Hoornbeeck College
Locaties

Taken Raad van Toezicht

De taken van de Raad van Toezicht zijn:

 • toezicht houden op het College van Bestuur;
 • fungeren als klankbord voor het College van Bestuur (door middel van gevraagd en ongevraagd advies);
 • optreden als werkgever van het College van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht

Onder de leden van de Raad van Toezicht is in ieder geval actuele kennis en inzicht beschikbaar op het gebied van

 • de aansturing van grootschalige en complexe organisaties;
 • financieel-economische vraagstukken;
 • juridische vraagstukken, waaronder zo mogelijk van onderwijsrechtelijke aard;
 • onderwijskundige vraagstukken;
 • theologische vraagstukken.

Daarnaast is het gewenst dat onder leden van de Raad van Toezicht actuele kennis en inzicht beschikbaar is op het gebied van:

 • huisvesting en bouwkundige zaken;
 • openbaar bestuur (overheid en politiek);
 • personeelsbeleid.

Formele vereisten leden Raad van Toezicht

Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:

 • ruime ervaring hebben als bestuurder of toezichthouder en/of specifieke deskundigheid te hebben in één van de hierboven genoemde disciplines;
 • affiniteit hebben met het voortgezet onderwijs en/of middelbaar beroepsonderwijs;
 • beschikken over een relevant netwerk;
 • belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van de in artikel 10, lid 2 van de statuten van de stichting genoemde kerkgenootschappen;
 • schriftelijk hun instemming betuigen met grondslag en doel van de SORG;
 • beschikbaar zijn voor de werkzaamheden die behoren bij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Daarnaast is enige regionale spreiding in de Raad van Toezicht gewenst.

Leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn en te werken. Daarom kunnen geen lid van de Raad van Toezicht worden:

 • voormalige leden van het College van Bestuur;
 • voormalige of huidige werknemers van de door de stichting bestuurde scholen;
 • personen met voormalige of huidige zakelijke belangen;
 • politieke ambtsdragers of ambtenaren met beslissingsbevoegdheid op het werkterrein van de scholen;

Competenties leden Raad van Toezicht

Voor leden van de Raad van Toezicht zijn de volgende competenties van belang:

 • beschikken over een kritisch vermogen;
 • toezicht kunnen houden met distantie (niet op de stoel van het College van Bestuur willen zitten);
 • doortastend kunnen beslissen;
 • in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
 • inzicht hebben in maatschappelijke processen, verhoudingen en ontwikkelingen;
 • vaardigheid hebben ten aanzien van externe representatie en het omgaan met strategische risico’s.