende leerweg volgt en op 1 augustus 2016 18 jaar of ouder is) en leermiddelenkosten (readers, licenties, examenkosten, excursies etc.).

Het cursusgeld voor het cursusjaar 2016-2017 bedraagt voor niveau 1,2 : € 236 en voor niveau 3,4 : € 573. De hoogte van de leermiddelenkosten worden ieder jaar opnieuw vastgesteld conform de wettelijke bepalingen rondom schoolkosten. Een kostenindicatie is te vinden via www.hoorbeeck.nl/opleidingen. De betalingsplichtige is het gehele bedrag verschuldigd.

In geval van BBL

Wanneer er door diplomering eerder een einde komt aan de opleiding, kan restitutie worden aangevraagd over het cursusgeld. Dit kan via de website van het Hoornbeeck College onder de pagina Student & Geld. Er kan uitsluitend restitutie aangevraagd worden, als er een diploma behaald wordt. Wanneer de student zakt en het diploma later behaalt als examendeelnemer, vervalt het recht op restitutie. 

Wanneer is de verklaring geldig?

De derdenverklaring moet voor 1 oktober 2016 getekend bij ons retour zijn. Verklaringen die ná 1 oktober 2016 binnen komen, kunnen niet rechtmatig verwerkt worden. De betalingsplicht blijft in dat geval bij de student. De betaling dient dan door de student plaats te vinden. Betaling door iemand anders dan de student (ouder, verzorger, leerbedrijf, kennis etc.) wordt teruggestort op rekening van herkomst. 

De verklaring is alleen geldig in het cursusjaar 2016-2017 (1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017) en geldt niet voor de gehele opleidingsperiode van de student.

Wanneer is een derdenverklaring nodig?

Als iemand anders dan de student betaalt, is een derdenverklaring nodig. Dit geldt voor zowel: ouder(s), verzorger(s), werkgever, vrienden, kennissen etc. 

Waarom is een derdenverklaring nodig?

Op basis van artikel 11 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit LCW 2000 en artikel 6, lid 3 en lid 6 van de Les- en Cursusgeldwet mag cursusgeld uitsluitend betaald worden door de betalingsplichtige. Dit is in beginsel de student. Wanneer iemand bereid is de betalingsplicht over te nemen, kan dit uitsluitend door middel van een tijdig (voor 1 oktober 2016) getekende derdenverklaring.

Hoe kunt u betalen?

Rond 1 oktober 2016 ontvangt de betalingsplichtige de factuur voor het cursusgeld. Wilt u in termijnen betalen? Dat is mogelijk. Neem contact op met de Centrale Diensten van het Hoornbeeck College via tel: tel: 085-4838178 of stuur een mail naar debiteuren@sorg.nl. De leermiddelen kosten worden elders in het jaar vastgesteld en gefactureerd. Ook deze facturen komen op naam van de betalingsplichtige te staan.

Deze digitale derdenverklaring kunt u downloaden, invullen en e-mailen naar lgc@sorg.nl

Lees meer >>

Tegemoetkoming reis- en studiekosten

Zowel voor hoge studie- als reiskosten zijn er financiële regelingen.

Tegemoetkoming reiskosten - SSHC

Voor het ondersteunen van studenten en hun ouders die te maken hebben met (te) hoge studiekosten is er de Stichting Steunfonds Hoornbeeck College. Deze stichting komt tegemoet in de reiskosten van gezinnen met een beperkt inkomen en als per kind de reiskosten onevenredig hoog zijn. De regeling geldt voor alle locaties en sectoren van onze school. Klik hier voor meer informatie over deze regeling en Stichting Steunfonds Hoornbeeck College.

Tegemoetkoming studiekosten

Voor de studiekosten is onder voorwaarden een bijdrage mogelijk vanuit de compenserende regelingen voor de studenten via de tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten (WTOS) en de studiefinanciering (WSF). Een aanvraag hiervoor kan worden ingediend via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl).

Verder is er ook een tegemoetkoming mogelijk vanuit het BPV-fonds. Zie voor meer informatie onze online informatiegids onder het kopje 'Schoolkosten', punt 5.

Lees meer >>

Kinderbijslag

Ouders van kinderen tot 18 jaar kunnen kinderbijslag krijgen. Voor kinderen van 16 jaar of ouder gelden wel andere voorwaarden dan voor jongere kinderen.

Het behalen van een startkwalificatie en het volgen van volledig dagonderwijs spelen hierbij een rol. Een kind van 16 of 17 jaar kan nog kinderbijslag krijgen als hij/zij volledig dagonderwijs volgt en bezig is met het behalen van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo of van het mbo niveau 2 of hoger.

Meer informatie is te vinden op www.svb.nl.

Lees meer >>

Vraag over een Hoornbeeck-factuur?

Heb je een vraag of opmerking over een factuur die je van het Hoornbeeck College gekregen hebt? Of wil je een openstaande factuur in termijnen betalen? Vul dan onderstaand formulier in of stuur een e-mail naar debiteuren@sorg.nl.

Lees meer >>

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
400