Zoeken

Identiteit

Hoornbeeck College Locaties

header

Onze basis

Gods Woord

Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gebaseerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis (De Drie Formulieren van Enigheid).

We zien de Bijbel als het volmaakte Woord van God waarin we Hem als de weg naar zaligheid kunnen leren kennen.  We geloven dat Hij ons Zijn Woord geeft als norm voor het hele leven en dus ook voor het opvoeden en opleiden van jongeren en het besturen van de school. We gebruiken de Statenvertaling omdat dit een betrouwbare vertaling is vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven is.

De praktijk

Hoe krijgt Gods Woord een plek in het dagelijks onderwijs?

  • Bijbellezen en gebed: we beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, zingen van psalmen en een gebed. Ook rond de maaltijden en het afsluiten van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
  • Godsdienst & Burgerschap: landelijk geen verplicht vak maar op het Hoornbeeck College een kernvak.
  • Ethiek: we bereiden onze studenten voor op de realiteit van de maatschappij en de levensbeschouwelijke vragen die zij kunnen tegenkomen. We rusten ze toe om Bijbels verantwoorde keuzes te maken. We helpen ze grenzen te stellen in het deelnemen aan de (virtuele) open maatschappij.
  • Christelijke levenshouding: in Gods Woord lezen we duidelijke richtlijnen voor ons gedrag. Zo roept God ons op tot een leven tot eer van God en een respectvolle omgang met elkaar en onszelf.

Kerntaak

De kerntaak van onze school en ons personeel: jongeren onderwijzen, toerusten en vormen voor de maatschappij vanuit twee perspectieven: een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief. De kernopdracht binnen het Bijbelse perspectief is  jongeren wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Het door God geschonken geloof in Jezus Christus zal tot uiting komen in het dagelijks leven.

Beroepsonderwijs

We richten ons op het geven van beroepsonderwijs zoals dat beschreven is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Met dit beroepsonderwijs willen we studenten zo opleiden dat ze op een Bijbels verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de samenleving en hun gaven leren in te zetten in dienst van God en hun naaste.

Lees meer >>

Toelating studenten & benoeming personeel

Christelijk karakter

Het Hoornbeeck is een reformatorische mbo-school en biedt kwalitatief goed onderwijs met Gods Woord als leidraad. Dat onderwijs willen we graag voor zoveel mogelijk reformatorische jongeren mogelijk maken. Om het christelijk karakter van de school te waarborgen vragen we van onze studenten en medewerkers dat ze de identiteit van de school onderschrijven.

Het Hoornbeeck College sluit in haar godsdienstige toerusting aan op kerk en gezin. In principe moeten de ouders van studenten en onze medewerkers belijdend en meelevend lid zijn van één van de onderstaande kerkverbanden:

  • Gereformeerde Gemeenten;
  • Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland;
  • Hersteld Hervormde Kerk;
  • Hervormde Gemeenten (PKN)*;
  • Gereformeerde Gemeente in Nederland;
  • Christelijk Gereformeerde Kerk (Bewaar het Pand).

* die gemeenten die zich gebonden weten aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid en dit ook in hun beleidsplan hebben opgenomen.

Toelating studenten

Voordat studenten worden toegelaten, vullen hun ouders (of studenten van 18 jaar of ouder) een kennismakingsformulier in. Zo nodig volgt een gesprek. De uiteindelijke toelating wordt gedaan door een toelatingscommissie. De regels rond toelating worden opgesteld door de schoolvereniging* op voordracht van het College van Bestuur**. De leden van deze commissie worden benoemd door het bestuur van de schoolvereniging* en het College van Bestuur**. Het kan zijn dat een student niet wordt toegelaten. Dan kan bezwaar worden aangetekend bij de commissie van beroep. Deze commissie bestaat uit bestuursleden van de schoolvereniging die geen deel uitmaken van de toelatingscommissie.

Als studenten voldoen aan de criteria van ons toelatingsbeleid volgt een intakegesprek. In dit gesprek gaan we in op zaken als motivatie en geschiktheid voor de opleiding.

* Vereniging voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

** Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag

Identiteitsprofiel

Na de toelating moet een onderwijsovereenkomst worden getekend. Onderdeel van deze overeenkomst is ons identiteitsprofiel. Door hier te klikken kunt u een exemplaar van deze verklaring downloaden.

Benoeming personeel

Bij het vormgeven van ons reformatorisch onderwijs neemt ons personeel een centrale plek in. Zij hebben een voorbeeldfunctie richting onze studenten. Ons personeel onderschrijft de basis zoals die bovenaan deze pagina beschreven staat. Dit zien we terug in hun het gedrag en uitstraling. We hebben in een identiteitsprofiel uitgebreider omschreven wat we van onze medewerkers verwachten. Dit profiel krijgen alle sollicitanten toegestuurd tijdens de sollicitatieprocedure.

Lees meer >>
317