Zoeken
Jaarverslag 2015

In 2015 heeft het Hoornbeeck College op veel punten samengewerkt met diverse betrokkenen, bijvoorbeeld met het beroepenveld waar onze studenten straks hun werk moeten kunnen doen en met het toeleverend onderwijs. Met het toeleverend onderwijs wordt gewerkt aan doorlopende leerlijnen. Een voorbeeld hiervan is het project om samen met het Calvijn College in Zeeland direct aansluitend op de vmbo-diplomering een doorlopend traject te organiseren voor niveau 2-studenten. Met de Gomarus scholengemeenschap, het Wartburg College, het Driestar College en de Jacobus Fruytier scholengemeenschap worden nieuwe BBL-opleidingen ontwikkeld binnen de sector Techniek & ICT. Een heel ander initiatief betreft het project Steur vanuit onze locatie in Kampen. Daar wordt in samenwerking met de Pieter Zandt scholengemeenschap een leer- en werkomgeving gecreëerd.

Ook met het hbo wordt samengewerkt. Met de Driestar Hogeschool creëren we voor afgestudeerde onderwijsassistenten een goede startpositie voor de PABO, terwijl met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gesproken wordt over de aansluiting van de wederzijdse zorg- en welzijnopleidingen. In het kader van regionale betrokkenheid vindt vanuit elke locatie overleg plaats met andere ROC’s. Het Hoornbeeck College wil bovendien vanuit zijn eigen positie en identiteit een constructieve partner zijn in gesprekken met gemeentes en het bedrijfsleven.

3.1
Waardering van studenten

In 2014 is de landelijke JOB-monitor afgenomen om te meten wat mbo-studenten van hun school vinden. In het rapport van dit onderzoek scoort het Hoornbeeck College bovengemiddeld hoog. De twee kernresultaten van het onderzoek, weergegeven in een door de studenten geuite waardering met een rapportcijfer, laten de volgende cijfers zien:

 

De Hoornbeeck-score is bij beide kernvragen in 2014 met 0,1 punt gestegen t.o.v. 2012. Landelijk heeft eenzelfde stijging plaatsgevonden. De respons bij het Hoornbeeck College was 71,2%, waarmee we kunnen concluderen dat de uitkomst een representatief beeld geeft van de mening van onze studenten.

Evenals voorgaande jaren zijn uit de JOB-monitor ook verbeterpunten naar voren gekomen. Deze punten zijn opgenomen in de locatie- en teamplannen. Via de halfjaarlijkse managementrapportages wordt de voortgang van verbeteracties gemonitord. Aan de standaardvragenlijst van de JOB-monitor zijn enkele specifieke vragen over de identiteit van de school toegevoegd.

In 2016 wordt de volgende JOB-monitor afgenomen. Door de uitkomsten hiervan te vergelijken met de JOB-monitor van 2014 is te zien of de studenttevredenheid bij de aandachtspunten is verbeterd en bij de overige thema’s minimaal gelijk is gebleven.

Tabel 1 : Uitslag JOB-monitor Hoornbeeck College

Tabel 2 : Uitslag eigen vragen Hoornbeeck College

Naast het afnemen van de JOB-monitor heeft het Hoornbeeck College ook meegewerkt aan het landelijke School Ex-programma. Met dit programma willen we studenten zo goed mogelijk begeleiden naar werk met een hoge baanzekerheid of een vervolgopleiding. Gediplomeerde studenten die geen werk kunnen vinden, begeleiden we naar het UWV. We hebben deze ondersteuning ingebed in de Loopbaan Oriëntatiebegeleiding (LOB) en via alumnionderzoek volgen we de verdere ontwikkeling van studenten. Ook al is het gesubsidieerde landelijke School Ex-programma afgerond, het Hoornbeeck College heeft de bovengenoemde werkwijze voortgezet. De resultaten van het Hoornbeeck College waren op 1 oktober 2015:

3.2
Waardering van ouders

In 2015 is voor de tweede keer onderzoek verricht onder ouders naar hun waardering van de identiteit van en het gegeven onderwijs aan het Hoornbeeck College.

* Score (schaal 1 t/m 4)

Te zien is dat de tevredenheid over de opleiding met 0,1 punt is gestegen.

De verbeterpunten uit dit onderzoek zijn meegenomen in de locatie- en teamplannen. De voortgang van de verbeteracties wordt gemonitord bij de halfjaarlijkse managementrapportagegesprekken. In 2018 zal een vergelijkbaar onderzoek worden uitgevoerd om na te gaan of de verbeteracties een hogere score op specifieke items opleveren en de scores bij de overige thema’s minimaal gelijk zijn gebleven.

3.3
Waardering van medewerkers

Bovenste kleine rondje – vorige meting (2013)
Onderste kleine rondje – benchmark mbo

In 2015 heeft onderzoeksbureau Effectory een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden onder het personeel van het Hoornbeeck College. Dit onderzoek is op elk mbo-college hetzelfde, zodat benchmarking mogelijk is. Naast de standaardvragen van de Mbo Raad heeft het Hoornbeeck College eigen vragen toegevoegd.

Op basis van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2013 hebben verbeteracties een plaats gekregen in de team-, locatie-, sector- en portefeuilleplannen. De verbeteracties gaan vooral in op het thema bevlogenheid, omdat de score hierop relatief laag was. Op instellingsniveau zijn we aan de slag gegaan met de thema’s ict, communicatie en werkdruk.

Uit de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015 blijkt dat:

 • de werkdruk speerpunt blijft (deze is zelfs hoger geworden en ook hoger dan bij de benchmark mbo, wat te verklaren is vanuit de implementatie van Focus op Vakmanschap (inclusief intensivering), de regeldruk rondom examinering en de diverse administratieve processen. Overigens is de score op de vraag of men voldoende tijd heeft om zijn werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren, gestegen van 5,4 naar 5,8, met een landelijke benchmark van 4,9;
 • ict enigszins verbeterd is;
 • communicatie verbeterd is.

Op basis van bovengenoemd onderzoek in 2015 zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

 • Werkdruk
  • bij het onderwijsgevend personeel wordt hieraan aandacht besteed via het thema ‘werkverdeling en werkdrukvermindering’;
  • bij de doelgroep ‘opleidingsmanagers’ wordt hieraan aandacht besteed door onder meer dit punt aan de orde te stellen tijdens managementdagen en masterclasses;
  • door specifieke maatregelen te nemen zoals professionalisering van docenten, maximale groepsgrootte te bepalen en niveau 2 ruimer te faciliteren.
 • Risicoteams
 • 6 van de 36 teams scoren grotendeels benedengemiddeld. Vanuit centraal niveau worden deze teams ondersteund en gemonitord in hun maatregelen tot het verbeteren van de medewerkerstevredenheid.

Op het niveau van de teams en de locatie zijn in overleg met de betrokkenen verbeterpunten opgenomen in de locatie- en teamplannen. De voortgang van de verbeteracties wordt gemonitord in de halfjaarlijkse managementrapportagegesprekken. In 2017 zal een vergelijkbaar onderzoek worden uitgevoerd om te meten of onze verbeteracties het gewenste resultaat opgeleverd hebben en de overige resultaten minimaal gelijk zijn gebleven.

Voor het jaar 2015 mag het Hoornbeeck College de titel ‘Beste Werkgevers 2015’ voeren. Het Hoornbeeck College is nummer 18 in de top 50 Beste Werkgevers van de organisaties met minder dan 1.000 werknemers.

3.4
Waardering van leerbedrijven

In 2015 hebben we leerbedrijven gevraagd wat ze van het Hoornbeeck College vinden. Uit dat onderzoek bleek dat zij over het algemeen tevreden zijn. Vanwege een iets gewijzigde opbouw en vraagstelling van de enquête zijn de scores niet volledig vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Enkele scores (op een schaal van 4):

•             Vertrouwen in de organisatie van de bpv – 3,2
•             Vertrouwen in de examinering van het Hoornbeeck College – 3,1

85% van de leerbedrijven vindt de identiteit van de student(en) van het Hoornbeeck College herkenbaar bij hun dagelijks handelen in het leerbedrijf. 10% geeft aan dit niet te kunnen beoordelen.

De respons van leerbedrijven op dit onderzoek is hoog genoeg om conclusies te trekken op instellingsniveau. Om op teamniveau een zodanig hoge respons binnen te krijgen dat de uitkomsten en conclusies representatief zijn, blijft een aandachtspunt.

Een van de belangrijkste verbeterpunten die op dit moment door de leerbedrijven wordt aangegeven, is voorlichting geven aan de leerbedrijven over het gebruik van het beoordelingsinstrumentarium.

Per team zijn de uitkomsten van deze enquête bekeken. Op basis van de uitkomsten zijn, waar nodig, specifieke verbeteracties opgenomen in de teamplannen. De voortgang van deze verbeteracties komt aan de orde in halfjaarlijkse gesprekken op basis van de managementrapportage. Het is de bedoeling in 2018 een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren om te meten of onze verbeteracties het gewenste resultaat hebben opgeleverd en daadwerkelijk leiden tot een hogere score en of de overige thema’s nog minimaal gelijk scoren.

3.5
Waardering van de onderwijsinspectie

Elke drie jaar doet de Inspectie een onderzoek naar de Staat van de Instelling. Dat onderzoek bestaat uit een gegevensanalyse, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij een of meer opleidingen. In 2015 heeft dit onderzoek voor de tweede keer bij het Hoornbeeck College plaatsgevonden, waarbij onderstaande opleidingen als voldoende zijn beoordeeld. Bovendien is de kwaliteitsborging op instellingsniveau als goed beoordeeld.

Aandachtspunten:

 • Toezichthoudende rol van de examencommissie
 • Voldoende gelegenheid voor maatwerk bij de opleiding Autotechnicus

Het inspectierapport is op 21 december 2015 definitief vastgesteld. Hieraan geven we vervolg door de aandachtspunten per opleiding en de locatiespecieke c.q. sectorspecifieke aandachtspunten te verwerken in de desbetreffende plannen. De voortgang wordt vervolgens gemonitord via de managementrapportages en de bijbehorende gesprekken.

3.6
Onderzoek melden verzuim en voortijdig schoolverlaten door gemeenten

Op 15 oktober 2015 heeft Leerplicht Rotterdam op het Hoornbeeck College in Rotterdam bij de opleidingen Welzijn Onderwijs Assistent (OA) en Sociaal Agogisch Werker (SAW) een onderzoek gedaan naar de naleving van

 • de leerplichtwet;
 • de wetgeving over 18+ leerlingen zonder startkwalificatie.

De opleidingen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Jaarverslag 2015
523