Zoeken
Jaarverslag 2014
Wat heb ik eraan?

Wat heb ik eraan? Met die vraag is het cursusjaar 2014-2015 van het Hoornbeeck College geopend. Wat heb ik aan de school? Daarbij gaat het over het nut van ons onderwijs, over het gebruik van de gaven die we hebben gekregen. Elk cursusjaar beginnen we in de kerk. Samen met de studenten, hun ouders en het personeel van de school. Gezin, kerk en school zijn in ons onderwijs onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ze vormen een eenheid; een lijn die ook in dit jaarverslag zichtbaar is.
 
Ouders en studenten kiezen bewust voor reformatorisch onderwijs. Onderwijs dat door de overheid gefinancierd wordt. Dat vraagt om verantwoording. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af van  de  wijze  waarop  we  in  2014  invulling  gaven  aan  het  onderwijs.  Met  ruime  aandacht  voor toerusting en vorming, in verbondenheid met Gods Woord.
 
Dit jaarverslag gaat over onderwijszaken. Onderwijsaanbod, organisatie, onderwijsresultaten en alle relevante  financiële  zaken  eromheen.  Allemaal  belangrijke  zaken.  Belangrijker  echter  zijn  onze mensen: de docenten en het ondersteunende personeel in contact met studenten. Mensen vormen het hart van ons onderwijs.
 
Deze verantwoording krijgt een bijzondere betekenis als we beseffen dat we het werk doen voor Gods aangezicht, in de hoop en verwachting dat Hij Zijn zegen wil geven over het onderwijs. 
 
Het College van Bestuur,
 
drs. D. van Meeuwen, lid
drs. W.J. de Potter, voorzitter

Leeswijzer

Dit jaarverslag is opgesteld voor een brede lezersgroep. De laatste jaren stellen we het jaarverslag uitsluitend digitaal beschikbaar op onze website. Geïnteresseerden kunnen dit jaarverslag inzien op www.hoornbeeck.nl/jaarverslag2014. Op aanvraag wordt een geprint exemplaar verstrekt.
 
Het jaarverslag is een verantwoording van het bevoegd gezag van de school: het College van Bestuur. 

  • Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de strategische koers van de school. Ook wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de code goed bestuur en het profiel van het college. Tot slot wordt ingegaan op de werkzaamheden van het lectoraat en op het thema communicatie.
  • Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de opbrengsten en van de activiteiten rondom onderwijs en onderwijsvernieuwing. Ook  thema’s  als  taal-  &  rekenonderwijs,  internationalisering, burgerschap, klachtenafhandeling en de beroepskolom komen aan de orde. 
  • Hoofdstuk 3 gaat over de waardering van ons onderwijs en onze organisatie door studenten, ouders en leerbedrijven. De tevredenheidsscores van het personeel komen ook aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de waardering van en beoordeling door de onderwijsinspectie.
  • Hoofdstuk 4 geeft inzicht in hoe de bedrijfsvoering van het Hoornbeeck College in het verslagjaar. Daarbij  gaat  het  om  duurzaamheid,  huisvesting, Arbo  &  veiligheid, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en medezeggenschap.
  • Hoofdstuk 5 bevat de verantwoording van het financiële reilen en zeilen van de instelling.
  • Hoofdstuk 6 bevat de verantwoordingen van de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad.

Met het jaarverslag van het Van Lodenstein College, het bestuursverslag en de jaarrekening vormt dit jaarverslag het geïntegreerde jaardocument, waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de overheid en externe toezichthouders. Wilt u reageren op dit verslag of meer informatie? Neemt u dan contact op met ons via het e-mailadres: secretariaatcvb@sorg.nl.

Jaarverslag 2014
413