Zoeken

Leerbedrijven

Leerbedrijven

leer-bedrijven

Accreditatie

De rol van het SBB

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Het SBB verzorgt de accreditatie, het bewijs dat een stageplek voldoet aan wettelijke eissen voor het opleiden van studenten.

Nu en in de toekomst kunnen leerbedrijven en scholen dus rekenen op ondersteuning bij het opleiden van jonge vakmensen in de praktijk. SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie. 

Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over thema's op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.

SBB

Het SBB is:

·         de organisatie die leerbedrijven erkent, ondersteunt en publiceert op stagemarkt.nl;

·         aanspreekpunt voor scholen die zelf leerbedrijven willen voordragen voor een erkenning;

·         de organisatie die alle kwalificatiedossiers en keuzedelen ontwikkelt en onderhoudt;

·         informatiebron voor actuele stage- en arbeidsmarktinformatie per regio en per sector.

Informatie voor leerbedrijven: www.s-bb.nl  

Informatie voor studenten:      www.stagemarkt.nl.

Docentstage

Tijdens een docentstage gaat een Hoornbeeck-docent een periode op werkbezoek bij een leerbedrijf of leerinstelling. Een docent- stage kan meerdere dagen duren maar duurt minimaal één dag. Krijgt u een Hoornbeeck-docent als stagair of wilt u er meer over weten? Dan vindt u hieronder een flyer met een verdere toelichting.

Lees meer >>

Examinering in de BPV

De beoordeling van de BPV in het kort
De eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling van de BPV berust bij de onderwijsinstelling. De werkwijze in het kader van de WEB leidt onherroepelijk tot een grote inbreng van het BPV-bedrijf m.b.t. de beoordeling van het functioneren van de stagiair. In de BPV-gids wordt de opzet en de beoordeling van onze beroepspraktijkvorming volledig uiteengezet. Het is belangrijk, het daar gestelde goed te bestuderen.

Hoe verloopt het examen aan het einde van je stage? Wie doet wat en welke formulieren heb je nodig? Bekijk de onderstaande video!

Identiteitsprofielen

Identiteitsprofielen: 'Wie is de Hoornbeeck-stagiair?'

Studenten en docenten van het Hoornbeeck College werken vanuit een christelijke levensovertuiging. We hebben Bijbelse principes en daar willen we graag naar leven. De stagiair maakt deel uit van een reformatorisch mbo-college. Als het goed is, wordt dat op verschillende manieren duidelijk. De Bijbel spreekt over vriendelijkheid, medeleven en eerlijkheid, maar ook over taalgebruik en kleding.

Om dit duidelijk te maken, hebben we identiteitsprofielen opgesteld. Klik hier voor de studentversie en hier voor de versie voor het leerbedrijf.

Periodisering BPV

BPV-informatie per sector
Per sector wordt bepaald welke perioden worden doorgebracht in de beroepspraktijk. Meer informatie per sector of opleiding kunt u opvragen bij de bpv-coördinator.

Praktijkovereenkomst

In de praktijkovereenkomst worden de afspraken over de stage (BPV) tussen student, school en leerbedrijf vastgelegd. Het gaat hierbij om afspraken over de begeleiding, beoordeling, verzekering, etc. Het is belangrijk dat de praktijkovereenkomst, getekend door alle partijen (bij minderjarige studenten ook door een ouder/verzorger) op school binnen is vóórdat de stageperiode begint. De procedure met betrekking tot praktijkovereenkomsten is wettelijk verplicht. De praktijkovereenkomsten zijn dan ook voor alle partijen van belang.

BOL-studenten

Praktijkovereenkomsten kunnen bij de BPV-coördinator van de desbetreffende opleiding worden aangevraagd en worden door de studentenadministratie van het Hoornbeeck College gemaakt.

BBL-studenten

Bij aanmelding voor een BBL-opleiding op het Hoornbeeck College moet worden aangeven wie de werkgever is. De studentenadministratie van het Hoornbeeck College maakt zo spoedig mogelijk nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden de praktijkovereenkomst aan.

Reglement praktijkovereenkomst (POK)

Op zoek naar het reglement dat bij de praktijkovereenkomst hoort? Klik hier.

Lees meer >>

Protocollen en regelingen

Protocol ongewenste bejegening
In de BPV is het belangrijk aandacht te hebben voor een goede omgang met allen die bij de BPV betrokken zijn. Naast het feit dat er vele goede ervaringen tijdens de BPV worden opgedaan, is het ook erg belangrijk bedacht te zijn op ongewenste bejegening op de BPV-plaats. Gedacht wordt dan aan agressie, discriminatie en seksuele intimidatie.

Klik hier voor het protocol met betrekking tot ongewenste bejegening.

Aanvraagformulier voor een tegemoetkoming: klik hier.

Reglement praktijkovereenkomst (POK): klik hier.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): klik hier. Let op: verklaring is ingevuld maar moet nog wel worden afgestempeld op de locatie waar je studeert!

Stageinformatie

Doel en plaats binnen de opleiding
De vorming in de praktijk van het beroep is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is bepaald, dat een deelkwalificatie is behaald als de bijbehorende beroepsprakijkvorming (BPV) als voldoende is aangemerkt. Wat naar de maatstaven van onze school "voldoende" is, wordt beschreven in de BPV-gids, die één geheel vormt met en een nadere uitwerking is van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Het gaat bij BPV niet alleen om het in praktijk brengen van wat in theorie is geleerd, of om het behalen van eindtermen die op school niet besproken worden, maar de omgeving waarin de BPV plaatsvindt is minstens zo belangrijk. De typische bedrijfssituaties zoals het leveren van producten of diensten volgens contractuele afspraak, het gezamenlijk werken aan en verantwoordelijk zijn voor een product zijn vormingselementen die in een onderwijsinstelling nauwelijks gesimuleerd kunnen worden. De BPV heeft dus naast leerstof-gerelateerde doelen duidelijk persoonlijkheidsvormende waarde.

De student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een geschikt BPV-bedrijf.

Participanten, verantwoordelijken, praktijkovereenkomst
Bij de BPV zijn drie partijen betrokken:

  1. de onderwijsdeelnemer;
  2. het bedrijf of de instelling waar de BPV plaatsvindt;
  3. de onderwijsinstelling.

BPV vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling. Afspraken over het aandeel van de andere partijen zijn geregeld in de praktijkovereenkomst, die door alle partijen ondertekend dient te worden. De praktijkovereenkomst dient, voordat de BPV een aanvang neemt, volledig ingevuld en ondertekend in bezit te zijn van de schooladministratie.

in beeld

Werkveld aan het woord

Student aan het woord

Sanne de Muijnck
Sanne de Muijnck
Student

Als juf voor de klas

Lees verder

Docent aan het woord

IMG_1624
Mw. I. Loosman-Brussé
Docent

Het geheim van sfeer in de klas

Lees verder
201