Zoeken
Jaarverslag 2018

In het verslagjaar 2018 is de strategie van het Hoornbeeck College herzien. Deze strategie kijkt vier jaar vooruit. We realiseren ons echter dat er in vier jaar van alles kan gebeuren waar we nu nog geen rekening mee kunnen houden. Met de kennis van nu richten we ons de komende jaren op de volgende zaken.

  • Onderwijs bieden met perspectief gericht op het bewust nemen van verantwoordelijkheid in beroep en maatschappij vanuit de Bijbelse boodschap. We zullen de komende jaren ons nog meer richten op het leren omgaan van onze studenten met andersgelovigen en op het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen het (loopbaan)perspectief van jongeren vergroten door de doorstroom naar opleidingen van een hoger niveau te stimuleren.
  • Onderwijs met een plus gericht op het bieden van veel aandacht aan het gebied van ethiek, kennis en vaardigheden, zodat de entree op arbeidsmarkt of de aansluiting met het vervolgonderwijs optimaal is. De achterliggende jaren is er een aantal opleidingen bijgekomen om daarmee in te spelen op vragen uit onze reformatorische achterban of op vragen vanuit bedrijven of instellingen. De komende jaren gaan we dit opleidingsaanbod optimaliseren, waarbij we rekening houden met kwaliteit, arbeidsmarktperspectief en stagekans.
  • Onderwijs dat werkt is gericht op onderwijs dat zich richt op het zien en kennen van de studenten en het voortdurend verbeteren van het onderwijs. Hoewel de onderwijskwaliteit bij het Hoornbeeck College hoog scoort zullen we niet achteroverleunen. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om het onderwijs verder te verbeteren. De achterliggende jaren is er veel geïnvesteerd in ict. De komende jaren zal het accent verschuiven naar (elektronische) leermiddelen. De onderwijshuisvesting is nagenoeg op orde. In 2019 zal de vernieuwde huisvesting van locatie Gouda worden opgeleverd.
  • Onderwijs dat verbindt richt zich op de verbinding van de beroepspraktijk en de regio om daarmee  actueel onderwijs te blijven bieden. De school werkt steeds meer samen met het beroepenveld. Deze lijn zal zich de komende jaren voortzetten. We zullen ook de komende jaren veel investeren in de ondersteuning van de technische opleidingen. De vraag van bedrijven is groot en we willen beter op deze behoefte inspelen. Binnen de school zullen we kennisuitwisseling verder stimuleren
  • De groei van het aantal studenten van het Hoornbeeck College ligt achter ons. De toeleverende scholen laten al een aantal jaren geen groei meer zien. We voorzien nog een beperkte uitbreiding van het aantal opleidingen van het Hoornbeeck College, maar ook daar naderen we de grens. De komende jaren verwachten we een stabiel aantal studenten en mogelijk zelfs een kleine krimp.
Jaarverslag 2018
1113