Hoornbeeck College
Locaties

Inentingen, een vereiste voor een stageplek?

Verschillende van onze studenten die in het kader van hun studie gaan stagelopen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg krijgen vanuit de instellingen regelmatig de vraag of zij zijn ingeent tegen bijvoorbeeld Hepatitis B: anders zou het niet mogelijk zijn om in die instelling de stage uit te voeren. De vraag is in hoeverre deze verplichting gesteld mag worden. En wat betekent het al dan niet gevaccineerd zijn van studenten voor hun stage. Een instelling mag geen vaccinatie verplicht stellen. Sterker nog: dat is zelfs Europees vastgelegd voor alle lidstaten in de wet betreffende de rechten van de mens. Het staat vrij aan het individu om zich al dan niet te laten vaccineren.

Goed werkgeverschap
Echter, er is nog een wettelijk vereiste voor werkgevers: zij moeten goed werkgeverschap tonen. In de ogen van instellingen staat dat gelijk aan vaccinatie. Bovendien hebben zij via hun werknemers een verantwoordelijkheid naar cliënten. Dit strijdt met de individuele vrijheid inzake vaccinatie. En toch wordt het steeds meer geëist. Dat betreft trouwens niet alleen Hepatitis B, maar ook de Covid-19 vaccinaties. In geval van niet-gevaccineerden moet de instelling dan maatregelen nemen om de werknemer, maar ook de cliënt goed te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door specifieke beschermende kleding. In geval van stagiaires wordt dat wel als “lastig” ervaren: ze zijn niet overal inzetbaar in tegenstelling tot een student die wel is gevaccineerd.

Niet actief op “vaccinatie-pad”
Als school stellen wij ons richting ouders/studenten altijd terughoudend op. Concreet betekent dat wel informeren, maar niet actief op “vaccinatie-pad” gaan. Daarom doen wij nooit mee met de gesubsidieerde vaccinatieprogramma’s vanuit VWS. In tegenstelling tot sommige andere scholen worden studenten bij ons toegelaten om de opleiding te volgen ook al zijn zij niet gevaccineerd.

Verschuivingen
In onze achterban zien wij wel verschuivingen optreden. In toenemende mate zijn studenten Gezondheidszorg gevaccineerd tegen Hepatitis B, zeker de niveau 4-studenten (Verpleegkundigen). Bij de verzorgenden (niveau 3) is het iets minder, maar ook een aanzienlijk deel. Wij vragen dit bij de matching van studenten naar hun stageplaats altijd na. Want de stage-coördinatoren hebben een lijstje welke instellingen ook niet-gevaccineerden stage laten lopen, al dan niet op bepaalde afdelingen. Ons doel is dat studenten hun opleiding kunnen volgen, onafhankelijk van vaccinatie.

Meer belemmeringen voor niet-gevaccineerden
Gelukkig kunnen tot nu toe in de meeste gevallen onze zorgstudenten stage lopen in instellingen, ook als zij niet gevaccineerd zijn. In de contacten met instellingen merken we wel dat het voorkómen van een ziekte als Hepatitis B naar cliënten toe en het goed werkgeverschap steeds meer aandacht krijgen en belemmeringen opleveren voor onze studenten als zij niet gevaccineerd zijn. Ondanks dat wij in voorkomende gevallen de instellingen wijzen op de wetgeving hieromtrent, dan geven zij aan dat ze dat weten, maar stellen hun beleid rondom patiëntenzorg en werkgeverschap voorop. We hebben via de politiek ook al eens aandacht hiervoor gevraagd. Iedere instelling beoordeelt dit echter toch voor zichzelf.