Zoeken
Jaarverslag 2014

Dit jaarverslag is opgesteld voor een brede lezersgroep. De laatste jaren stellen we het jaarverslag uitsluitend digitaal beschikbaar op onze website. Geïnteresseerden kunnen dit jaarverslag inzien op www.hoornbeeck.nl/jaarverslag2014. Op aanvraag wordt een geprint exemplaar verstrekt.
 
Het jaarverslag is een verantwoording van het bevoegd gezag van de school: het College van Bestuur. 

  • Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de strategische koers van de school. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de code goed bestuur en het profiel van het college. Tot slot wordt ingegaan op de werkzaamheden van het lectoraat en op het thema communicatie.
  • Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de opbrengsten en van de activiteiten rondom onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ook  thema’s  als  taal-  &  rekenonderwijs,  internationalisering, burgerschap, klachtenafhandeling en de beroepskolom komen aan de orde. 
  • Hoofdstuk 3 gaat over de waardering van ons onderwijs en onze organisatie door studenten, ouders en leerbedrijven. De tevredenheidsscores van het personeel komen ook aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de waardering van en beoordeling door de onderwijsinspectie.
  • Hoofdstuk 4 geeft inzicht in hoe de bedrijfsvoering van het Hoornbeeck College in het verslagjaar. Daarbij  gaat  het  om  duurzaamheid,  huisvesting, Arbo  &  veiligheid, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en medezeggenschap.
  • Hoofdstuk 5 bevat de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de instelling.
  • Hoofdstuk 6 bevat de verantwoordingen van de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad.

Met het jaarverslag van het Van Lodenstein College, het bestuursverslag en de jaarrekening vormt dit jaarverslag het geïntegreerde jaardocument, waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de overheid en externe toezichthouders. Wilt u reageren op dit verslag of meer informatie? Neemt u dan contact op met ons via het e-mailadres: secretariaatcvb@sorg.nl.

Jaarverslag 2014
422