Zoeken
Jaarverslag 2015
2.1
Opleidingen

Het Hoornbeeck College biedt meer dan zestig opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren:

 • Economie & Handel: opleidingen voor de administratie, commercie, handel en secretariaat.
 • Gezondheidszorg: opleidingen voor helpende zorg en welzijn, verzorgende en mbo-verpleegkundige.
 • Welzijn: opleidingen voor maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en onderwijsassistent.
 • Techniek & ICT: opleidingen voor autotechniek, bouwkunde, elektrotechniek, ict en werktuigbouwkunde.

De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus en in verschillende leerwegen.

In het verslagjaar zijn extra BBL-opleidingen Techniek gestart op de locatie Rotterdam. In het kader van de meldingsplicht betreffende de Wet macrodoelmatigheid is een lijst opgesteld met nieuwe opleidingen die wij in de toekomst mogelijk gaan aanbieden.

In tegenstelling tot de landelijke daling van het aantal studenten in BBL-opleidingen, heeft het Hoornbeeck College relatief veel studenten in BBL-opleidingen. Dit is te verklaren uit het feit dat de sector Techniek & ICT enkele BBL-opleidingen in Rotterdam is gestart en goed lopende BBL-trajecten heeft in samenwerking met vo-scholen. Bovendien heeft het Hoornbeeck College een vast contingent aan leerbedrijven.  

2.2
Opbrengsten
2.2.1
Diploma- en jaarresultaat

Benchmark mbo

Net als in voorgaande jaren heeft het Hoornbeeck College goede resultaten geboekt in de benchmark mbo. In de benchmark van het mbo wordt een onderscheid gemaakt in twee resultaten:

 1. Diplomaresultaat: het percentage studenten dat met diploma de school verlaat.
 2. Jaarresultaat: het percentage gediplomeerde studenten dat de school verlaat of doorstroomt.
2.2.1_diploma-en jaarresultaat tabel nw 2015

Jaarresultaat naar opleidingscategorieën

U ziet hieronder het jaarresultaat in 2015, weergegeven naar opleidingscategorie.

2.2.1_diploma-en jaarresultaat opleid.categorie nw 2015

Ook in het verslagjaar 2015 waren de schoolresultaten bovengemiddeld. In de benchmark van het mbo wordt een onderscheid gemaakt in twee resultaten:

Trend diploma- en jaarresultaat

Diplomaresultaat: het percentage studenten dat met diploma de school verlaat.

2.2_diplomarresultaat grafiek

Jaarresultaat: het percentage gediplomeerde studenten dat de school verlaat of doorstroomt.

2.2_jaarresultaat trend
2.2.2
Voortijdig Schoolverlating

Van voortijdig schoolverlaten (VSV) is sprake wanneer een student die jonger is dan 22 jaar de school verlaat zonder startkwalificatie. Voortijdig schoolverlaters onderbreken hun leerloopbaan en zijn daardoor kansarmer op de arbeidsmarkt. Na enkele jaren van lichte stijging van VSV zagen we in het verslagjaar ons percentage dalen. Dat geldt ook voor het landelijke percentage. Voor opleidingen op niveau 1 en niveau 2 ligt het percentage voortijdig schoolverlaters boven het gemiddelde en voor opleidingen op niveau 3 en 4 onder het gemiddelde.

2.2.2_vsv
2.3
Uitstroom
2.3.1
Extern rendement

In 2015 heeft DUO met de zogenaamde mbo-kaart een uitstroomonderzoek gedaan onder schoolverlaters van het cursusjaar 2013-2014. Hebben ze een baan? Zo ja, welke baan? Of zijn ze een vervolgopleiding gaan doen? Doordat ook andere scholen de mbo-kaart gebruiken, kunnen we onze uitkomsten vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Wat valt op in vergelijking met het vorige uitstroomonderzoek?

 • Er zijn minder schoolverlaters direct gaan werken. De gediplomeerden van de sector gezondheidszorg gaan vaker aan het werk en kiezen minder vaak voor een vervolgopleiding.
 • We zien meer studenten die gekozen hebben voor een werken-leren-opleidingstraject en ook meer studenten die zich inschreven voor een vervolgopleiding (voltijds).
 • De schoolverlaters van de sector Techniek & ICT kiezen het vaakst voor doorleren in combinatie met werken. Het betreft hier vooral BBL-studenten die zijn opgestroomd naar een hoger niveau.
 • Het aantal schoolverlaters dat werkloos is, blijft erg laag.

Tabel : Wat zijn de schoolverlaters van het Hoornbeeck College gaan doen?

2.3.1_schoolverlaten
2.3.2
Waardering schoolverlaters

Met de mbo-kaart wordt niet alleen gekeken naar wat gediplomeerde schoolverlaters zijn gaan doen, er wordt ook gevraagd wat ze van de school vinden. Hieronder ziet u hoe onze oud-studenten terugkijken op het Hoornbeeck College. De volgende drie zaken vallen daarbij op:

 1. Voor alle aspecten geldt dat de waardering van de studenten is gestegen in vergelijking met het uitstroomonderzoek dat is gehouden onder de schoolverlaters uit 2012.
 2. Eveneens scoort het Hoornbeeck College op alle bevraagde aspecten hoger dan het landelijke gemiddelde.
 3. De waardering van alle schoolverlaters van de deelnemende mbo-scholen aan het onderzoek is over de gehele linie gestegen.
2.3.2_waardering schoolverlaten

Aan de standaardvragenlijst van de mbo-kaart heeft het Hoornbeeck College extra vragen toegevoegd. Die vragen betreffen vooral zaken als levensbeschouwelijke toerusting. Wat vinden oud-studenten van de ‘extra bagage’ die ze hebben meegekregen? Zij blijven dit onverminderd hoog waarderen en daar zijn we dankbaar voor. De hoogste waarderingen werden gegeven door de studenten van de sector Techniek & ICT voor levensbeschouwelijk vorming (96%) en persoonlijke aandacht (95%).

2.3.2_extra vragen mbo-kaart
2.3.3
Keuzegids Mbo 2015

In 2015 is het Hoornbeeck College voor de zesde keer op rij uitgeroepen tot de beste mbo-school van Nederland. Dat staat in de Keuzegids Mbo 2015. Deze gids helpt jongeren en hun begeleiders bij de keuze voor een mbo-opleiding. Om tot een evenwichtig oordeel te komen, gebruikten de opstellers van de lijst cijfers over de tevredenheid van studenten, doorstroomcijfers, slagingspercentages en oordelen van de onderwijsinspectie.

De top 10 van mbo-scholen uit de Keuzegids Mbo 2015.

2.3.3_beste mbo-scholen
2.4
Onderwijs
2.4.1
Algemeen

Het Hoornbeeck College bereidt studenten zo goed mogelijk voor op de beroepspraktijk. Dat wordt gedaan door in samenwerking met het werkveld de juiste kennis en vaardigheden aan te leren. Het Hoornbeeck College geeft echter vorming met meerwaarde door ook gedegen aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke toerusting. Om de medewerkers daarin te ondersteunen, zijn het afgelopen jaar de visiedocumenten ‘Uitvoerend werk – Een pedagogische handreiking’ en ‘Lesgeven in het mbo – Een didactische handreiking’ voor docenten in het mbo opgesteld. Om de veranderingen die het ministeriële actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ met zich meebrengt zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft elke sector eigen onderwijsontwikkelaars. In 2015 heeft het Hoornbeeck College verder gewerkt aan de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur. Met ingang van het cursusjaar 2016-2017 zal deze van kracht worden. Dat betekent dat er op onderwijskundig, financieel en personeel gebied veel van ons gevraagd wordt.

Samen met een projectleider vormen de ontwikkelaars de ontwikkelgroepen die aangestuurd worden door leden van het sectormanagement. In het visiedocument ‘Onze Koers – Een onderwijskundige handreiking’, dat het afgelopen jaar is opgesteld, worden de ambities van de school en zaken uit het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ weergegeven in concrete richtingwijzers om de onderwijsontwikkeling te sturen. In 2015 richtten alle sectoren zich in de onderwijsontwikkeling vooral op de concretisering van de nieuwe kwalificatiedossiers die per 1 augustus 2016 voor alle opleidingen zullen worden ingevoerd.

2.4.2
Sector Economie & Handel

De nieuwe urennorm (duizend klokuren per jaar) is verder geïmplementeerd in de opleidingen. Deze nieuwe urennorm wordt binnen de sector als knellend ervaren.  Daarnaast is de sector bezig met de voorbereidingen van de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers in augustus 2016 en is er gewerkt aan versterking van de relatie met het bedrijfsleven. Er is een coördinator benoemd om dit proces in gang te zetten en te houden. Naar aanleiding van het inspectiebezoek zijn er acties in gang gezet om het toezicht op examinering in de beroepspraktijkvorming (bpv) te verstevigen.

JV 2014 - studenten economie
2.4.3
Sector Gezondheidszorg
JV 2014 - studenten gezondheidszorg

Om het onderwijs goed te laten aansluiten bij de beroepspraktijk heeft de sector Gezondheidszorg in 2015 gewerkt aan een volledig geïntensiveerde en beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Deze structuur is aan de hand van de doelstellingen van het actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ geëvalueerd en gebruikt voor de uitvoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. De invoering van de nieuwe dossiers geeft een goede gelegenheid om de opleidingen opnieuw in te richten en elementen toe te voegen waar verschillende branches om vragen. Zonder voorbij te gaan aan de specifieke vaardigheden van Gezondheidszorg wordt in alle opleidingen meer samengewerkt met de sector Welzijn dan voorheen. Ook het gekozen examenmateriaal sluit beter aan bij het vervolgonderwijs en de praktijk.

Het aantal studenten Gezondheidszorg voltijds (BOL) is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Dit levert wel uitdagingen op door het beperkte aantal stageplaatsen, met name op niveau 2 en 4. In het verslagjaar is de opleiding VZ-ig door de inspectie onderzocht; deze opleiding kreeg het oordeel ‘goed’ voor alle onderdelen.

2.4.4
Sector Techniek & ICT

Ook in de sector Techniek & ICT is het afgelopen jaar het onderwijs geïntensiveerd: tweedejaarsstudenten krijgen nu onderwijs dat voldoet aan de nieuwe normen van onderwijstijd. Deze intensivering is vrij soepel verlopen, omdat we al relatief veel begeleide onderwijstijd hebben aangeboden. Verder is veel tijd gestoken in het nadenken over keuzedelen die in het nieuwe onderwijs moeten worden aangeboden. Bij dit traject was het bedrijfsleven intensief betrokken. Binnen de sector Techniek & ICT wordt het onderwijs veelal ontwikkeld door de docenten die het onderwijs zelf geven. Hiermee hebben professionals veel invloed op het lesprogramma. De inspectie heeft de opleiding Autotechniek, die in samenwerking met het Van Lodenstein College wordt aangeboden in Hoevelaken, onderzocht. Het stemt tot tevredenheid dat de inspectie gunstig oordeelde over deze opleiding. In 2015 zijn er op verschillende locaties nieuwe techniekopleidingen gestart. De Elektrotechniek-opleiding op niveau 4 in Rotterdam is hiervan een voorbeeld. We blijven zoeken naar mogelijkheden om jonge mensen technisch mbo-onderwijs aan te beiden in de nabijheid van hun woonplaats.

JV 2014 - studenten techniek
2.4.5
Sector Welzijn
JV 2014 - studenten welzijn

Door de invoering van Focus op Vakmanschap zijn de opleidingen van de sector Welzijn onderdeel geworden van een groter opleidingsgeheel. De invoering van de nieuwe dossiers geeft een goede gelegenheid om de opleidingen opnieuw in te richten conform de steeds doorgaande ontwikkelingen in de welzijn- en zorgbranches. Zo koppelen we momenteel opleidingen van Welzijn aan Gezondheidszorg. Daardoor is ook dubbelkwalificatie mogelijk: de student krijgt bij goed gevolg twee diploma’s, waardoor een bredere inzetbaarheid in het werkveld mogelijk is. Deze mogelijkheden breiden we in de toekomst verder uit. Ook het gekozen examenmateriaal sluit goed aan bij de praktijk in de leerbedrijven en het vervolgonderwijs.

2.4.6
Taal- en rekenonderwijs

In 2015 heeft het Hoornbeeck College opnieuw geïnvesteerd in toets- en lesplannen voor taal- en rekenonderwijs. De resultaten voor Nederlands en rekenen van onze studenten liggen voor alle niveaus duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoewel het vereiste instroomniveau door veel studenten nog niet wordt gehaald, is een duidelijke vooruitgang zichtbaar. Daarom besteden we buiten de lessen om extra aandacht aan de studenten die dat nodig hebben. Zo is de inzet van taal- en rekencoaches succesvol gebleken. Het komende jaar continueren we trajecten met toeleverende scholen om het taal- en rekenonderwijs naar een hoger niveau te brengen. In het kader van het kwaliteits- en excellentieplan heeft het Hoornbeeck College extra doelen geformuleerd om ook voor excellente studenten uitdagingen te bieden in deze vakgebieden, bijvoorbeeld met het oog op de doorstroom naar het hbo.

Binnen het Hoornbeeck wordt, net zoals in het reformatorisch voortgezet onderwijs, bijzondere aandacht gegeven aan het vak Engels. Dit mede in het licht van het invoeren van centrale examinering voor de niveau 4-opleidingen. Vanaf het cursusjaar 2015-2016 zijn deze activiteiten geconcentreerd in de zgn. taskforce Engels, waarin onder meer de taalcoaches Engels participeren. Tijdens het cursusjaar 2015-2016 wordt onderzocht welke knelpunten zich hierin precies voordoen, om die in het jaar erop gericht te kunnen aanpakken. Daarnaast wordt de stap gezet om meer beroepsgerichte leermethoden in te zetten. Hierdoor sluit het onderwijs beter aan op de eisen die aan de studenten worden gesteld in hun toekomstige beroep.

2.4.7
Passend Onderwijs

Alle studenten konden in 2015 weer rekenen op Passend Onderwijs: onderwijs dat op bepaalde vlakken is afgestemd op individuele behoeften. Dit begon bij de intake, waar de toekomstige studenten zijn begeleid bij hun keuze. Hierbij werd gebruik gemaakt van de AMN-intaketest. De intake werd uitgebreid als er sprake was van extra ondersteuningsbehoefte. Zeker 10% van de studenten geeft al bij de aanmelding of de intake aan dat er behoefte is aan passend onderwijs. In een ‘ondersteuningsarrangement’ wordt beschreven op welke wijze de student extra ondersteund zal worden. Deze ondersteuning kan betekenen dat er extra begeleiding wordt geregeld, aanpassingen worden gerealiseerd of specifieke expertise wordt ingezet. Examenaanpassingen worden steeds vastgesteld door de teamexamencommissies.

Er is een limiet voor zogenaamde reguliere extra ondersteuning. Is meer ondersteuning nodig, dan wordt een bijlage bij de onderwijsovereenkomst gemaakt om extra aandacht te borgen. Rond de 15% van de studenten maakte uiteindelijk gebruik van een vorm van extra ondersteuning. Dit varieerde van een eenvoudige aanpassing tot een intensief begeleidingsarrangement. In de loop van de opleiding werd de ondersteuningsbehoefte bij de studenten steeds kleiner.

Passend Onderwijs begint bij basisondersteuning. Om de expertise en de beleidsontwikkeling van deze basisondersteuning te versterken, is een Expertisegroep Basisondersteuning ingericht. Dit heeft onder andere geleid tot:

 • een eenduidige handleiding voor de intake, met bijbehorende instrumenten;
 • een kaderdocument;
 • een taakomschrijving voor studieloopbaanbegeleiding;
 • aanbevelingen voor de begeleiding van niveau 2-groepen;
 • ondersteuning bij het gebruik van ons studentvolgsysteemin de begeleiding;
 • het in kaart brengen van de taken van een decaan.

Het beleid voor extra ondersteuning wordt voorbereid en besproken in de bestaande Expertisegroep Extra Ondersteuning.

2.5
Internationalisering

In 2015 is gewerkt aan een verbetering van de voorbereiding en uitvoering van internationale stages. Coördinatoren Internationalisering stimuleren en ondersteunen onderwijsteams bij het stellen en behalen van internationaliseringsdoelen, zoals deze in het kwaliteitsplan zijn opgenomen. In het verslagjaar zijn in de sector Gezondheidszorg de meeste internationale stages uitgevoerd, met name in ziekenhuizen in België en Suriname. Verder waren enkele van onze studenten te vinden in Groot-Brittannië, Afrika en Canada. Ook werden werkweken georganiseerd naar onder andere Roemenië.

2.6
Burgerschap (Godsdienst en Maatschappijleer)

Het Hoornbeeck College besteedt vanuit de Bijbelse identiteit aandacht aan vorming van studenten. Deze vorming richt zich op hoofd, hart en handen, dus: kennis, houding en vaardigheden. De vakken Godsdienst en Burgerschap nemen een bijzondere plaats in. Bij deze vakken wordt gewerkt aan de kerndoelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de visie en missie van de school:

 1. Studenten laten wortelen in Gods Woord, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de traditie waarin onze school, ouders en studenten staan.
 2. Studenten vormen en toerusten tot christelijke beroepsbeoefenaars in de 21e eeuw.
 3. Studenten vormen en toerusten tot verantwoordelijke burgers in de huidige maatschappij

De nationale kwalificatie-eisen voor Burgerschap kennen vier dimensies: sociaal-maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap. Het Hoornbeeck College heeft daar een vijfde dimensie aan toegevoegd: reformatorische identiteit. Rondom deze extra dimensie zijn in het verslagjaar voor het vak Godsdienst verschillende readers geschreven en is een start gemaakt om specifiek voor de doelgroep niveau 2 eigen readers en lesmateriaal te maken. Deze methoden kenmerken zich door eenvoudig taalgebruik en de afwisseling tussen korte theorieblokken en praktische opdrachten. Daarnaast zijn alle bestaande readers Godsdienst intussen herzien.

2.7
Klachten en klachtenafhandeling

Klachten rond examens worden op schoolniveau behandeld door de examencommissie van de betreffende sector. In het cursusjaar 2014-2015 zijn er geen klachten bij deze commissies binnengekomen. Er zijn in het verslagjaar ook geen officiële klachten ingediend bij de Commissie van Beroep.

Bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering kunnen studenten en medewerkers gebruik maken van de klachtenregeling. Bij het Hoornbeeck College zijn op grond van de klachtenregeling voor elke locatie vanwege de toegankelijkheid een man en een vrouw als vertrouwenspersoon benoemd. De vertrouwenspersonen hebben een brugfunctie tussen ouder(s)/studenten en medewerkers van de school enerzijds en, zo nodig, de klachtencommissie anderzijds. In het verslagjaar zijn 9 klachten gemeld. Deze zijn intern afgehandeld, zodat doorgeleiding van een klacht naar de externe klachtencommissie niet aan de orde was. Daarnaast worden de vertrouwenspersonen regelmatig door collega’s, ouders of studenten geconsulteerd met een vraag om een advies over hoe te handelen in een bepaalde situatie.

In het verslagjaar zijn er bij de commissie integriteit geen meldingen gedaan in het kader van de klokkenluidersregeling.

2.8
Beroepskolom

Entree opleiding
In goed overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs wordt gewerkt aan de vormgeving van de Entreeopleiding op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers. De vo-scholen die het onderwijsprogramma verzorgen, zoeken naar uniformering in de onderwijsprogramma’s en de te gebruiken methodes. Ook het aanbod van de keuzedelen wordt onderling afgestemd. Hierdoor worden de studenten goed voorbereid op de examens waarvoor het Hoornbeeck College verantwoordelijk is. In Kampen is het zogenaamde project Steur (Start een unieke route) van start gegaan. Dit voorziet in een opleiding die ontwikkeld is in een nauwe samenwerking met betrokkenen in de regio.

 

Power (Project Onderwijs en Werk in de Regio)
De denktank Power heeft een aantal keren vergaderd over relevante thema’s die het raakvlak tussen beroepsopleiding en beroepenveld betreffen. De opbrengst wordt in de opleidingen gebruikt. Er is afgesproken om de werkwijze van de denktank te evalueren met het oog op toekomstige ontwikkelingen in onderwijs en beroepenveld. Op locatieniveau zijn er ook contacten met het beroepenveld en het toeleverend onderwijs om de op nieuwe kwalificatiedossiers gebaseerde programma’s op een goede wijze in te vullen.

Jaarverslag 2015
513