Zoeken

Bestuur & Directie

Bestuur & Directie

Dagelijkse leiding is in handen van de directie. De directie wordt weer aangestuurd door het College van Bestuur. Meer informatie hieronder.

header

Bestuurlijke organisatie

De eindverantwoordelijkheid (het bevoegd gezag) voor de school rust bij het College van Bestuur. Dit college bestuurt twee scholen, te weten het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College. Iedere school heeft een eigen directie. Om scheiding te maken tussen bestuur en toezicht is een Raad van Toezicht ingesteld. De identiteit van de scholen wordt mede geborgd door een Identiteitsraad die door de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging wordt gekozen.

Onze scholen zijn geworteld in de gemeenschap van ouders en kerken die willen dat er onderwijs geboden wordt dat gegrond is op Gods Woord en de belijdenisgeschriften. Op onze scholen wordt niet alleen onderwijs gegeven maar wordt ook een bijdrage geleverd aan de vorming van jonge mensen. Onderwijs en vorming moeten voldoen aan tal van overheidseisen, maar ook aan de voorwaarden die we zelf stellen, met name ten aanzien van de reformatorische identiteit. De eindverantwoordelijkheid (het bevoegd gezag) voor de school ligt bij het College van Bestuur. Dit college bestuurt twee scholen, te weten het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College. Iedere school heeft een eigen directie. Om scheiding te maken tussen bestuur en toezicht is een Raad van Toezicht ingesteld. De identiteit van de scholen wordt mede geborgd door een Identiteitsraad die door de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging wordt gekozen. Ouders van wie de kinderen een van de scholen bezoeken, kunnen lid worden van deze vereniging (de VVORG = Vereniging Voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag).

Juridische structuur
De twee scholen zijn met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ondergebracht in de Stichting voor onderwijs op reformatorische grondslag (SORG).

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag voor het Hoornbeeck College. Dit College van Bestuur bestaat uit twee schoolbestuurders:

drs. W.J. de Potter, voorzitter (rechts op de foto)

Portefeuillehouder van identiteit (toelating en benoeming), strategie en innovatie, personeel en organisatie, medezeggenschap, financiƫn, huisvesting, facilitaire zaken, planning en control, ICT techniek, public relations en communicatie, contacten met kerkenraden en bedrijven.

drs. D. van Meeuwen, lid (links op de foto)

Portefeuillehouder van identiteit (onderwijs), onderwijs en examinering, studentenzorg, kwaliteitszorg, scholingsbeleid, internationalisering, arbo en veiligheid, contractactiviteiten, ICT onderwijs, contacten met ouders en gemeenten.

Contact met College van Bestuur

Correspondentieadres:
Postbus 405
3800 AK Amersfoort
secretariaatcvb@sorg.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de scholen en het College van Bestuur en benoemt de leden van dit college. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • H.T. Groenendijk, voorzitter
 • ds. A.A. Egas, vice-voorzitter
 • J. Kuijers, secretaris
 • H.J. van den Berg
 • W.J. Frens R.A.
 • G.R.J. van Heukelom
 • mr. A. Weggeman

Correspondentieadres: 
Postbus 405
3800 AK Amersfoort
secretariaatrvt@sorg.nl

Identiteitsraad

De Vereniging voor onderwijs op reformatorische grondslag (VVORG) is opgericht door ouders en kerkenraden die op grond van de doopbelofte de noodzaak van reformatorisch onderwijs voelden. Hun activiteiten hebben geleid tot de oprichting van het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College. De vereniging vormt een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de scholen anderzijds. Het College van Bestuur is als bevoegd gezag belast met het besturen van de scholen. Het bestuur van de VVORG is de Identiteitsraad. De Identiteitsraad heeft een beslissende zeggenschap ten aanzien van diverse aspecten van de identiteit. Deze komt onder meer tot uiting in de directe betrokkenheid bij identiteitsgebonden zaken zoals het toelatings- en benoemingsbeleid. Tevens vindt benoeming van leden van de Raad van Toezicht plaats door de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging op voordracht van de Identiteitsraad.

De Identiteitsraad bestaat uit de volgende personen:

 • ds. A.C. Rijken, voorzitter
 • ds. A. Verschuure, vice-voorzitter
 • J.M. Verwijs, secretaris
 • E. Blankestijn
 • J.H. Dek
 • ds. D. Heemskerk
 • J.A. Jobse
 • E.J. de Korte
 • L. Kisteman
 • dr. L.D. van Klinken
 • G.P. Landwaart
 • ds. G. Pater
 • J. Rijfers
 • P.B. de Ruiter
 • ds. A.C. Uitslag
 • N. Verdouw
 • L.A. Wijnmaalen

Correspondentieadres:
Postbus 405
3800 AK Amersfoort
secretariaatvvorg@sorg.nl

Lees meer >>

Directie

De leden van de centrale directie zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Hoornbeeck College.

Van links naar rechts: drs. A.G. Blonk - voorzitter, drs. S. Nentjes - lid en drs. M.W. van Winkelen MBA - lid

Voor de leden van de centrale directie gelden de adresgegevens van de locatie Amersfoort.

De directieleden zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Hoornbeeck College. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld onder de leden van het directieteam:

drs. A.G. Blonk, voorzitter centrale directie 
bka@hoornbeeck.nl
Portefeuillehouder van communicatie, examinering, onderwijs (sectoren Zorg & Welzijn en taal- en rekenbeleid.

drs. S. Nentjes, lid centrale directie 
nss@hoornbeeck.nl
Portefeuillehouder van burgerschap, contractactiviteiten, identiteit, internationalisering, onderwijs (sectoren Dienstverlening / Economie), public relations/voorlichting, regionale samenwerking, studentenvoorzieningen, kwaliteitszorg en voortijdig schoolverlaten.

drs. M.W. van Winkelen MBA, lid centrale directie 
wnm@hoornbeeck.nl
Portefeuillehouder van arbo en veiligheid, bedrijfsvoering, financiƫn, huisvesting, ict, locaties, onderwijs (sector Techniek & ICT), personeel en scholingsbeleid.

mevrouw J.C. van de Merwe, directiesecretaresse
mrj@hoornbeeck.nl, tel.nr. (085) 483 8536

Lees meer >>

Manager aan het woord

Kralingen Dhr. v
Dhr. A. van Kralingen
Management

Wie is mijn naaste?

Lees verder
K.P. van Dijk
Dhr. K.P. van Dijk
Management

Over aandacht en respect

Lees verder
264