Hoornbeeck College
Locaties

Geachte kerkenraad,

We zijn dankbaar voor het christelijk-reformatorisch onderwijs in ons land. In de driehoek ‘kerk, school en gezin’ trekken we samen op en dragen we de verantwoordelijkheid voor de voortgang van dit type onderwijs. Scholen waar onderwijs plaatsvindt in dezelfde lijn als thuis en in de kerk worden in onze achterban gewaardeerd. Wat een zegen!

Voor goed christelijk-reformatorisch onderwijs zijn goede docenten nodig. Dat spreekt voor zich. De achterliggende jaren is duidelijk geworden dat op dit gebied zorgen zijn; met name vo-scholen kampen met veel vacatures. Op allerlei manieren wordt daar door de scholen aandacht voor gevraagd. Wat mooi dat kerkenraden daar op verschillende manieren oog voor hebben. Met deze ‘brief’ vragen we ook uw aandacht voor de toenemende tekorten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Ook op het Hoornbeeck College constateren we toenemende moeite met vervullen van vacatures. Er is genoeg gezegd en geschreven redenen en mogelijke oplossingsrichtingen. Graag leggen we de vinger bij één punt. Voor het Hoornbeeck College zijn zij-instromers (mensen die vanuit het werkveld gedeeltelijk of helemaal overstappen naar het onderwijs) van groot belang. Soms zijn het die 2 dagen in de week*, naast een andere baan, die ons (en met name de studenten!) al ontzettend helpen.

Wilt u – als daar passende momenten voor zijn – daar in uw kerkelijke gemeente op wijzen? In de praktijk blijkt een combinatie erg fijn als ‘kennismaking’; geregeld zien we dat 1 of 2 dagen later uitgebreid worden.*

Ten slotte. Regelmatig horen we van nieuwe collega’s hoe een oproep of gebed in kerkelijke context heeft gezorgd voor de stap naar het christelijk-reformatorisch onderwijs. Dat maakt ons dankbaar. Wilt u dit thema blijvend onder de aandacht brengen? In de hoop én verwachting dat de Heere onze inspanning wil zegenen.

Hartelijke groet,

Willem de Potter,
College van Bestuur Hoornbeeck College

_

* Een docent-functie in het onderwijs betreft qua omvang minimaal 2 dagen (0,4 fte). Minder kan ook, maar dan als ‘invaldocent’.

* Meer over het halen van een onderwijsbevoegdheid is hier te vinden.