Hoornbeeck College
Locaties

Samenvatting

 • We verwachten dat er op korte termijn nog géén volledige openstelling van het mbo komt.
 • We willen de druk op het openbaar vervoer verminderen door (een deel van) de 1ejaars klassen het 2e uur te laten beginnen.

Algemene uitgangspunten

 • Wij willen in deze corona-tijd onze verantwoordelijkheid nemen t.a.v. de gezondheid van ons personeel en de studenten. Bovendien willen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de volksgezondheid in het algemeen.
 • Wij houden ons als school aan de leef- en omgangsregels van het RIVM. Daarom zijn onze schoolgebouwen hierop aangepast. Zowel medewerkers als studenten worden hier door hun eigen locatie op geattendeerd. Daarbij worden de volgende handelingen gestimuleerd: handen wassen, hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog en 1,5 meter afstand houden. Daarnaast roepen we medewerkers en studenten op om bij corona-gerelateerde ziekteverschijnselen thuis te blijven.
 • In de achterliggende maanden is op alle locaties kritisch gekeken naar de klimaatbeheersing. Waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd. Daarmee hebben we gezorgd voor een veilige leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers.
 • Binnen het bovenstaande kader is het (helaas) niet mogelijk om alle studenten in het schoolgebouw onderwijs te bieden. Daarom geldt dat wij ons onderwijs vanaf het nieuwe schooljaar in hybride vorm (= onderwijs op locatie, online onderwijs of een combinatie van beiden) aanbieden.
 • Het komende jaar willen wij in de openstelling van onze locaties prioriteit geven aan: kwetsbare studenten, eerstejaars studenten, praktijkonderwijs en examinering.
 • Voor studenten die op school worden verwacht en die vanwege omstandigheden de lessen niet op school kunnen volgen wordt in samenspraak met de verzuimcoördinator een passende oplossing gecreëerd.

Algemene maatregelen onderwijs

 • Studenten blijven bij leswisseling in hun lokaal, docenten wisselen.
 • In elk lokaal is een “werkruimte voor docenten” afgebakend waarmee de ‘1,5 meter norm’ voor onze collega’s wordt weergegeven.
 • In alle gevallen en voor alle leerjaren geldt dat we de afstand student-docent handhaven op 1,5 meter en houden we ook rekening met omstandigheden waarbij de docent niet op locatie les kan geven.
 • Wij stimuleren dat medewerkers en studenten zich te laten testen als zij coronaverschijnselen hebben.
 • Maatregelen ten aanzien van kwetsbare studenten
 • Kwetsbare studenten krijgen een maatwerkprogramma aangeboden en kunnen als het nodig is altijd op school komen.
 • Er worden arrangementen aangeboden om eventuele studievertraging in te lopen.

Maatregel ten aanzien van eerstejaarsstudenten

Het Hoornbeeck College kent relatief veel jonge studenten (vergeleken met andere mbo’s heeft het Hoornbeeck het hoogste aandeel directe instroom vanuit het vo). Studenten starten na het vmbo op het mbo en zijn bij de start van het cursusjaar voor het overgrote deel 16 en 17 jaar. Dit betekent dat wij het 1e leerjaar kunnen vergelijken met havo 5 en vwo 5 en 6.

Het Hoornbeeck College wil voorkomen dat jonge leerlingen die net de overstap maken van het vo naar het mbo in een afstandelijke en verwarrende online praktijk komen. Een goede opvang en introductie van de eerstejaars zien we als cruciaal.

Na het bovenstaande te hebben overwogen heeft het Hoornbeeck de volgende overweging geformuleerd:

 • De eerstejaarsstudenten zijn zoveel als mogelijk op school. Omdat het risico voor deze jonge doelgroep beperkt is, kunnen de eerstejaars (uitgezonderd: doorstromers c.q. deelnemers aan volwassenonderwijs) in de klaslokalen les krijgen in de gebruikelijke opstelling. Een beperkt deel van het onderwijs aan eerstejaars zal ook op afstand plaats moeten vinden.

Maatregelen ten aanzien van ouderejaarsstudenten

 • De leerjaren 2, 3 en 4 gaan werken met halve klassen of een maximale omvang van 15 studenten per (gewoon) lokaal. Deels zullen studenten afstandsonderwijs volgen, deels op school (minimaal gemiddeld een dag per week).
 • Binnen het hybride onderwijs krijgt vooral het praktijkonderwijs en de (voorbereiding op) examinering plaats binnen het schoolgebouw.
 • Er wordt rekening gehouden met sectorale verschillen, zoals bijvoorbeeld met de bijzondere omstandigheden in de sector gezondheidszorg.

Heb jij vragen over de hierboven geformuleerde voornemens? Neem dan contact op met je docent of opleidingsmanager.

Hebt u vragen over de hierboven geformuleerde voornemens? Neem dan contact op met de locatie waar uw zoon of dochter studeert.