Zoeken
Jaarverslag 2015
Het beste onderwijs

Wat is het beste onderwijs? De eerste plaats op een landelijke ranglijst? Natuurlijk wil het Hoornbeeck College zo goed mogelijk onderwijs geven, dat moet de ambitie zijn van iedere school. Als mbo-college zijn we ook blij met het feit dat we al zeven keer op rij door de Keuzegids mbo-studies verkozen zijn tot het ‘Beste ROC van Nederland’. Maar dat is niet ons belangrijkste doel. Wij willen onze studenten zo goed mogelijk voorbereiden op een plaats in de maatschappij of een vervolgopleiding. Onze plus: onderwijs met een reformatorisch fundament dat gebaseerd is op de Bijbel. Dat drijft onze medewerkers en verrijkt onze studenten.

Goed onderwijs is geen vanzelfsprekendheid, maar kan alleen tot stand komen door hard werken. Hoe we dat doen, laten we zien in dit jaarverslag. Zo hebben we dit jaar onze zesde vestiging geopend: de locatie Gouda. We zijn nieuwe opleidingen gestart. De inspectierapporten van dit jaar zijn prachtig. Resultaten waar we aan werken om het beste te kunnen bieden aan onze studenten.

De rode draden in dit jaarverslag zijn identiteit en kwaliteit. We beschrijven hierin wat goed gaat, maar ook wat we beter moeten doen.

De verantwoording leggen we af met een sterk besef dat we ons werk doen voor Gods aangezicht, in de hoop en verwachting dat Hij Zijn zegen wil geven over ons onderwijs.

Het College van Bestuur,

drs. D. van Meeuwen, lid
drs. W.J. de Potter, voorzitter

Leeswijzer

Dit jaarverslag is opgesteld voor een brede lezersgroep. De laatste jaren stellen we het jaarverslag uitsluitend digitaal beschikbaar op onze website. Geïnteresseerden kunnen dit jaarverslag inzien op www.hoornbeeck.nl/jaarverslag-2015. Op aanvraag wordt een geprint exemplaar verstrekt.

Het jaarverslag is een verantwoording van het bevoegd gezag van de school: het College van Bestuur.

  • Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de strategische koers van de school. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de code goed bestuur en het profiel van het college. Tot slot wordt ingegaan op de werkzaamheden van het lectoraat en het thema communicatie.
  • Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de opbrengsten en van de activiteiten rondom onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ook thema’s als taal- & rekenonderwijs, internationalisering, burgerschap, klachtenafhandeling en de beroepskolom komen aan de orde.
  • Hoofdstuk 3 gaat over de waardering van ons onderwijs en onze organisatie door studenten, ouders en leerbedrijven. De tevredenheidsscores van het personeel komen ook aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de waardering van en beoordeling door de onderwijsinspectie.
  • Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de bedrijfsvoering van het Hoornbeeck College in het verslagjaar. Daarbij gaat het om duurzaamheid, huisvesting, arbo & veiligheid, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en medezeggenschap.
  • Hoofdstuk 5 bevat de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de instelling.
  • Hoofdstuk 6 bevat de verantwoordingen van de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad.

Dit jaarverslag vormt, samen met het jaarverslag van het Van Lodenstein College en de jaarrekening, het geïntegreerd jaardocument waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de overheid en externe toezichthouders.

Wilt u reageren op dit verslag of meer informatie? Neemt u dan contact op met ons via het e-mailadres: secretariaatcvb@sorg.nl.

Jaarverslag 2015
501