Zoeken
Jaarverslag 2015
6.1
Verantwoording Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent een diversiteit in de samenstelling, waardoor de inbreng van verschillende deskundigheden en maatschappelijke achtergronden wordt gewaarborgd. De Raad bestond op 31 december 2015 uit de volgende leden:

 • J.A. van de Velde AA, voorzitter, accountant/bedrijfsadviseur;
 • H.T. Groenendijk, vice-voorzitter, manager bij een advies- en ingenieursbureau;
 • C.H. Achterberg RA, secretaris, accountant/bedrijfsadviseur;
 • mr. D.J.H. van Dijk, lid Eerste Kamer voor de SGP;
 • ds. A.A. Egas, predikant;
 • G.R.J. van Heukelom, voormalig lid Gedeputeerde Staten provincie Zeeland;
 • J. Kuijers, directeur van een basisschool.

De samenstelling van de Raad is in 2015 gewijzigd. In juni 2015 heeft L. van der Tang de Raad van Toezicht verlaten, omdat de zittingstermijn ten einde liep. J. Kuijers is in juni 2015 toegetreden. De Raad van Toezicht heeft haar werkgeversfunctie vervuld richting het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het College van Bestuur de school naar behoren bestuurt en de identiteit van de school bewaakt op de manier die de Raad graag ziet. De beloning van het College van Bestuur is binnen de norm.

Bijeenkomsten
Voor het uitoefenen van de toezichthoudende taak heeft de Raad van Toezicht regelmatig overleg met het College van Bestuur. Een deel van het werk wordt verricht in de voorbereidingsgroepen financiën en onderwijs. In 2015 hebben deze elk twee keer vergaderd. De Raad van Toezicht brengt ook werkbezoeken aan de schoollocaties, in 2015 aan Amersfoort en Kampen. De Raad van Toezicht vergaderde in 2015 vier keer, daarnaast is ook viermaal vergaderd met het College van Bestuur. Verder vond een themabijeenkomst plaats met de Raad van Toezicht, de Identiteitsraad en het College van Bestuur over het onderwerp ‘Toerusting en vorming op het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College’. Enkele docenten hebben een toelichting gegeven op dit onderwerp. De Raad van Toezicht heeft ook een themabijeenkomst belegd met het College van Bestuur over het thema 40 jaar reformatorisch onderwijs. Hiervoor was dr. S.D. Post als spreker uitgenodigd. In 2015 heeft de Raad van Toezicht ook een bijeenkomst belegd met de directie van het Hoornbeeck College. De Raad heeft daarnaast vergaderingen bijgewoond van de ondernemingsraad en de studentenraad.

Governance code en toezicht
Bij de uitvoering van de toezichthoudende taak hanteert de Raad van Toezicht de governance code van de Mbo Raad en houdt zij toezicht op de naleving van de identiteit van de school en de wettelijke verplichtingen. Tevens houdt de Raad toezicht op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. Naast de bovengenoemde taken heeft de Raad van Toezicht in het achterliggende jaar aandacht besteed aan onder meer:

 • de resultaten van het onderwijs;
 • de kwaliteit van het onderwijs;
 • strategisch meerjarenplan 2015 – 2020;
 • kwaliteitszorg.

De Raad van Toezicht werkt ook actief aan de eigen professionalisering, onder meer door contacten in het Platform van Raden van Toezicht mbo-instellingen en het platform raden van toezicht reformatorisch VO van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). In 2015 is vanuit het platform van de VGS een aanzet gegeven om te komen tot een visitatietraject met de raden van toezicht van de reformatorische vo-scholen.

De Raad van Toezicht is alle medewerkers van de school bijzonder erkentelijk voor de betrokkenheid, de vele verrichte werkzaamheden én de behaalde resultaten.

J.A. van de Velde AA
Voorzitter Raad van Toezicht

6.2
Verantwoording Verenigingsbestuur / Identiteitsraad

De Bijbel als het onfeilbare Woord van God is het fundament van ons onderwijs. Ouders en studenten voelen zich verbonden aan deze grondslag. De Identiteitsraad is een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de school. De Identiteitsraad bestuurt de schoolvereniging (VVORG). De VVORG is opgericht door ouders en kerkenraden vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. In het verslagjaar is het aantal leden van de schoolvereniging gestegen van 1.621 naar 1.791.

De Identiteitsraad bestond per 31 december 2015 uit de volgende personen:

 • ds. A.C. Rijken, voorzitter, Gameren
 • ds. F. Mulder, vice-voorzitter, Rhenen
 • ing. G. de Jong, secretaris, Barneveld
 • G.P. Landwaart, penningmeester, Maartensdijk
   
 • ds. A.J. Britstra, Maartensdijk
 • J. van Dam, Houten
 • O.J. Dekker, Opheusden
 • J.E. Everse, Yerseke
 • J.A. Jobse, Elspeet
 • ds. M.A. Kempeneers, Katwijk aan Zee
 • L. Kisteman, De Klomp
 • W.F. van der Kooij, Barendrecht
 • E.J. de Korte, Wolphaartsdijk
 • ds. G. Pater, Oud-Beijerland
 • mr. M. Rebel, Renswoude
 • P.B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel
 • J.M. Verwijs, Ommeren

 

De Identiteitsraad heeft een beslissende stem over de identiteit van de school. In 2015 is dit (onder meer) tot uiting gebracht in:

 • het participeren in toelatingsgesprekken (ouders) en benoemingsgesprekken (personeel);
 • het openen van het schooljaar op diverse locaties (met als thema ‘Leven in deze tijd’);
 • het participeren bij diploma-uitreikingen;
 • betrokkenheid bij de totstandkoming van readers voor het vak Godsdienst;
 • de voordracht van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging heeft ds. A.A. Egas, lid van de Raad van Toezicht, een lezing gehouden met als thema ‘Vorming: niet alleen de leerling, ook de docent!’

De Identiteitsraad heeft in 2015 twee keer vergaderd met het College van Bestuur. Verder is een themavergadering met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gehouden over het onderwerp ‘Toerusting en vorming op het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College’. Enkele docenten hebben een toelichting gegeven op dit onderwerp. In 2015 heeft een delegatie van de Identiteitsraad lessen bezocht en gesprekken gevoerd op de locaties Amersfoort en Kampen.

Het Hoornbeeck College geeft onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dát is het bestaansrecht van de school. Vanuit dit perspectief krijgen jongeren een moreel kompas mee voor hun toekomstig functioneren in onze samenleving. De Identiteitsraad hoopt van harte dat de Heere God Zijn zegen aan het onderwijs wil verbinden.

 

ds. A.C. Rijken
voorzitter Identiteitsraad

6.3
Evaluatie College van Bestuur - SORG (Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag), Hoornbeeck College en Van Lodenstein College

Op 7 december 2015 heeft het College van Bestuur zijn functioneren geëvalueerd. Eerst is de vraag aan de orde gekomen wat de organisatie met name van het College van Bestuur verwacht. Hierbij gaat het om de volgende zaken:

 • dichtbij de werkvloer;
 • richtinggevend en kaderstellend;
 • initiërend en stimulerend;
 • een solide basis vormend,
 • stabiliteit en rust uitstralend;
 • functionerend als ambassadeurs van de scholen.

Vanuit het functieprofiel van het College van Bestuur is dit aangevuld met:

 • de kwaliteit bewakend,
 • verantwoording afleggend.

Voor een groot deel wordt door het College van Bestuur aan bovenstaande verwachtingen voldaan. Het College van Bestuur denkt dichtbij de werkvloer te staan zonder de verantwoordelijkheid van anderen over te nemen. Wel wordt een spanning ervaren tussen “führen und wachsen lassen” (leiden versus loslaten). Dat speelt met name bij de initiërende rol. Het College van Bestuur heeft veel externe contacten en krijgt daardoor ook veel ideeën die gebruikt kunnen worden voor de scholen. De onderlinge verhouding in het College van Bestuur is goed. Er wordt regelmatig afgestemd, zowel informeel als formeel tijdens de vergaderingen van het College van Bestuur.

Op basis van deze evaluatie zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • In 2016 zal een evaluatie worden gehouden met een externe partij die goed ingevoerd is in “onderwijs governance”.
 • Op dit moment loopt een extern evaluatietraject van het directieteam van het Hoornbeeck College. Hierin wordt ook de verhouding met het College van Bestuur meegenomen. Dat resultaat zal worden geanalyseerd.
 • Het College van Bestuur zorgt ervoor dat de (voorbereiding) van de besluitvorming goed wordt vastgelegd.
Jaarverslag 2015
547