Zoeken

Grondslag

Onze basis

Gods Woord

Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gebaseerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis (De Drie Formulieren van Enigheid).

We zien de Bijbel als het volmaakte Woord van God waarin we Hem als de weg naar zaligheid kunnen leren kennen.  We geloven dat Hij ons Zijn Woord geeft als norm voor het hele leven en dus ook voor het opvoeden en opleiden van jongeren en het besturen van de school. We gebruiken de Statenvertaling omdat dit een betrouwbare vertaling is vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven is.

De praktijk

Hoe krijgt Gods Woord een plek in het dagelijks onderwijs?

  • Bijbellezen en gebed: we beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, zingen van psalmen en een gebed. Ook rond de maaltijden en het afsluiten van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
  • Godsdienst & Burgerschap: landelijk geen verplicht vak maar op het Hoornbeeck College een kernvak.
  • Ethiek: we bereiden onze studenten voor op de realiteit van de maatschappij en de levensbeschouwelijke vragen die zij kunnen tegenkomen. We rusten ze toe om Bijbels verantwoorde keuzes te maken. We helpen ze grenzen te stellen in het deelnemen aan de (virtuele) open maatschappij.
  • Christelijke levenshouding: in Gods Woord lezen we duidelijke richtlijnen voor ons gedrag. Zo roept God ons op tot een leven tot eer van God en een respectvolle omgang met elkaar en onszelf.

Kerntaak

De kerntaak van onze school en ons personeel: jongeren onderwijzen, toerusten en vormen voor de maatschappij vanuit twee perspectieven: een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief. De kernopdracht binnen het Bijbelse perspectief is  jongeren wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Het door God geschonken geloof in Jezus Christus zal tot uiting komen in het dagelijks leven.

Beroepsonderwijs

We richten ons op het geven van beroepsonderwijs zoals dat beschreven is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Met dit beroepsonderwijs willen we studenten zo opleiden dat ze op een Bijbels verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de samenleving en hun gaven leren in te zetten in dienst van God en hun naaste.

Lees meer >>
259