Zoeken
Jaarverslag 2015
4.1
Duurzaamheid en huisvesting

Duurzaamheid

Duurzaamheid zien we als een onderdeel van het Bijbelse rentmeesterschap. Ook vanuit de overheid krijgen we de opdracht om producten, gebouwen en diensten te verwerven die nu en later goed zijn voor mens en milieu. We richten onze aandacht op dit moment vooral op:

 • een gezonde werk- en leeromgeving;
 • een aanvaardbaar geluidsniveau van de ventilatiesystemen;
 • lagere energiekosten door energiebesparende maatregelen en optimaal gebruik van daglicht;
 • het efficiënt inzetten en verwarmen van ruimtes;
 • het hergebruiken of doneren van materialen en meubels.

Naast deze duurzame maatregelen heeft het Hoornbeeck College ook een Energiebesparingsplan (EBP). In 2030 wil de school 35% van alle energie duurzaam opwekken. Voor de komende jaren hebben we de volgende stappen kunnen zetten:

Algemeen

 • energieverbruik op alle locaties wordt gemonitord;
 • alle technische installaties worden beheerd op afstand via een gebouwbeheersysteem;
 • de ring van de warmwatervoorziening in Amersfoort en Rotterdam is afgekoppeld;
 • op alle locaties is de stooklijn geoptimaliseerd;
 • voorbereiding warmte- en koudeopslag in Goes en Rotterdam.

Amersfoort

 • het historisch pand is voorzien van dubbelglas;
 • de ingezette optimalisatieslag m.b.t. het energieverbruik wordt voortgezet. Ten opzichte van de start van ons EBP in het jaar 2009 is ons energieverbruik voor warmteopwekking gehalveerd;
 • 70% van de opwekking van warmte is CO2-neutraal door het stoken met biomassa.

Gerealiseerd bij nieuwbouw in Kampen

 • moderne isolatie;
 • warmte- en koudeopslag in de bodem;
 • zonnepanelen in voorbereiding;
 • LED-verlichting in de verkeersruimten;
 • regeling verlichting en warmtevraag per ruimte bij aanwezigheid.

 

 

 

 

Huisvesting

Algemeen
Het Hoornbeeck College realiseert het schoonmaken van de gebouwen in eigen beheer. We constateren dat hierdoor beter wordt schoongemaakt en dat er beter toezicht wordt gehouden. Alleen de leslokalen worden door een extern schoonmaakbedrijf gereinigd.

Amersfoort
De kapel van de locatie Amersfoort is  van binnen gerenoveerd. Daarbij is ervoor gekozen om de binnenruimte terug te brengen in de oorspronkelijke kleuren. De dakpannen van de kapel zijn vervangen en tevens is dakisolatie aangebracht. Na een optimalisatieslag van de ruimtes zijn er acht leslokalen bijgekomen. Naar verwachting wordt in 2016 de Hoge Kleiweg verbreed en opnieuw geasfalteerd. Op de planning 2016-2017 van de provincie Utrecht staat het opknappen van de N237 en het aanbrengen van een fietstunnel onder de Stichtse rotonde voor een veiligere bereikbaarheid van onze locatie voor fietsers.

Apeldoorn
Op de bovenste verdieping zijn boven warme lokalen Roofclix op het dak geplaatst, die zorgen voor een betere warmteafvoer en isolatie. De cv-installatie is vervangen en aangesloten op het gebouwbeheer-systeem. De inmiddels zichtbare besparingscijfers geven aan dat de maatregelen voldoen aan onze verwachtingen.

Goes
Omdat de huurtermijn van de nevenlocatie aan de Lijnbaan op termijn afloopt, zijn we ook het afgelopen jaar in gesprek geweest met de gemeente Goes. Naar aanleiding daarvan hebben we drie belendende woningen gekocht en zijn de plannen voor uitbreiding aan de Dusseldorpstraat gereed. De verwachting is dat de uitbreiding medio januari 2017 in gebruik wordt genomen.

Gouda
Door de toename van het studentenaantal is besloten om vervroegd een nieuwe vestiging te openen in Gouda. In 12 weken tijd is een kantoorpand aan de Rijsselseweg 1 omgebouwd tot een Hoornbeeck-waardig onderwijsgebouw. Dit gebouw is vanaf het cursusjaar 2015-2016 in gebruik. De locatie is van tijdelijke aard; er wordt gezocht naar een geschikte, definitieve locatie. Gezien de slechte energetische eigenschappen van het gebouw is dit ook aangesloten op ons gebouwbeheersysteem en is elk lokaal voorzien van een individueel gestuurd verwarming-koelingssysteem.

Kampen
Halverwege 2014 is de nieuwbouw aan de Willem Hendrik Zwart Allee opgeleverd. Al snel bleek de studentenpopulatie verder te groeien en is besloten om het gebouw verder uit te breiden. In december 2015 zijn 10 extra lokalen opgeleverd en in gebruik genomen.

Rotterdam
Voor het Hoornbeeck College in Rotterdam wordt het ruimtegebrek steeds groter. Ook de uitbreiding van ons onderwijsaanbod techniek vraagt om extra ruimte. De verwachte afname in de groei van studenten, door de opening van onze nieuwe vestiging in Gouda, blijkt minimaal te zijn. In december 2015 zijn wij eigenaar geworden van de belendende Carnissetuin. Medio april 2016 wordt gestart met de nieuwbouw van een complete vleugel. De voorbereidingen voor een uitbreiding aan het bestaande pand zijn in volle gang. De verwachting is dat deze uitbreiding september 2017 in gebruik wordt genomen. Tot die tijd maken we gebruik van de ruimte die het Wartburg College, locatie De Swaef, ons biedt.

4.2
Arbo en veiligheid

Ook in 2015 heeft veiligheid onze bijzondere aandacht gehad. In het najaar zijn op elke locatie door een externe veiligheidsadviseur nieuwe risico-inventarisaties gehouden. Per locatie is een rapport opgesteld met de algemene bevindingen. De daaruit volgende actiepunten zijn opgenomen in een plan van aanpak. De opgemerkte risico’s zijn laag en relatief eenvoudig op te lossen. Alleen ‘beïnvloeding van gedrag’ is een onderwerp dat langdurige aandacht vereist. Er is een overkoepelend schoolveiligheidsplan opgesteld.
Preventiemedewerkers krijgen jaarlijks bijscholing en samen met een gecertificeerde deskundige wordt doorlopend gewerkt aan een actueel veiligheidsplan voor het Hoornbeeck College.

In 2015 hebben keuringen van het machinepark plaatsgevonden. Er zijn werkplekonderzoeken uitgevoerd en er is doorlopend aandacht voor beeldschermergonomie. De preventiemedewerkers, EHBO’ers en BHV'ers zijn bijgeschoold. In 2015 werden op alle locaties en nevenvestigingen ontruimingsoefeningen gehouden.
Mede door de terreuraanslagen in het najaar van 2015 hebben nadere interne veiligheidseisen onze aandacht. In 2016 worden plannen op dit gebied verder uitgewerkt.

Veiligheidsbeleid
De onderwijsinspectie verplicht elke school om een veiligheidsplan op te stellen. Dit plan is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut aan de hand van veiligheidskaarten. Het Hoornbeeck College heeft gekozen voor een centraal beleid dat door een lokale veiligheidscoördinator wordt uitgevoerd. In de beleidscommissie Arbo & veiligheid zijn de afdeling personeelszaken, de ondernemingsraad en de studentenraad vertegenwoordigd. De veiligheidsorganisatie wordt hieronder schematisch weergegeven:

4.3
ICT en informatisering

ICT

Er is een monitoringsysteem in gebruik genomen waarmee dagelijks de beschikbaarheid en het gebruik van de belangrijkste netwerkcomponenten worden bewaakt. Het doel hiervan is de continuïteit en beschikbaarheid van het netwerk te verhogen. Uit de metingen onder gebruikers van ict blijkt een stijgende lijn van waardering.
Voor de locatie Gouda zijn de ict-infrastructuur en de overige digitale voorzieningen opgeleverd.
Locatie Kampen heeft een uitbreiding gekregen met acht lokalen waarbij ook de ict-infrastructuur is uitgebreid.
De Servicedesk is uitgebreid met extra capaciteit en ict-processen zijn opnieuw ingericht om gebruikersvragen sneller te kunnen verwerken.
In overleg met het onderwijs en de afdeling Informatisering is een draaiboek opgesteld voor de start van het nieuwe cursusjaar. Hierdoor is deze start beter verlopen dan voorgaande jaren. Verder zijn verbeterpunten voor volgende jaren vastgelegd.

Informatisering

Het Hoornbeeck Informatieportaal (HIP) is in gebruik genomen. Dit digitale platform voor het Hoornbeeck College wordt gebruikt voor het opslaan van bestanden en het delen van informatie. Het opslaan van bestanden op het netwerk is uitgefaseerd.
Het project Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) is gestart. Vanuit dit project is een aantal speerpunten benoemd, zoals het bevorderen van bewust omgaan met (gevoelige) informatie.
Er is besloten om de onderwijslogistieke applicatie Xedule uit te breiden met de meerjarenplanning.
De werkgroep Informatiemanagement heeft de nieuwe structuur ontworpen voor de afdeling Informatisering.
In het onderwijsinformatiesysteem is voor diverse processen een workflow geïmplementeerd
In 2015 is een nieuw wachtwoordbeleid ingevoerd.

4.4
Kwaliteitszorg
4.4.1
Onderwijstijd/urennorm

Vanaf 2015 zijn de wijzigingen rondom de normen onderwijstijd voor de BOL-opleidingen volledig geïmplementeerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Met ingang van 2014-2015 gelden nieuwe normen voor de binnenschools verzorgde onderwijstijd, de beroepspraktijkvorming en de totale hoeveelheid uren onderwijstijd. Het aantal klokuren onderwijstijd stijgt van 850 naar 1.000 per cursusjaar.
 • BOL-opleidingen krijgen een norm voor de totale opleidingsduur in plaats van per cursusjaar.
 • BBL-opleidingen moeten vanaf cursusjaar 2013-2014 verplicht minimaal 200 klokuren binnenschools aanbieden – eerder was dit 120 uur.
 • Gemotiveerde afwijkingen van de vereiste urennorm kunnen worden aangevraagd als de resultaten van de opleiding goed zijn en de studentenraad ermee instemt. Deze aanvraag heeft plaatsgevonden voor de opleiding Verkoopspecialist Detailhandel (crebonummer 90383 BOL), voor zowel het cohort 2014-2015 als voor het cohort 2015-2016.

In 2015 is gewerkt aan de onderstaande aandachtspunten die naar voren kwamen uit het accountantsonderzoek in 2014 naar de gerealiseerde onderwijstijd:

 • Is de onderwijsovereenkomst en/of de praktijkovereenkomst conform de wettelijke vereisten en hebben deze overeenkomsten de juiste begin- en einddatum?
 • Wordt aan studenten met een een individueel traject voldoende onderwijstijd aangeboden?
 • Wanneer er sprake is van een individueel traject vanwege ziekte of problematiek rondom langdurig verzuim: is de bekostiging die het Hoornbeeck College daarvoor ontvangt rechtmatig in het licht van de inspanningen die al dan niet voor deze studenten plaatsvinden?

Deze aandachtspunten zijn samen met andere administratieve verbeterpunten opgepakt via het interne project Huis op Orde. Dit project heeft uiteindeiljk geleid tot de inrichting van een Centraal Bureau Studentenzaken (CBS).

Via managementrapportages van de gerealiseerde onderwijstijd door de kwaliteitszorggroep wordt periodiek gecontroleerd of voldoende onderwijstijd wordt aangeboden. Risico’s worden specifiek benoemd. Hierop wordt door de desbetreffende opleidingsmanager bijgestuurd.

4.4.2
Examinering

Het inspectieonderzoek naar de Staat van de Instelling in het najaar 2012 is mede aanleiding geweest voor de verbetering van onze examinering op een aantal punten. Er is een verbetertraject ingezet op de onderstaande zaken:

 1. Implementeren van de ontwikkelde procedures voor examinering in de beroepspraktijkvorming en voor de diplomering.
 2. Het houden van zowel externe als interne audits om na te gaan in welke mate de implementatie is geslaagd en of de procedures werkbaar zijn.
 3. Het uitwerken van de wijze van evaluatie van de nieuwe procedures bij zowel de interne als de externe betrokkenen.
 4. Professionaliseren van nieuwe examenfunctionarissen.

In het voorjaar en de zomer van 2015 zijn de ontwikkelde procedures rondom examinering in de bpv en diplomering geëvalueerd op basis van de ervaringen in de praktijk. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden met betrokkenen van alle locaties en werkvelden. Op basis van deze evaluatie zijn de procedures verbeterd. De verbeterde versies zijn met ingang van het cursusjaar 2015-2016 geïmplementeerd.

Om de kwaliteit van de examinering te borgen en te verbeteren, hebben zowel audits naar het thema diplomering als audits naar alle overige examineringsprocessen plaatsgevonden. Uit deze audits is gebleken dat examinering nog steeds aandacht behoeft. Dit sluit aan bij de uitkomst van het onderzoek naar de Staat van de Instelling door de inspectie. Hierbij zijn de onderstaande aandachtspunten van belang:

 • Toezichthoudende rol examencommissie
 • Deskundigheid examenfunctionarissen

Met ingang van september 2015 is de werkgroep examinering omgezet naar een beleidscommissie examinering onder voorzitterschap van de portefeuillehouder examinering in het Directieteam. De leden bestaan uit de portefeuillehouders examinering vanuit het sectormanagement van de vier sectoren en een kwaliteitszorgmedewerker.

Jaarlijks ontvangen de leden van de examencommissies een training. Tevens worden nieuwe leden van examencommissies getraind om hun rol op een goede wijze te kunnen vervullen.

4.4.3
PDCA-cyclus

Voor de doorlopende verbetering van kwaliteitszorg hanteren we de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Deze cyclus komt terug in ons managementmodel dat is gebaseerd op het INK-model. Dat model is ontwikkeld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit. De kern van het INK-model wordt gevormd door het werken aan de samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model.

4.4.3_pdca cyclus
4.4.4
Planvorming en managementrapportages

Twee keer per jaar wordt op ieder niveau binnen het Hoornbeeck College een managementrapportage gemaakt die mondeling wordt toegelicht aan de leidinggevende(n). In 2012 is de systematiek voor planvorming vereenvoudigd en in de jaren erna is gewerkt aan een verdere professionalisering.

Met ingang van 2014-2015 is het maken van een SWOT-analyse toegevoegd aan de planvorming en het maken van een scholingsplan. Bij het scholingsplan willen we toegroeien naar een team dat bewust scholing inzet om de teamdoelen te kunnen verwezenlijken en de kwaliteit van de lopende zaken minimaal gelijk te houden.

In 2015 zijn de indicatoren met bijbehorende portretten geactualiseerd. Hierbij zijn onder meer het strategisch meerjarenplan, het kwaliteitsplan en het addendum 2015 bij het toezichtskader 2012 van de onderwijsinspectie verwerkt in het kwaliteitsraamwerk van het Hoornbeeck College.

4.4.4_plan zelfevaluatie
4.4.5
Ontwikkelingen kwaliteitszorg

In 2015 hebben we gewerkt aan een aantal ontwikkelingen rond kwaliteitszorg:

 • ondersteuning en advisering bij de plannen en managementrapportages;
 • proces(her)ontwerp voor wat betreft administratieve processen, beroepspraktijkvorming en curriculumontwikkeling;
 • uitvoeren van interne audits en audits bij andere ROC’s in verband met deelname aan de auditpool Diagonaal en het Kwaliteitsnetwerk mbo;
 • actualisering van procedures inzake onder meer intake, onderwijstijd, verzuim en vsv, examinering en exit;
 • rapportages onderwijstijd;
 • opzet kwaliteitsprofiel.

We hebben de Hoornbeeck Quality Tool ingezet om bestaande procedures te actualiseren en gebruiksvriendelijk weer te geven. De afdeling Kwaliteitszorg is betrokken bij de inrichting van applicaties als het studentvolgsysteem, applicaties voor begeleiding, bpv-matching en presentieregistratie en Qlikview, een managementrapportagetoepassing.

Twee keer per jaar wordt op ieder niveau binnen het Hoornbeeck College een managementrapportage gemaakt die mondeling wordt toegelicht aan de leidinggevende(n). 

4.4.6
Auditing

Samen met Kwaliteitsnetwerk mbo werken we aan de onderwijskwaliteit op instellingsniveau. Mbo-instellingen ondersteunen elkaar door kennisdeling en het ontwikkelen van een goede auditsystematiek. We maken ook deel uit van de auditpool Diagonaal. Dit is een samenwerkingsverband van vijftien mbo-instellingen waarin auditoren worden uitgewisseld. Op die manier faciliteren we onafhankelijke beoordelingen én kennisdeling. In 2015 hebben bij het Hoornbeeck College zowel interne als externe audits plaatsgevonden naar examinering, curriculumontwikkeling, het gebruik van het ontwikkelde curriculum bij de opleiding Verpleegkundige en naar Huis op Orde (administratieve processen). Daarnaast is een een teamaudit gedaan bij de sector Welzijn en bij de sector Techniek. Hierbij worden drie teams per sector onderzocht en daarnaast sectorbreed de thema’s curriculumontwikkeling, beroepspraktijkvorming en examinering.

Audit kwaliteitsnetwerk mbo
In 2015 heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo onderzoek gedaan naar de kwaliteitsborging op het Hoornbeeck College. Deze is positief beoordeeld. In een rangorde van kwaliteitsprofielen 1 t/m 5 is het Hoornbeeck College in het een na hoogste kwaliteitsprofiel geplaatst (kwaliteitsprofiel 4, zie afbeelding). Hierbij wordt aangetekend dat op dit moment nog geen enkele mbo-instelling in de hoogste categorie is geplaatst. De samenvatting van het onderzoeksrapport is te vinden op www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

De uitkomst van het onderzoek naar de Staat van de Instelling door de inspectie, waarbij het Hoornbeeck College op instellingsniveau en bij drie van de vier onderzochte teams de beoordeling ‘goed’ heeft ontvangen voor het thema ‘kwaliteitsborging’, komt hiermee overeen. Zie hierover paragraaf 3.5.

 

In 2015 is gewerkt aan wat we in de komende jaren willen voortzetten:

 • We willen kwaliteitszorg effectiever maken door het zo eenvoudig mogelijk te houden of te maken.
 • Er zal nog meer dan nu al het geval is, gestuurd worden op feitelijke informatie.
 • We werken bij zowel de teams als het middenmanagement aan de bewustwording van hun verantwoordelijkheden rond kwaliteitszorg door hen structureel de PDCA-cyclus te laten doorlopen. Op die manier kunnen zij ervaren dat niet alleen het Hoornbeeck College, maar ook zij zelf hiervan profiteren.   

Uit de instellingsaudit van het Kwaliteitsnetwerk en het onderzoek naar de Staat van de Instelling door de inspectie is gebleken dat we hierin op de goede weg zijn.

Kwaliteitsplan
In 2015 heeft de overheid een aantal kwaliteitsafspraken gemaakt. Het doel van deze kwaliteitsafspraken is het verbeteren van de kwaliteit van het mbo-onderwijs door onderwijsinstellingen te stimuleren op maat in hun onderwijs te investeren en hen te prikkelen hun onderwijsopbrengsten te verhogen. Dat gebeurt door het beschikbaar stellen van extra financiële middelen (investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget) en door het systematisch beschikbaar stellen van informatie over de resultaten van individuele mbo-instellingen. Het Hoornbeeck College werkt hieraan mee en heeft een kwaliteitsplan (inclusief een excellentieplan) ingediend. Beide zijn goedgekeurd door MBO in Bedrijf.

Thema’s uit het kwaliteits- en excellentieplan:

4.5
Personeel

Professionaliseringsplan
In 2015 is een nieuw professionaliseringsplan opgesteld dat het professionaliseringsplan uit 2012 heeft vervangen. Het vastgestelde professionaliseringsplan is beknopt en kan in de teams gebruikt worden als basis voor de individuele professionalisering en de teamontwikkeling. In het nieuwe plan worden vijf categorieën onderscheiden:

 • de startende docent;
 • de excellerende docent;
 • de professionele OBP’er;
 • de inspirerende leidinggevende;
 • de professionele P&O-afdeling.

In 2016 wordt verder aandacht gegeven aan een integrale implementatie van het professionaliseringsplan.

Salariswijziging cao
Op 30 juni 2015 verliep de cao-mbo. Onderhandelingen over een nieuwe cao werden onderbroken toen bleek dat er een loonruimteakkoord werd gesloten tussen kabinet en vakbonden. De afspraken die zijn gemaakt in het loonruimteakkoord moesten worden doorvertaald in een nieuwe cao-mbo. Omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao langer zouden gaan duren, is besloten een deel van de geboden loonruimte uit te betalen. Dit resulteerde in een eenmalige bruto uitkering van € 500,- in november, een loonstijging van 0,8% per 1 januari 2015 en een loonstijging van 1,25% per 1 september 2015. Naar alle waarschijnlijkheid wordt in 2016 een nieuwe cao afgesloten waarin deze afspraken formeel worden vastgelegd.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2015 3,12%. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 2014 (verzuimpercentage 2,91%). Het gemiddelde verzuimpercentage binnen de mbo-sector ligt boven de 4,5%. De meldingsfrequentie bedroeg in 2015 0,95, ten opzichte van 0,89 in 2014. Dat betekent dat een medewerker op het Hoornbeeck College zich gemiddeld 0,95 keer ziek gemeld heeft in 2015. De gemiddelde meldingsfrequentie binnen de mbo-sector is 1,4.

Werkdruk
De werkdruk van onze medewerkers is een (blijvend) aandachtspunt. Door extra overheidsfinanciën en de nieuwe bekostigingssystematiek kon de personeelsformatie in 2015 structureel worden verhoogd met ca. 7,5%. In overleg met de ondernemingsraad is besloten een deel van die extra formatie beleidsrijk in te zetten voor het verminderen van de werkdruk. Belangrijke vastgelegde afspraken die rechtstreeks van invloed (kunnen) zijn op de werklast zijn onder andere:

 • Een betrekkingsomvang bedraagt maximaal 1,0;
 • Een maximale groepsgrootte: 15 studenten niveau 2 resp. 25 studenten niveau 3/4;
 • Er worden voldoende uren gereserveerd en toegekend voor professionalisering;
 • Het compartiment onderwijsuitvoering van de jaartaak bedraagt maximaal 1.200 uur.

In het najaar van 2015 is op elke locatie een klankbordbijeenkomst met medewerkers gehouden. In deze bijeenkomsten is (cijfermatige) informatie gegeven over eerder genomen maatregelen om de werkdruk te verminderen en beter te verspreiden over het schooljaar. In deze bijeenkomsten hebben medewerkers, directie en College van Bestuur met elkaar van gedachten gewisseld over de effecten van deze maatregelen. Hieruit is gebleken dat de ingezette lijn overwegend positief ervaren is. Ook zijn enkele nieuwe aandachtspunten naar voren gekomen. Deze zullen verwerkt worden in het werkverdelingsbeleid 2016-2017.

Participatiewet
Met de Participatiewet wil de regering ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking meedoen op de arbeidsmarkt. Het Hoornbeeck College wil een bijdrage leveren aan deze doelstelling. Tot 2023 dienen jaarlijks ca. 2 extra banen à 25 uur per week te worden gecreëerd, zodat uiteindelijk aan ca. 15 medewerkers die tot de doelgroep behoren een werkplek wordt geboden. In het verslagjaar zijn diverse contacten gelegd om invulling te kunnen geven aan de plannen. Naar verwachting zullen in 2016 de eerste medewerkers worden benoemd.

Invaldocenten
Al jaren maakt het Hoornbeeck College gebruik van invaldocenten. Invaldocenten worden vaak tijdelijk ingezet voor de vervanging van ziekte of tijdens zwangerschapsverlof van een van onze medewerkers. In de cao 2014-2015 is overeengekomen dat een werkgever geen gebruik meer kan maken van oproepcontracten, ook wel 0-uren contracten genoemd. Om die reden heeft het Hoornbeeck College in 2015 besloten om voor invaldocenten over te stappen op payrolling. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Adhocdocent uit Rotterdam. Invaldocenten treden in dienst bij Adhocdocent en ontvangen salaris via het payrollbedrijf. Op deze manier kan blijvend gebruik worden gemaakt van inzet van flexibele krachten. Invaldocenten krijgen dezelfde primaire arbeidsvoorwaarden aangeboden, zodat er wat dat betreft geen onderscheid is met onze andere docenten.

Healthchecks
In het kader van goed werkgeverschap is het een wens om medewerkers vitaal te houden en indien nodig in te kunnen spelen op pijnpunten. Om die reden heeft het Hoornbeeck College in 2015 healthchecks aan de medewerkers aangeboden. Het doel van deze checks is het creëren van bewustwording, want: vitale medewerkers zitten lekkerder in hun vel, zijn beter bestand tegen veranderingen en werkdruk én hebben een positieve uitstraling richting hun omgeving. 120 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een healthcheck. Het thema ‘balans werk-privé’ werd bij de rapportage als aandachtspunt genoemd. In 2016 worden de checks opnieuw aangeboden en worden mogelijke vervolgacties met betrekking tot duurzame inzetbaarheid in kaart gebracht.

4.6
Medezeggenschap
4.6.1
Studentenraad

Het bestuur en de schoolleiding willen op een open manier met studenten spreken over de gang van zaken op school. Er is daarom structureel overleg met de studentenraad. Deze raad heeft als taak om namens de studenten overleg te voeren met het College van Bestuur over het beleid van de gehele school. De raad kent een evenredige vertegenwoordiging van de locaties en wordt ondersteund door een beleidsadviseur van het directieteam. In het verslagjaar heeft de studentenraad in het bijzonder aandacht besteed aan het kledingbeleid van de school, het beleid met betrekking tot én het gebruik van sociale media binnen het onderwijs, moderne vreemde talen en de mogelijkheden van schoolpastoraat.

De raad functioneert op basis van een reglement waarin rechten en plichten zijn vastgelegd. De adviesrechten zijn vastgelegd met inachtneming van de Bijbelse visie ten aanzien van de positie en verantwoordelijkheid die schoolleiding en studenten ten opzichte van elkaar hebben. De studentenraad vergaderde in 2015 driemaal met het College van Bestuur. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder andere het devicebeleid, het onderwijs in moderne vreemde talen en de huisvesting. De studentenraad heeft in 2015 ook overlegd met de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad. Verder hebben de leden van de studentenraad een training gevolgd om verder te professionaliseren.

IMG_1161
4.6.2
Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vergaderde in 2015 maandelijks met het College van Bestuur. De raad is daarbij over een veelheid aan onderwerpen geïnformeerd. Op tal van punten is door de ondernemingsraad advies uitgebracht of instemming gegeven. De ondernemingsraad heeft in 2015 ook vergaderd met de Raad van Toezicht. Er is aandacht besteed aan scholing. De ondernemingsraad brengt over zijn werk in 2015 een eigen jaarverslag uit.

4.7
Stichting Steunfonds Hoornbeeck College

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College bevordert de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. Zij tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van gelden, het verlenen van bijdragen en het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. De stichting heeft geen personeel in dienst en heeft geen winstoogmerk. In het jaar 2015 heeft de stichting zich ingezet om ouders die geconfronteerd worden met hoge vervoerskosten te ondersteunen. Hiertoe is een rekenmodule ontwikkeld die online beschikbaar is. Via kerkenraden is een wervingscampagne opgezet in de achterban. Met de komst van de ov-kaart voor mbo-studenten in 2017 wil het bestuur van de stichting zijn activiteiten verbreden. De stichting stelt een eigen jaarverslag op.

Jaarverslag 2015
530