Zoeken
Jaarverslag 2016
Onze basis

Gods Woord
Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gefundeerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis (de Drie Formulieren van Enigheid).

We zien de Bijbel als het onfeilbare Woord van God, waarin we Hem als de Weg naar de zaligheid kunnen leren kennen. We geloven dat Hij ons Zijn Woord geeft als norm voor het hele leven en dus ook voor het opvoeden en opleiden van jongeren en het besturen van de school. We gebruiken de Statenvertaling omdat dit een betrouwbare vertaling is vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven is.

De praktijk
Hoe krijgt Gods Woord een plaats in het dagelijks onderwijs?

 • Bijbellezen en gebed: we beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, het zingen van psalmen en een gebed. Ook rond de maaltijden en het afsluiten van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
 • Godsdienst & Burgerschap: landelijk is Godsdienst geen verplicht vak, maar op het Hoornbeeck College vormt het een kernvak.
 • Ethiek: we bereiden onze studenten voor op de realiteit van de maatschappij en de levensbeschouwelijke vragen die zij kunnen tegenkomen. We rusten ze toe om Bijbels verantwoorde keuzes te maken. We helpen ze grenzen te stellen in het deelnemen aan de (virtuele) open maatschappij.
 • Christelijke levenshouding: in Gods Woord lezen we duidelijke richtlijnen voor ons gedrag. Zo roept God ons op tot een leven tot Zijn eer en een respectvolle omgang met elkaar en onszelf.
_DSC5786

De kerntaak van onze school en ons personeel is om jongeren te onderwijzen, toe te rusten en te vormen voor de maatschappij vanuit twee perspectieven: een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief. De kernopdracht binnen het Bijbelse perspectief is jongeren wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Het door God geschonken geloof in Jezus Christus zal tot uiting komen in het dagelijks leven.

We richten ons op het geven van beroepsonderwijs zoals dat beschreven is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Met dit beroepsonderwijs willen we studenten zodanig opleiden dat ze op een Bijbels verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de samenleving en hun gaven leren inzetten in dienst van God en hun naaste.

1.1
Missie, visie en strategische agenda; gestelde en behaalde doelen

Het opleiden, vormen en toerusten voor een beroep staat centraal op het Hoornbeeck College. De beroepspraktijk is het uitgangspunt van het onderwijs. In die praktijk gaat het om kennis, houding en vaardigheden. Ofwel: leren voor het leven. Als reformatorische mbo-school dragen we daarbij de boodschap van de Bijbel en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften uit. De boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering is het vertrekpunt en is tevens richtingbepalend. 

Studenten en medewerkers van onze school kiezen met overtuiging voor reformatorisch onderwijs en voelen zich er thuis. Passend binnen de eenheid van gezin, kerk en school. Het Hoornbeeck College maakt zich niet alleen sterk voor een goede voorbereiding op de praktijk, maar wil daarnaast zijn positie in de beroepskolom versterken. Samen met de toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zet de school zich in voor doorlopende leerlijnen.

Gestelde en behaalde doelen
In Onderwijs met een plus, ons onderwijs richting 2020 worden de strategische doelen van het Hoornbeeck College beschreven. Voor de concretisering van onze gestelde doelen verwijzen we naar:

 • Managementrapportages van het directieteam. Die worden twee keer per jaar gedeeld met het College van Bestuur. De gegevens voor deze rapportages krijgt het directieteam uit rapportages van de verschillende Hoornbeeck-locaties.

 • Kwaliteitsplan met daarin het excellentieplan. Deze plannen beschrijven hoe we de onderwijskwaliteit willen waarborgen en excelleren in bepaalde doelgebieden. De versie van februari 2017 geeft de stand van zaken weer uit het jaar 2016.

 • BPV-verbeterplan dat vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gemonitord.

1.1.1
Strategische koers 2015-2020

In het jaar 2015 is een nieuw strategisch beleidsplan ontwikkeld. Onder de titel Onderwijs met een plus wordt richting gegeven aan het onderwijs tot het jaar 2020. In vier hoofdstukken, Onderwijs met een perspectief, Onderwijs met een plus, Onderwijs dat werkt en Onderwijs dat verbindt, is onder woorden gebracht wat wij op grond van onze missie met ons onderwijs willen en hoe we dit willen bereiken.

Personeel, studenten, ouders en leidinggevenden zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit beleidsdocument. Daarnaast hadden vertegenwoordigers van kerkenraden, ouders, oud-studenten en andere scholen hun inbreng.

1) Onderwijs met perspectief
Identiteit doortrekt alles wat we willen en doen in onderwijs en organisatie. Vanuit het besef dat Gods Woord leidend moet zijn in ons leven geven we invulling aan eigentijds onderwijs. Ons onderwijs heeft een dubbel perspectief: gericht op het beroep en de maatschappij, maar ook op de eeuwigheid. De Bijbelse boodschap werkt herkenbaar door in de vakken. Docenten zijn levende voorbeelden en daarom richtinggevend. Zij leren de studenten om als christen om te gaan met anderen. Ook worden studenten gewezen op hun verantwoordelijkheid om een goede maatschappelijke bijdrage te leveren.

2) Onderwijs met een plus
We besteden veel aandacht aan de juiste beroepshouding, ethiek, kennis en vaardigheden. Hoornbeeckstudenten hebben doorgaans een goede entree op de arbeidsmarkt of bij een vervolgopleiding. We helpen de studenten om ambitie te hebben. Zij kunnen binnen of naast de reguliere programma’s extra leerroutes volgen en extra diploma’s behalen. Zo komt er bijvoorbeeld een leerlijn hbo. We erkennen en benutten verschillen tussen de studenten. De zwakkere studenten krijgen speciale aandacht en onze zorgstructuur is op orde.

brochure_cover

3) Onderwijs dat werkt
Elke student moet worden gezien. De aanpak, zowel pedagogisch als didactisch, is toegespitst op het niveau en type onderwijs. Zo is er speciale aandacht voor niveau 2 en zijn de BBL-trajecten geen afgeleiden van de BOL-opleiding. De docent blijft de spil van het onderwijsproces en ict-gebruik is een hulpmiddel. De school is ook een ontmoetingsplaats waar de interactie tussen docent en student hoog in het vaandel staat. Student en docent geven elkaar terugkoppeling op onderwijsresultaten in een professionele dialoog. De focus ligt op de toekomstige beroepspraktijk.

4) Onderwijs dat verbindt
Onderwijsteams hebben invloed op de ontwikkeling van het onderwijs. De docenten staan in directe verbinding met het beroepenveld in de regio, dat steeds meer in beeld zal komen. Vanuit de beroepspraktijk kijken we naar onze vakken en werken we met passende thema’s en projecten. Kennisdeling wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, zowel in de teams en tussen teams als met externen. Oud-studenten worden bij het onderwijs op onze school betrokken. We geven ook onderwijs in bedrijven en instellingen (bedrijfsscholen) en werken met opdrachten vanuit het beroepenveld.

1.2
Juridische structuur / Governance Code
1.2.1
Bestuur en Directie

Het Hoornbeeck College valt samen met het Van Lodenstein College onder de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG). Beide scholen worden namens deze stichting bestuurd door het College van Bestuur. Bestuursvoorzitter is drs. W.J. de Potter; drs. D. van Meeuwen is bestuurslid. Beide scholen worden ondersteund door centraal georganiseerde diensten als financiën, ict en personeelszaken.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast is er een Identiteitsraad die betrokken is bij identiteitsbepalende onderwerpen als toelating van studenten en benoeming van personeel. Het Hoornbeeck College heeft een eigen directieteam: drs. A.G. Blonk (voorzitter), drs. S. Nentjes (lid) en drs. M.W. van Winkelen MBA (lid).

1.2.2
Governance code

De ‘Branchecode goed bestuur’ van de MBO Raad is door de onderwijssector zelf vastgesteld. Deze code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en voorziet in onderwijsgerelateerde procedures. Het Hoornbeeck College houdt zich aan deze code en dit is op meerdere plaatsen in het jaarverslag terug te vinden. Het College van Bestuur is bezig met een herziening van de statuten en reglementen. Als deze documenten gereed zijn, worden ze op de website van het Hoornbeeck College geplaatst.

1.2.3
Relevante (betaalde of onbetaalde) nevenfuncties leden College van Bestuur en Raad van Toezicht

Hieronder volgt een verantwoording van de nevenfuncties die leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vervullen. Bij het aangaan van nevenfuncties houdt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur rekening met twee criteria:

 • De nevenfunctie staat onafhankelijk functioneren binnen de school niet in de weg.
 • Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.

 

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende relevante nevenfuncties:

De heer mr. D.J.H. van Dijk

 • Lid van de Eerste Kamer voor de SGP
 • Lid van de Raad van Commissarissen voor de Erdee Media Groep
 • Lid van de Raad van Toezicht voor de Lelie zorggroep

Ds. A.A. Egas

 • Lid van de Raad van Advies Kliksafe te Nunspeet
 • Lid Commissie van Toezicht Rehobothschool te Alphen aan den Rijn
 • Docent cursus godsdienstige en pedagogische vorming

De heer W.J. Frens

 • Geen relevante nevenfuncties

De heer H.T. Groenendijk

 • Lid Raad van Toezicht Wartburg College
 • Visitator accreditatie hbo

De heer G.R.J. van Heukelom

 • Vice-voorzitter raad van toezicht Crowdfundingfonds ZIB
 • Commissaris woningcorporatie Zeeuwland
 • Voorzitter Stichting Sociale Delta Zeeland
 • Voorzitter Steunstichting Huize Winterdijk

De heer J. Kuijers

 • Lid Raad van Toezicht Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba
 • Lid stuurgroep Samen Opleiden – Hogeschool De Driestar


De heer J.A. van de Velde AA

 • Voorzitter Stichting speciaal onderwijs op gereformeerde grondslag in Zeeland

 

De leden van het College van Bestuur hebben de volgende nevenfuncties:

De heer drs. W.J. de Potter

 • Uitsluitend functies die direct zijn gerelateerd aan de werkzaamheden voor het Hoornbeeck College en voor het Van Lodenstein College, zoals lidmaatschap van de MBO Raad en de VO-Raad.

De heer drs. D. van Meeuwen

 • Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep
 • Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa
 • Lid Partijadviesraad Staatkundig Gereformeerde Partij
1.3
Betrokkenheid

Het Hoornbeeck College heeft veel contacten en onderhoudt actief relaties met verschillende doelgroepen. Om onze directe contacten met medewerkers en studenten te stimuleren is er een ondernemingsraad en een studentenraad. Belangrijke thema’s worden in centrale bijeenkomsten besproken. De ouders van studenten worden regelmatig op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen de school. Het Hoornbeeck College heeft een actieve schoolvereniging waarvan ouders lid kunnen worden. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Identiteitsraad die toeziet op het behoud van het reformatorische karakter van de school. Het College van Bestuur vergadert een aantal keer per jaar met de Identiteitsraad en daarnaast is er jaarlijks een ledenvergadering van de schoolvereniging.

Via stage- en werkgeverscontacten heeft het Hoornbeeck College veel contacten met organisaties. Daarnaast is er een netwerk met bedrijven en instellingen, getiteld Ondernemend onderwijs. De school onderhoudt contacten met onder meer de VRO (Vereniging Reformatorische Ondernemers), de VRCL (een reformatorische zakenvereniging), de RMU (organisatie voor werkgevers en werknemers) en de ROV (Reformatorische Oudervereniging). In het verslagjaar hebben we in diverse regio’s themabijeenkomsten gehouden met kerkenraden over het thema ‘Hoe blijf ik in gesprek met onze jongeren?'.

Onze studenten komen van een aantal reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Met deze scholen onderhouden we vanzelf goede contacten, evenals met diverse hogescholen. Het Hoornbeeck College participeert actief in de brancheorganisatie MBO Raad. Ook wordt vanuit de school geparticipeerd in de kenniskring van het lectoraat ‘Nieuwe media in onderwijs en opvoeding’ (Driestar Educatief) en de kenniskring van de bijzondere leerstoel onderwijsrecht van het beroepsonderwijs (Vrije Universteit).

1.4
Toekomstperspectief 2017

Kwaliteit
De achterliggende jaren heeft het Hoornbeeck College hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat wordt opgemerkt door studenten, ouders en ook het beroepenveld. Het is echter geen reden om achterover te leunen. De komende jaren willen we veel aandacht blijven besteden aan de kwaliteit en dan met name de kleine kwaliteit: de kwaliteit in de klas. Waar mogelijk de kwaliteit verbeteren van de lessen. Zorgen voor afwisseling, stimuleren en motiveren van studenten. Meer gastlessen laten verzorgen. Vergroten van de afstemming tussen de vakken. Ook zal meer aandacht gegeven worden aan de Engelse taal: onder meer in de reguliere lessen, door het laten behalen van een extra certificaat en verkenning van de mogelijkheden rond tweetalig onderwijs.

Missie
Het Hoornbeeck College wil zoveel mogelijk jongeren zo lang mogelijk reformatorisch beroepsonderwijs kunnen bieden. Dat is onze missie. In dat licht wil het Hoornbeeck College het opleidingenaanbod verder uitbreiden. Zie voor voor de uitbreidingen in het verslagjaar ook hoofdstuk 2.1.

Huisvesting
In het jaar 2017 zullen de nieuwbouwactiviteiten van de locaties Goes en Rotterdam worden afgerond. De huisvesting van deze locaties is dan op orde, zodat studenten goed en eigentijds onderwijs kunnen ontvangen. In 2017 zal een besluit worden genomen over de toekomstige, definitieve huisvesting van de locatie Gouda.

Betonstort Hoornbeeck

ICT
In het jaar 2017 en 2018 krijgt de ict-infrastructuur een impuls. De achterliggende jaren bleek de ict-infrastructuur onvoldoende te zijn om aan het gevraagde ict-gebruik te kunnen voldoen. De ICT-organisatie streeft ernaar om het onderwijs meer gebruiksvriendelijkheid, continuïteit en groeimogelijkheden te bieden. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan de ict-vaardigheden van het onderwijspersoneel.

500 jaar Reformatie
Omdat het in 2017 500 jaar geleden is dat de Reformatie plaatsvond, zal het Hoornbeeck College extra aandacht besteden aan de reformatorische identiteit. In 2017 is het ook precies 100 jaar geleden dat de onderwijsvrijheid (financiële gelijkstelling van scholen) in de wet werd vastgelegd.

Dienstverlening
Het Hoornbeeck College wil ook specifiek aandacht geven aan de onderkant van het opleidingen aanbod. De studenten van niveau 2 vragen om een eigen specifieke pedagogisch-didactische aanpak. Ook vragen zij om een opleiding die hun arbeidsmarktrelevantie groter maakt: de arbeidsmarkt voor deze groep studenten is zeer beperkt. In de nieuwe opleiding Dienstverlening niveau 2 – gestart in 2016 - wordt aan deze punten gewerkt.

Kwaliteit en excellentie
Thema’s die de komende jaren onze aandacht vragen zijn het kwaliteitsplan, met als onderdeel het excellentieplan, het bpv-plan, de verdere kwaliteitsverbetering van examinering en diplomering en het kwalitatief op orde hebben en houden van de administratieve processen. Ook de verdere implementatie van de nieuwe kwalificatiestructuur met het basisdeel, profieldeel en keuzedelen vraagt de komende jaren onze aandacht. Met ingang van het cursusjaar 2016-2017 is deze nieuwe kwalificatiestructuur van kracht geworden. Dat betekent dat er op onderwijskundig, financieel en personeel gebied veel van ons gevraagd wordt.

Overige doelstellingen
Andere aspecten waarop het Hoornbeeck College zijn aandacht zal richten zijn:

 • een heroriëntatie op de invulling van onderwijstijd, die door de intensivering in veel opleidingen als knellend wordt ervaren;
 • de start van een nieuw lectoraat als een vervolg op het in 2015 afgeronde lectoraat ‘Werken aan de Opdracht’, zie ook paragraaf 1.6;
 • een verdere uitbouw van contract- en scholingsactiviteiten door Hoornbeeck Connect;
 • het intensiveren van de contacten met het hbo om een goede doorstroom mbo-hbo te bevorderen;
 • het intensiveren van de contacten met het werkveld ten gunste van het primaire proces.

Onderwijs met een plus
In 2017 geeft het Hoornbeeck College verdere concretisering aan de strategische agenda: Onderwijs met een plus – ons onderwijs richting 2020. Dit plan heeft een sterke focus op onderwijs. Speerpunten zijn:

 • Onderwijs met een plus: de student leert bij het Hoornbeeck College net even iets meer.
 • Onderwijs dat werkt: een eigen pedagogische en didactische aanpak.
 • Onderwijs dat verbindt: onderwijs met een directe verbinding naar de beroepspraktijk, ook zichtbaar in de klas.
 • Onderwijs met perspectief: onderwijs met een duidelijke levensbeschouwelijke grondslag.

Deze agenda is leidend voor de elementen van onze plannen waarmee het Hoornbeeck College de komende jaren een kwaliteitsslag wil maken.

1.5
Structuur
1.5.1
Managementstructuur

De dagelijkse leiding van het Hoornbeeck College is in handen van een directieteam. Dit team stuurt het centrale beleid aan. Naast de thema’s onderwijs, personeel en bedrijfsvoering hebben de directieleden ook sectorportefeuilles in beheer:

 • Drs. A.G. Blonk: sectoren Gezondheidszorg & Welzijn
 • Drs. S. Nentjes: sector Economie
 • Drs. M.W. van Winkelen MBA: sector Techniek & ICT

Locatie- en opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de zes Hoornbeeck-locaties en vormen het gezicht van de school in de verschillende regio’s. De locatiemanagers zijn:

 • H.J. Bart: locatiemanager Kampen
 • Drs. J.G. Lindhoud: locatiemanager Apeldoorn
 • Drs. W.K. Petersen: locatiemanager Amersfoort
 • Drs. A. van Kralingen: locatiemanager Rotterdam
 • E.W. Timmerman: locatiemanager Goes
 • Drs. G. van Veldhuizen: locatiemanager Gouda 
organogram_170119_def
1.5.2
Spreiding

In het verslagjaar geeft het Hoornbeeck College onderwijs op zes locaties. Deze locaties bevinden zich in regio’s waar veel van onze studenten wonen. Die locaties sluiten bovendien zo veel mogelijk aan op de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs in die regio. Door de regionale spreiding is de reistijd voor de meeste studenten acceptabel en is het ook mogelijk om goed samen te werken met toeleverend onderwijs, bedrijven en instellingen.

1.5.2_spreiding
1.6
Lectoraat Identiteit
foto team lectoraat

In augustus 2016 is een nieuw lectoraat van start gegaan, met als titel ‘Vorming vanuit de Bron’. Als lector is drs. N. van Steensel benoemd. Naast hem zijn een klankbordgroep en kenniskring opgericht. De kenniskring, bestaande uit vier personen, verricht zelfstandig onderzoek ten behoeve van het lectoraat. Dit lectoraat is een vervolg op het lectoraat van dr. W. Fieret, die in 2015 zijn lectoraat heeft afgerond. De onderzoeksopdracht van het nieuwe lectoraat is een vervolg op datgene wat reeds is onderzocht. Fieret onderzocht vooral de leefwereld van de jongeren en Van Steensel zal zich richten op de opvoeders en hun opvoedingsvragen. In principe is dit een lectoraat voor drie jaar.

1.7
Communicatie

Het Hoornbeeck College heeft dagelijks contact met belanghebbenden als leerbedrijven, studenten en hun ouders, maar ook met overheidspartijen en andere scholen. Communicatie maakt het verschil als het gaat om betrokkenheid en informatievoorziening. In 2016 is een aantal stappen gezet:

 • De inzet van digitale nieuwsbrieven is vergroot. Van de afdeling communicatie worden verschillende locaties en werkgroepen binnen het Hoornbeeck College ondersteund in de opzet en invulling van deze e-mailnieuwsbrieven.
 • De algemene website is voorzien van een nieuw, gebruiksvriendelijker design. Dit design is ook geschikt gemaakt voor het gebruik op verschillende mobiele apparaten.
 • Door gerichte campagnes is de groei van het Hoornbeeck Facebook-profiel opnieuw flink gestegen en heeft het nu zo’n 4000 volgers. Ook de interactie op het profiel is gestegen.
 • Om oud-studenten meer aan het college te binden, is een alumniprogramma opgestart. Onder de noemer Hoornback worden oud-studenten benaderd om zich in te schrijven. Op iedere locatie zijn Hoornback-ambassadeurs aangesteld die zich inzetten voor het programma en activiteiten organiseren.

In 2016 zijn verkennende gesprekken gevoerd om een mobiele studenten-app te gaan inzetten. In deze app moeten studenten hun rooster, voortgang, presentie, etc. kunnen inzien. In 2017 zal worden gestart met een pilot.

hoornback
Jaarverslag 2016
880