Hoornbeeck College
Locaties

Studenten & BPV

 • Hoe gaan we om met stagebezoeken door stagedocenten?

  De stagebezoeken zullen in overleg met de instellingen en de stagedocenten (telefonisch) plaatsvinden.

 • Mogen studenten die stage lopen in een (zorg)instelling daar extra uren worden ingezet indien nodig?

  Dat mag, maar op het moment dat er (online) onderwijsactiviteiten zijn gaan die voor.

 • Hoe gaat het met de studenten die stagelopen maar niet meer welkom zijn bij hun stageadres?

  De school volgt de instellingen. Als studenten niet meer welkom zijn bij de instelling, moet de instelling daar samen met de student een oplossing voor zoeken. Belangrijk is om dit ook te bespreken met de stagedocent.

 • Wat zijn de regels rondom reflectieverslagen?

  De student levert alleen reflecties in van de weken dat er daadwerkelijk stage is gelopen.

 • Wat moet de student doen die stage moet lopen maar door de coronacrisis geen stageplaats kan vinden?

  Er zijn nog veel stageadressen wel beschikbaar. De student zoekt in overleg met de stagedocent naar een ander stageadres. Hierbij is belangrijk dat de stageopdrachten gedaan kunnen worden.

 • Mogen studenten de uren die ze thuis werken voor de stage ook als stage-uren tellen?

  Als dat met de stage-instelling is afgesproken, kan dat. Stem dit ook af met je stagedocent.

 • Wat gebeurt er als een stage stopt doordat het leerbedrijf (tijdelijk) moet sluiten?

  Richtlijn van de overheid is: Als de leerdoelen en de praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, is het niet erg als het volledige aantal stage-uren niet wordt gehaald. Kan dat niet, dan moet de stage later ingehaald worden. Dat kan betekenen dat de student langer over de opleiding gaat doen dan de bedoeling was. We vragen de studenten die in zo’n situatie zitten om altijd contact op te nemen met de stagedocent. We proberen dan een passende oplossing te vinden.

 • Is het erg als een student in de eindstage het aantal stage-uren niet haalt?

  Nee. Als de examenopdrachten goed uitgevoerd kunnen worden, is het niet erg als de urennorm niet gehaald wordt. Vastlegging van de reden van het verminderd aantal stage-uren is wel van belang.

 • Wat gebeurt er als de proeve van bekwaamheid niet door kan gaan omdat het leerbedrijf is gesloten?

  Er wordt op school een passende oplossing gezocht. Waar mogelijk worden andere vormen van examinering ingezet, zoals een portfolio of een Criteriumgericht Interview. Kan dat niet, dan wordt de proeve van bekwaamheid op school (let op: pas na 1 juni) of op een andere locatie afgenomen.

Studenten & internationale BPV

 • Moeten studenten die tijdens hun stage uit het buitenland zijn teruggekomen de stage in Nederland nog afmaken?

  Als de leerdoelen in het buitenland niet zijn behaald, kan de student een ander stageadres in Nederland zoeken om daar de stage af te maken.

 • Kunnen studenten die volgend cursusjaar in het buitenland stage willen lopen, deze stage alvast plannen en voorbereiden?

  Het Hoornbeeck College heeft besloten dat internationale stages in periode 1 van het volgende cursusjaar niet doorgaan, met uitzondering van VP-stages in België. Een buitenlandstage voor een periode daarna kan voorbereid worden, maar dat is voor eigen risico van de student. Voorbereiden onder voorbehoud en zonder kosten te maken kan natuurlijk wel.

Studenten & examinering

 • Kunnen studenten uit examenklassen wel op tijd (CE-)examen doen?

  Ja, na de meivakantie gaan we examens afnemen die niet digitaal afgenomen kunnen worden. Natuurlijk nemen we hierbij de richtlijnen van de overheid serieus. Let op: Hierbij ligt de nadruk op studenten in het examenjaar.

 • Hoe worden de diploma’s uitgereikt aan geslaagde studenten?

  Na 1 juli mogen we weer (kleine) bijeenkomsten organiseren. We gaan ons best doen om binnen de geldende richtlijnen passende diploma-uitreikingen te organiseren.

 • Hebben de studenten die niet in het examenjaar zitten wel toetsen of examens in periode 4?

  Ja, de toetsen en examens die in periode 4 gepland staan, gaan waar dat mogelijk is wel door. Vanaf 15 juni mogen we weer toetsen en examens die niet digitaal afgenomen kunnen worden op school afnemen. Hierbij gaat het niet alleen om kwalificerende toetsen, maar ook om ontwikkelingsgerichte toetsen, om te voorkomen dat studenten achterstanden oplopen.

Studenten & onderwijs

 • Wanneer krijgen studenten weer praktijklessen op school?

  Vanaf 15 juni mogen we weer praktijklessen op school aanbieden. Waar het onderwijs niet op afstand plaats kan vinden, zal dit dus op school zijn. We proberen hierin wel de druk op het openbaar vervoer zo laag mogelijk te houden.

Personeel

 • Mogen docenten indien nodig ingezet worden in vitale beroepen?

  Het onderwijs heeft prioriteit, want dat hoort ook bij de vitale sector. Er is natuurlijk de mogelijkheid voor de betreffende docenten om onbetaald verlof op te nemen op school, maar als school ligt onze prioriteit bij het onderwijs.

 • Mag personeel weer op school werken?

  Ja, de gebouwen zijn open en aangepast aan de richtlijnen van het RIVM. We adviseren nog steeds om thuis te werken waar dat mogelijk is, om de verkeersstromen naar de locaties zo klein mogelijk te houden. Tijdens werktijd dien je bereikbaar en beschikbaar te zijn.

 • Hoe moet ik in deze situatie mijn werk zien?

  Het onderwijs gaat door, maar op andere manieren dan we gewend zijn. Daarmee gaat ons werk dus ook gewoon door; we maken dezelfde uren.

 • Hoe zien vergaderingen (intern en extern) er nu uit?

  Vanaf 1 juni is er ruimte voor kleinschalige vergaderingen, waarbij natuurlijk de richtlijnen van de overheid in acht worden genomen. In de praktijk blijven veel vergaderingen via videoverbinding gaan.

Organisatie

 • Gaan intakegesprekken en de AMN-testen wel door?

  Voor de AMN-test is er de optie om deze thuis te maken.
  Intake- en toelatingsgesprekken kunnen vanaf 1 juni weer op locatie worden gevoerd, tot die tijd gebeurt dit waar mogelijk via videoverbindingen.

 • Krijgen studenten nu wel een bindend studieadvies (BSA)?

  Ja, het BSA krijg je in het eerste leerjaar van je opleiding. Normaal gesproken is dat in periode 3, nu kan dat uitgesteld worden naar periode 4 als dat nodig is of er wordt een passende oplossing gezocht door je docententeam.

 • Kan een student die studievertraging oploopt door de coronacrisis wel doorstromen naar het hbo?

  Ja, de student kan vanaf 1 september starten met de hbo-opleiding. Hoornbeeck begeleidt de student om op een passende manier alsnog het diploma te behalen. Als uiterlijk 1 januari 2021 het mbo-diploma alsnog behaald wordt, wordt de student overgeschreven naar de hbo-opleiding.

 • Waar kunnen studenten terecht als zij door de coronacrisis acute financiële problemen krijgen doordat ze niet kunnen werken of stage kunnen lopen?

  Bij DUO is de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen voor studenten in de BOL. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar.

 • Kan een student die studievertraging oploopt door de coronacrisis compensatie krijgen voor lesgeld dat extra betaald moet worden?

  Ja, iedere student die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een diploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag ter hoogte van maximaal 3 maanden lesgeld. 3 maanden zou voor een bbl-student neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming van € 150,- en voor een bol-student op € 300,-. DUO zorgt voor automatische verrekening van deze bedragen.