Zoeken
Jaarverslag 2015
Onze basis

Gods Woord
Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gebaseerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis (de Drie Formulieren van Enigheid).

We zien de Bijbel als het  onfeilbare Woord van God, waarin we Hem als de weg naar zaligheid kunnen leren kennen. We geloven dat Hij ons Zijn Woord geeft als norm voor het hele leven en dus ook voor het opvoeden en opleiden van jongeren en het besturen van de school. We gebruiken de Statenvertaling omdat dit een betrouwbare vertaling is vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven is.

De praktijk
Hoe krijgt Gods Woord een plaats in het dagelijks onderwijs?

 • Bijbellezen en gebed: we beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, zingen van psalmen en een gebed. Ook rond de maaltijden en het afsluiten van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
 • Godsdienst & Burgerschap: landelijk is Godsdienst geen verplicht vak, maar op het Hoornbeeck College vormt het een kernvak.
 • Ethiek: we bereiden onze studenten voor op de realiteit van de maatschappij en de levensbeschouwelijke vragen die zij kunnen tegenkomen. We rusten ze toe om Bijbels verantwoorde keuzes te maken. We helpen ze grenzen te stellen in het deelnemen aan de (virtuele) open maatschappij.
 • Christelijke levenshouding: in Gods Woord lezen we duidelijke richtlijnen voor ons gedrag. Zo roept God ons op tot een leven tot Zijn eer en een respectvolle omgang met elkaar en onszelf.

Kerntaak
De kerntaak van onze school en ons personeel is om jongeren te onderwijzen, toe te rusten en te vormen voor de maatschappij vanuit twee perspectieven: een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief. De kernopdracht binnen het Bijbelse perspectief is jongeren wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Het door God geschonken geloof in Jezus Christus zal tot uiting komen in het dagelijks leven.

Beroepsonderwijs
We richten ons op het geven van beroepsonderwijs zoals dat beschreven is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Met dit beroepsonderwijs willen we studenten zodanig opleiden dat ze op een Bijbels verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de samenleving en hun gaven leren inzetten in dienst van God en hun naaste.

1.1
Missie, visie en strategische agenda; gestelde en behaalde doelen

Het opleiden, vormen en toerusten voor een beroep staat centraal op het Hoornbeeck College. De beroepspraktijk is het uitgangspunt van het onderwijs. In die praktijk gaat het om kennis, houding en vaardigheden. Ofwel: leren voor het leven. Als reformatorische mbo-school dragen we daarbij de boodschap van de Bijbel en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften uit. De boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering is het vertrekpunt en tevens richtingbepalend. 

Studenten en medewerkers van onze school kiezen met overtuiging voor reformatorisch onderwijs en voelen zich er thuis. Passend binnen de eenheid van gezin, kerk en school. Het Hoornbeeck College maakt zich niet alleen sterk voor een goede voorbereiding op de praktijk, maar wil daarnaast zijn positie in de beroepskolom versterken. Samen met de toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zet de school zich in voor doorlopende leerlijnen.

1.1.1
Strategische koers 2015-2020

In het jaar 2015 is een nieuw strategisch beleidsplan ontwikkeld. Onder de titel Onderwijs met een plus wordt richting gegeven aan het onderwijs tot het jaar 2020. In vier hoofdstukken, Onderwijs met een perspectief, Onderwijs met een plus, Onderwijs dat werkt en Onderwijs dat verbindt, is onder woorden gebracht wat wij op grond van onze missie met ons onderwijs willen en hoe we dit willen bereiken.

Personeel, studenten, ouders en leidinggevenden zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit beleidsdocument. Daarnaast hadden vertegenwoordigers van kerkenraden, ouders, oud-studenten en andere scholen hun inbreng.

1) Onderwijs met perspectief
Identiteit doortrekt alles wat we willen en doen in onderwijs en organisatie. Vanuit het besef dat Gods Woord leidend moet zijn in ons leven geven we invulling aan eigentijds onderwijs. Ons onderwijs heeft een dubbel perspectief: gericht op het beroep en de maatschappij, maar ook op de eeuwigheid. De Bijbelse boodschap werkt herkenbaar door in de vakken. Docenten zijn levende voorbeelden en daarom richtinggevend. Zij leren de studenten om als christen om te gaan met anderen. Ook worden studenten gewezen op hun verantwoordelijkheid om een goede maatschappelijke bijdrage te leveren.

2) Onderwijs met een plus
We besteden veel aandacht aan de juiste beroepshouding, ethiek, kennis en vaardigheden. Hoornbeeckstudenten hebben doorgaans een goede entree op de arbeidsmarkt of bij een vervolgopleiding. We helpen de studenten om ambitie te hebben. Zij kunnen binnen of naast de reguliere programma’s extra leerroutes volgen en extra diploma’s behalen. Zo komt er bijvoorbeeld een leerlijn hbo. We erkennen en benutten verschillen tussen de studenten. De zwakkere studenten krijgen speciale aandacht en onze zorgstructuur is op orde.

3) Onderwijs dat werkt
Elke student moet worden gezien. De aanpak, zowel pedagogisch als didactisch, is toegespitst op het niveau en type onderwijs. Zo is er speciale aandacht voor niveau 2 en zijn de BBL-trajecten geen afgeleiden van de BOL-opleiding. De docent blijft de spil van het onderwijsproces en ict-gebruik is een hulpmiddel. De school is ook een ontmoetingsplaats waar de interactie tussen docent en student hoog in het vaandel staat. Student en docent geven elkaar terugkoppeling op onderwijsresultaten in een professionele dialoog. De focus ligt op de toekomstige beroepspraktijk.

4) Onderwijs dat verbindt
Onderwijsteams hebben invloed op de ontwikkeling van het onderwijs. De docenten staan in directe verbinding met het beroepenveld in de regio, dat steeds meer in beeld zal komen. Vanuit de beroepspraktijk kijken we naar onze vakken en werken we met passende thema’s en projecten. Kennisdeling wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, zowel in de teams en tussen teams als met externen. Oud-studenten worden bij het onderwijs op onze school betrokken. We geven ook onderwijs in bedrijven en instellingen (bedrijfsscholen) en werken met opdrachten vanuit het beroepenveld.

1.2
Juridische structuur / Governance Code
1.2.1
Bestuur en Directie

Het Hoornbeeck College valt samen met het Van Lodenstein College onder de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG). Beide scholen worden namens deze stichting bestuurd door het College van Bestuur. Bestuursvoorzitter is drs. W.J. de Potter, drs. D. van Meeuwen is bestuurslid. Beide scholen worden ondersteund door centraal georganiseerde diensten als financiën, ict en personeelszaken.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast is er een Identiteitsraad die betrokken is bij identiteitsbepalende onderwerpen als toelating van studenten en benoeming van personeel. Het Hoornbeeck College heeft een eigen directieteam: drs. A.G. Blonk (voorzitter), drs. S. Nentjes (lid) en drs. M.W. van Winkelen MBA (lid).

1.2.2
Governance code

De ‘Branchecode goed bestuur’ van de MBO Raad is door de onderwijssector zelf vastgesteld. Deze code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en voorziet in onderwijsgerelateerde procedures. Het Hoornbeeck College houdt zich aan deze code en dit is op meerdere plaatsen in het jaarverslag terug te vinden. Het College van Bestuur is bezig met een herziening van de statuten en reglementen. Als deze documenten gereed zijn, worden ze op de website van het Hoornbeeck College geplaatst.

1.2.3
Relevante (betaalde of onbetaalde) nevenfuncties leden College van Bestuur en Raad van Toezicht

Hieronder volgt een verantwoording van de nevenfuncties die leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vervullen. Bij het aangaan van nevenfuncties houdt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur rekening met twee criteria:

 • De nevenfunctie staat onafhankelijk functioneren binnen de school niet in de weg.
 • Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.

 

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende relevante nevenfuncties:

De heer C.H. Achterberg RA

 • Lid bestuur basisscholen De Wartburg en De Wittenberg
 • Lid Raad van Toezicht van de Veenendaalse Woningstichting

De heer mr. D.J.H. van Dijk

 • Lid van de Raad van Commissarissen voor de Erdee Media Groep

Ds. A.A. Egas

 • Lid van de Raad van Advies Kliksafe te Nunspeet
 • Lid Commissie van Toezicht Rehobothschool te Alphen aan den Rijn

De heer H.T. Groenendijk

 • Lid Raad van Toezicht Wartburg College

De heer G.R.J. van Heukelom

 • Voorzitter Raad van Toezicht Roosevelt Study Center te Middelburg

De heer J. Kuijers

 • Lid Raad van Toezicht Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba

De heer J.A. van de Velde AA

 • Voorzitter Stichting speciaal onderwijs op gereformeerde grondslag in Zeeland

 

De leden van het College van Bestuur hebben de volgende nevenfuncties:

De heer drs. W.J. de Potter

 • Uitsluitend functies die direct zijn gerelateerd aan de werkzaamheden voor het Hoornbeeck College en voor het Van Lodenstein College, zoals lidmaatschap van de Mbo Raad en de VO-Raad.

De heer drs. D. van Meeuwen

 • Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep
 • Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa
 • Lid Partijadviesraad Staatkundig Gereformeerde Partij
1.3
Betrokkenheid

Het Hoornbeeck College heeft veel contacten en onderhoudt actief relaties met verschillende doelgroepen. Om onze directe contacten met medewerkers en studenten te stimuleren, is er een ondernemingsraad en een studentenraad. Belangrijke thema’s worden in centrale bijeenkomsten besproken. De ouders van studenten worden regelmatig op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen school. Het Hoornbeeck College heeft een actieve schoolvereniging waarvan ouders lid kunnen worden. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Identiteitsraad, die toeziet op het behoud van het reformatorische schoolkarakter. Het College van Bestuur vergadert een aantal keer per jaar met de Identiteitsraad en daarnaast is er jaarlijks een ledenvergadering van de schoolvereniging.

Via stage- en werkgeverscontacten heeft het Hoornbeeck College veel contacten met organisaties. Daarnaast namen bedrijven en instellingen deel aan onze denktank ‘Power’ (Project Onderwijs en Werk in de Regio). In het verslagjaar hebben we in diverse regio’s themabijeenkomsten gehouden met kerkenraden over het thema ‘Hoe blijf ik in gesprek met onze jongeren’?

Onze studenten komen van een aantal reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Met deze scholen onderhouden we vanzelf goede contacten, evenals met diverse hogescholen. Het Hoornbeeck College heeft actief geparticipeerd in de brancheorganisatie MBO Raad en het programmamanagement MBO15.

1.4
Toekomstperspectief
1.4.1
Vooruitblik 2016

In 2016 geeft het Hoornbeeck College verdere concretisering aan de strategische agenda: Onderwijs met een plus – ons onderwijs richting 2020. Dit plan heeft een sterke focus op onderwijs. Speerpunten zijn:

 • Onderwijs met een plus: de student leert bij het Hoornbeeck College net even iets meer.
 • Onderwijs dat werkt: een eigen pedagogische en didactische aanpak.
 • Onderwijs dat verbindt: onderwijs met een directe verbinding naar de beroepspraktijk, ook zichtbaar in de klas.
 • Onderwijs met perspectief: onderwijs met een duidelijke levensbeschouwelijke grondslag.

Deze agenda is ook leidend voor de elementen van het kwaliteits- en excellentieplan waarmee het Hoornbeeck College de komende drie jaar een kwaliteitsslag wil maken.

1.4.2
Toekomstperspectief

Het Hoornbeeck College zag het aantal studenten in het afgelopen cursusjaar toenemen tot ruim 5.900. De school is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Het is lastig om een goede prognose voor de toekomst te geven. We weten dat de vmbo-afdelingen waar onze studenten veelal vandaan komen niet meer groeien. Toch zien we ook dat het Hoornbeeck College de afgelopen jaren steeds meer belangstelling krijgt van de doelgroep die het beoogt. Het opleidingenaanbod wordt steeds beter afgestemd op de behoeften van de doelgroep en de regio, waardoor het aantrekkelijker wordt om een opleiding aan ons ROC te volgen. Een belangrijke ontwikkeling in 2015 was de start van onze zesde locatie, in Gouda. Gedegen onderzoek heeft uitgewezen dat er in het Groene Hart voldoende jongeren zijn die met hun ouders bewust kiezen voor een mbo-opleiding op reformatorische grondslag.

Het Hoornbeeck College wil zoveel mogelijk jongeren zo lang mogelijk reformatorisch beroepsonderwijs kunnen bieden. Dat is onze missie en in dat licht wil het Hoornbeeck College het opleidingenaanbod verder uitbreiden. In het verslagjaar zijn extra BBL-opleidingen Techniek gestart op de locatie Rotterdam. De Wet macrodoelmatigheid die in 2015 van kracht is geworden, is hierin een belemmerende factor en vraagt veel overleg en afstemming met de andere ROC’s in de verschillende regio’s door het College van Bestuur. Voor verschillende locaties zijn er gevorderde plannen om de gebouwen uit te breiden om de groei te kunnen opvangen en kwalitatief goed beroepsonderwijs te kunnen aanbieden.

Thema’s die de komende jaren onze aandacht vragen zijn het kwaliteitsplan, met als onderdeel het excellentieplan, de verdere kwaliteitsverbetering van examinering en diplomering, administratieve processen en het operationeel houden van een Centraal Bureau Studentzaken (CBS).

Andere aspecten waarop het Hoornbeeck College zijn aandacht zal richten zijn:

 • de ontwikkeling van een specifieke pedagogisch-didactische visie voor de groep kwetsbare jongeren in met name niveau 2. We werken aan lesmethodes voor deze groep op basis van genoemde visie;
 • een focus op het vak Engels, omdat dit vak landelijk geëxamineerd gaat worden;
 • een heroriëntatie op de invulling van onderwijstijd, die door de intensivering in veel opleidingen als knellend wordt ervaren;
 • een vervolg op het in 2015 afgeronde lectoraat ‘Werken aan de Opdracht’, zie ook paragraaf 1.6;
 • een verdere uitbouw van contract- en scholingsactiviteiten door Hoornbeeck Connect;
 • het intensiveren van de contacten met het hbo om een goede doorstroom mbo-hbo te bevorderen.
1.4.3
Kwalificatiestructuur

Het Hoornbeeck College is volop bezig met de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur. Ter voorbereiding hierop worden nieuwe opleidingen, indeling van opleidingen met basisdeel, profieldelen en keuzedelen ontwikkeld. Met ingang van het cursusjaar 2016-2017 zal deze nieuwe kwalificatiestructuur van kracht worden. Dat betekent dat er op onderwijskundig, financieel en personeel gebied veel van ons gevraagd zal worden.

1.5
Structuur en Profiel
1.5.1
Managementstructuur

De dagelijkse leiding van het Hoornbeeck College is in handen van een directieteam. Dit team stuurt het centrale beleid aan. Naast de thema’s onderwijs, personeel en bedrijfsvoering hebben de directieleden ook sectorportefeuilles in beheer:

 • Drs. A.G. Blonk: sectoren Gezondheidszorg en Welzijn
 • Drs. S. Nentjes: sector Economie & Handel
 • Drs. M.W. van Winkelen MBA: sector Techniek & ICT

Locatie- en opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de zes Hoornbeeck-locaties en vormen het gezicht van de school in de verschillende regio’s. De locatiemanagers zijn:

 • H.J. Bart: locatiemanager Kampen
 • Drs. J.G. Lindhoud: locatiemanager Apeldoorn
 • Drs. W.K. Petersen: locatiemanager Amersfoort
 • Drs. A. van Kralingen: locatiemanager Rotterdam
 • E.W. Timmerman: locatiemanager Goes
 • Drs. G. van Veldhuizen: locatiemanager Gouda
organogram HC
1.5.2
Profiel

De reformatorische identiteit van het Hoornbeeck College is herkenbaar aan de manier waarop we studenten vormen en toerusten: we richten ons onderwijs in op basis van de Bijbel en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften. Het onderwijs op het Hoornbeeck College is daarom vormend met meerwaarde: we brengen niet alleen beroepskennis over, maar ook kennis van God en Zijn Woord. Om daaraan vorm te kunnen blijven geven, hebben we een duidelijke visie op het toelaten van studenten en het aannemen van personeel.

1.5.3
Spreiding

In het verslagjaar heeft het Hoornbeeck College in Gouda zijn zesde locatie geopend. De zes locaties bevinden zich in regio’s waar veel van onze studenten wonen. Die locaties sluiten zoveel mogelijk aan op de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Door de regionale spreiding is de reistijd voor de meeste studenten acceptabel en is het ook mogelijk om goed samen te werken met bedrijven en instellingen.

1.5.3_spreiding
1.6
Lectoraat Identiteit

Het lectoraat Werken aan de Opdracht is afgerond. Het project had een looptijd van 3,5 jaar en is begin 2015 voltooid. In de laatste fase van het lectoraat kwamen van ouders, kerkenraden en reforma­to­risch onderwijs vragen of het lectoraat een vervolg zou kunnen krijgen. De resultaten van het lectoraat Werken aan de Opdracht geven daar aanleiding toe. Het College van Bestuur heeft dan ook een principebesluit genomen om het lectoraat een vervolg te geven.

1.7
Communicatie
1.7.1
Externe contacten

Het Hoornbeeck College heeft dagelijks contact met belanghebbenden als leerbedrijven, studenten en hun ouders, maar ook met overheidspartijen en andere scholen. Communicatie maakt het verschil als het gaat om betrokkenheid en informatievoorziening. In 2015 is een aantal stappen gezet:

 • Na een social-mediapilot in 2014 is in 2015 het Facebook-profiel van de school definitief ingezet als communicatie- en wervingskanaal. Een aantal keer per week worden hier berichten geplaatst over uiteenlopende zaken, van acties van studenten tot promotiefilmpjes. In het afgelopen jaar steeg het aantal ‘likers’ ruim boven verwachting tot ruim 3.000.
 • Naar aanleiding van het Facebook-succes is eveneens een start gemaakt met de inzet van andere sociale media waaronder LinkedIn. Tevens wordt onderzocht of de inzet van Instagram zinvol is.
 • In het verleden werd het jaarverslag als één document opgemaakt en gedrukt. In 2015 is vanwege de hoge kosten hiervan besloten om het jaarverslag alleen nog digitaal te publiceren. Op de Hoornbeeck-website is een speciale pagina ingericht waarop het jaarverslag overzichtelijk is weergegeven en eenvoudig doorgenomen kan worden.
 • We werken continu aan verbetering van de digitale communicatie: de website wordt doorlopend geoptimaliseerd en in 2015 is een start gemaakt met de vernieuwing van het uiterlijk van de website.
 • Studenten raadplegen steeds vaker het rooster in een speciale app die door een oud-student is ontwikkeld en in samenwerking met het Hoornbeeck College gepromoot is.
1.7.2
Interne communicatie
 • In het verslagjaar is uit een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers gebleken dat de interne communicatie beter scoort dan in het vorige onderzoek uit 2013.
 • In 2014 is de tweewekelijkse nieuwsbrief in PDF vervangen door een compactere, wekelijkse e-mailnieuwsbrief in HTML. In 2015 is een volgende stap gezet: de interne nieuwsvoorziening is volledig verplaatst naar het vernieuwde Sharepoint-platform onder de naam Hoornbeeck Informatie Platform (HIP).
 • De ingezette digitalisering is verder doorgevoerd, onder andere door de gedrukte personeelsgids te laten vervallen en alle contactgegevens online te publiceren, beveiligd met een wachtwoord.
Jaarverslag 2015
504