Zoeken
Jaarverslag 2018

Ieder jaar evalueert het College van Bestuur het eigen functioneren. Bij de evaluatie wordt teruggekeken: wat is er bereikt, vooruitgekeken: wat moeten we nog bereiken en kijken we naar de samenwerking met verschillende stakeholders.

  • Wat we hebben bereikt. Het onderwijsaanbod is uitgebreid om een nog betere aansluiting te vinden bij de wensen van de achterban, zoals de opleiding beveiliging bij het Hoornbeeck College. Passend Onderwijs heeft een stevige basis gekregen. Samenwerking met andere scholen krijgt steeds meer gestalte. We hebben meer invloed gekregen in diverse landelijke overlegorganen om daarmee de belangen van onze scholen te dienen. Regelmatig nodigen we politici uit om kennis te maken met ons onderwijs. De huisvesting is op alle locaties (grotendeels) op orde. 
  • Wat we nog willen bereiken. Een verdere professionalisering in de aansturing van de scholen. Uitbouw van de verbindingen met externe partners in de regio’s. Volwassenonderwijs bij het Hoornbeeck College in het kader van een levenlang ontwikkelen meer een eigen plaats te geven in de school. Betere resultaten voor het vak Engels. Meer zelfsturing bij de ontwikkeling van personeel onder meer via leeskringen en bezinningsbijeenkomsten.
  • Samenwerking Raad van Toezicht en Identiteitsraad. Er is een goede samenwerking met en een goede rolverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. We kunnen elkaar hier ook op aanspreken. De positie van de Identiteitsraad is de achterliggende jaren meer helder geworden.
  • Samenwerking met medezeggenschap: de samenwerking met de ondernemingsraad en de studentenraad is goed. De studentenraad wisselt vaak van samenstelling maar behoud haar positief kritische constructieve insteek.
  • Samenwerking binnen College van Bestuur. De samenwerking binnen het College van Bestuur is goed. Twee persoonlijkheden die elkaar, ondanks dat het weleens schuurt, goed aanvullen. Juist dat schuren wordt als nuttig wordt ervaren omdat het schoolbelang hiermee wordt gediend. We proberen van buiten naar binnen te werken. Voeling te houden met wat er in de achterban, maatschappij en politiek gebeurt en de vertaalslag te maken naar onze eigen scholen.
  • Professionalisering College van Bestuur. We zien professionalisering niet uitsluitend als het volgen van opleidingen cursussen. We participeren in diverse overleggen buiten de school. De kennis die we daar opdoen gebruiken we ook voor de eigen scholen en voor de achterban. Beiden hebben we recent de opleiding van Sioo (verandermanagement voor bestuurders) gevolgd. We proberen ons kwetsbaar en dus leerbaar op te stellen binnen de school. We willen ook identificatiefiguur binnen onze scholen zijn. Voor 2019 willen we graag een bestuurlijke visitatie met andere scholen die een bestuursmodel hebben met zowel een vo als een mbo.

Willem de Potter
Dick van Meeuwen

Jaarverslag 2018
1117