Zoeken
Jaarverslag 2016
Ons onderwijs laat zich niet beschrijven

Een jaarverslag en een school zijn twee totaal verschillende zaken. Een jaarverslag is een statisch document en een school een bruisende dynamische gemeenschap. Hoe kan een jaarverslag met tekst, tabellen en foto’s laten zien wat een school nu echt is? Dat is onmogelijk! Wilt u echt weten wat voor school het Hoornbeeck College is? Dan is het beter om een keer bij ons op bezoek te komen. In de aula te zitten en de gesprekken te horen. Achterin de klas mee te kijken hoe studenten leren en de wisselwerking tussen docent en studenten zelf te ervaren. De praktijk zie je pas in een verpleegkundelokaal, de smeerolie ruik je pas in de werktuigbouwruimte. Het Hoornbeeck is ook psalmen zingen tijdens de dagopening en samen Bijbellezen. Hoe kun je nu in een jaarverslag laten zien wat Hoornbeeck-studenten leren op school of tijdens een stage? Een student leert niet alleen voor de toetsen, maar ook voor het leven. Een school is een gemeenschap waar vriendschappen ontstaan, soms voor het leven. Een plek waar lief en leed gedeeld wordt. Waar altijd wel iemand is die naar je wil luisteren.

Dat alles is in dit jaarverslag niet te lezen. Desondanks proberen we u een inkijk te geven in ons onderwijs. We laten zien hoe het onderwijs bij het Hoornbeeck College georganiseerd is, welke resultaten zijn bereikt en welke keuzes zijn gemaakt. We beschrijven ook hoe onze reformatorische identiteit vorm en inhoud krijgt. Kwaliteit en identiteit zijn twee rode draden in dit jaarverslag. We beschrijven wat goed gaat én geven aan wat beter kan.

Dit jaarverslag is een onderdeel van een formele verantwoording. Naar de ouders, want de school is mede-opvoeder. Naar de kerken, want school en kerken dragen dezelfde identiteit uit. Naar het beroepenveld, omdat de school jongeren voorbereidt op een werkplek. Naar de overheid, die de financiële middelen ter beschikking stelt. Deze verantwoording krijgt een bijzondere betekenis als we beseffen dat we het werk doen voor Gods aangezicht, in de hoop en verwachting dat Hij Zijn zegen wil geven over het onderwijs.

Het College van Bestuur,

drs. D. van Meeuwen, lid
drs. W.J. de Potter, voorzitter

IMG_3745_CvB
Leeswijzer

Dit jaarverslag is opgesteld voor een brede lezersgroep. De laatste jaren stellen we het jaarverslag uitsluitend digitaal beschikbaar op onze website. Geïnteresseerden kunnen dit jaarverslag inzien op www.hoornbeeck.nl/jaarverslag-2016. Op aanvraag wordt een geprint exemplaar verstrekt.

Het jaarverslag is een verantwoording van het bevoegd gezag van de school: het College van Bestuur.

  • Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de strategische koers van de school. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de code goed bestuur en het profiel van het college. Tot slot wordt ingegaan op de werkzaamheden van het lectoraat en het thema communicatie.
  • Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de opbrengsten en van de activiteiten rondom onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ook thema’s als taal- & rekenonderwijs, internationalisering, burgerschap, klachtenafhandeling en de beroepskolom komen aan de orde.
  • Hoofdstuk 3 gaat over de waardering van ons onderwijs en onze organisatie door studenten, ouders en leerbedrijven. De tevredenheidsscores van het personeel komen ook aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de waardering van en beoordeling door de onderwijsinspectie.
  • Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de bedrijfsvoering van het Hoornbeeck College in het verslagjaar. Daarbij gaat het om duurzaamheid, huisvesting, arbo & veiligheid, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en medezeggenschap.
  • Hoofdstuk 5 bevat de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de instelling.
  • Hoofdstuk 6 bevat de verantwoordingen van de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad.

Dit jaarverslag vormt, samen met het jaarverslag van het Van Lodenstein College en de jaarrekening, het geïntegreerd jaardocument waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de overheid en externe toezichthouders.

Wilt u reageren op dit verslag of meer informatie? Neemt u dan contact op met ons via het e-mailadres: secretariaatcvb@sorg.nl.

studentenrij
Jaarverslag 2016
877