Zoeken
Jaarverslag 2014

De Bijbel als het onfeilbare Woord van God is het fundament van ons onderwijs. De studenten en hun ouders  voelen  zich  verbonden  aan  deze  grondslag.  De  Identiteitsraad  is  een  belangrijke  verbinding tussen  ouders,  kerkenraden  en  de  school  en  bestuurt  de  schoolvereniging  (VVORG).  De  VVORG  is opgericht door ouders en kerkenraden, omdat zij de noodzaak van reformatorisch onderwijs inzien. In het verslagjaar is het aantal verenigingsleden gestegen van 1473 naar 1621.
 
De Identiteitsraad bestond per 31 december 2014 uit de volgende personen:
 
-  ds. A.C. Rijken, voorzitter, Gameren
-  ds. F. Mulder, vice-voorzitter, Rhenen
-  ing. G. de Jong, secretaris, Barneveld
-  G.P. Landwaart, penningmeester, Maartensdijk
 
-  Ds. A.J. Britstra, Maartensdijk
-  J. van Dam, Houten
-  O.J. Dekker, Opheusden
-  J.E. Everse, Yerseke
-  J.A. Jobse, Elspeet
-  ds. M.A. Kempeneers, Katwijk aan Zee
-  L. Kisteman, De Klomp
-  W.F. van der Kooij, Barendrecht
-  E.J. de Korte, Wolphaartsdijk
-  ds. G. Pater, Oud-Beijerland
-  mr. M. Rebel, Renswoude
-  P.B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel
-  J.M. Verwijs, Ommeren
 
Oud-voorzitter ds. Tj. de Jong moest vanwege een ernstige ziekte in 2013 zijn functie neerleggen. Op dinsdag 15 april 2014 is hij overleden.
 
De Identiteitsraad heeft een beslissende stem over de identiteit van de school. In 2014 is dit (onder meer) tot uiting gebracht in:

  • deelname aan toelatingsgesprekken (ouders) en benoemingsgesprekken (personeel);
  • het openen van het schooljaar op diverse locaties (met als thema “Wat heb ik eraan?”);  
  • het participeren bij diploma-uitreikingen; 
  • betrokkenheid  bij  de  beleidsontwikkeling  rond  digitale  en  multimediale  middelen  en  het toelatingsbeleid  (onder  andere  de  interpretatie  doorlopende  leerlijnen  in  het  reformatorisch onderwijs);
  • betrokkenheid bij de totstandkoming van een godsdienstreader;
  • de voordracht van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht;
  • betrokkenheid  bij  het  lectoraat  identiteit  door  middel  van  een  vertegenwoordiging  vanuit  de Identiteitsraad in de kenniskring van het lectoraat en de gedeeltelijke financiering ervan.

Naar aanleiding van vragen op een aantal ledenvergaderingen is in januari 2014 aan alle leden van de Schoolvereniging een brief verzonden over toerusting en vorming. De bijlage bij deze brief was een beknopte weergave van het bestaande beleid op de beide scholen. 

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging heeft dr. R. Bisschop, lid van de SGP-fractie in de Tweede Kamer, een lezing gehouden over “Onderwijs is meer dan cijfers – over de vormende opdracht van het onderwijs in de huidige politieke context”. De Identiteitsraad heeft in 2014 drie keer vergaderd met het College van Bestuur. Verder is er een themavergadering met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gehouden over het onderwerp “toerusting en vorming”. In 2014 heeft een delegatie van de Identiteitsraad lessen bezocht en gesprekken gevoerd op de locaties Apeldoorn, Goes en Rotterdam.
 
Het Hoornbeeck College geeft onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dát is het bestaansrecht van de school.  Vanuit  dit  perspectief  krijgen  jongeren  een  moreel  kompas  mee  voor  hun  toekomstig functioneren in onze samenleving. De Identiteitsraad hoopt van harte dat de Heere God Zijn zegen aan het onderwijs wil verbinden.
 
Ds. A.C. Rijken
Voorzitter Identiteitsraad

Jaarverslag 2014
458