Zoeken
Jaarverslag 2014
6.1
Verantwoording Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent een diversiteit in de samenstelling, waardoor de inbreng van verschillende deskundigheden  en  maatschappelijke  achtergronden  wordt  gewaarborgd.  De  Raad  bestond  op  31 december 2014 uit de volgende leden:

 • J.A. van de Velde AA, voorzitter, accountant/bedrijfsadviseur;
 • L. van der Tang, Rhenen, vice-voorzitter, directeur-eigenaar van een it-bedrijf;
 • C.H. Achterberg RA, secretaris, accountant / bedrijfsadviseur;
 • Mr. D.J.H. van Dijk, beleidsmedewerker van de SGP-fractie in de Tweede Kamer;
 • Ds. A.A. Egas, predikant;
 • H.T. Groenendijk, manager bij een advies- en ingenieursbureau;
 • G.R.J. van Heukelom, lid Gedeputeerde Staten provincie Zeeland.

De samenstelling van de Raad is in 2014 gewijzigd. Omdat zijn zittingstermijn ten einde liep, heeft ds. A. van Heteren per juni 2014 de Raad verlaten. Ds. A.A. Egas is in juni 2014 toegetreden. De Raad van Toezicht heeft haar werkgeversfunctie vervuld richting het College van Bestuur (CvB). De Raad heeft geconstateerd dat het CvB de school naar behoren bestuurt en de identiteit van de school bewaakt op de manier die de Raad graag ziet. De beloning van het CvB is binnen de norm. 

Bijeenkomsten
Voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak heeft de Raad regelmatig overleg met het CvB. Een deel van het werk wordt verricht in de voorbereidingsgroepen financiën en onderwijs. Deze hebben respectievelijk drie en twee keer vergaderd. De Raad brengt ook werkbezoeken aan de schoollocaties, in 2014 aan Apeldoorn, Goes en Rotterdam. De Raad vergaderde in 2014 vier keer, daarnaast is vijfmaal vergaderd  met  het  CvB.  Verder  hebben  de  Raad  en  het  CvB  een  bijeenkomst  gehouden  over  de totstandkoming van het nieuwe strategische meerjarenplan. Verder vond een themabijeenkomst plaats met de Raad van Toezicht, de Identiteitsraad en het College van Bestuur over “toerusting en vorming”. Ook is een keer vergaderd met de directie van het Hoornbeeck College. Verder heeft de Raad een vergadering van de ondernemingsraad en ook van de studentenraad bijgewoond.

Governance code en toezicht
De Raad hanteert de governance code van de MBO Raad en houdt toezicht op de naleving van de identiteit  van  de  school  en  de  wettelijke  verplichtingen.  Tevens  houdt  de  Raad  toezicht  op  het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, een juiste besteding van middelen en risicomanagement. Naast de bovengenoemde taken heeft de Raad in het achterliggende jaar aandacht besteed aan onder meer: 
-  doorlopende leerlijnen vo-mbo
-  bekostiging van het onderwijs en het accountantsonderzoek
-  huisvesting van onder meer de locaties Rotterdam en Goes
-  voorbereiding van de strategie: Hoornbeeck 2020

De Raad werkt ook actief aan de eigen professionalisering, onder meer door contacten in het Platform van Raden van Toezicht mbo-instellingen en het Platform Raden van Toezicht vo van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). De Raad heeft in 2014 een zelfevaluatie gehouden. 
 
De Raad van Toezicht is alle medewerkers van de school bijzonder erkentelijk voor de betrokkenheid, de vele verrichte werkzaamheden én de behaalde resultaten.
 
J.A. van de Velde AA
Voorzitter Raad van Toezicht

6.2
Verantwoording Verenigingsbestuur / Identiteitsraad

De Bijbel als het onfeilbare Woord van God is het fundament van ons onderwijs. De studenten en hun ouders  voelen  zich  verbonden  aan  deze  grondslag.  De  Identiteitsraad  is  een  belangrijke  verbinding tussen  ouders,  kerkenraden  en  de  school  en  bestuurt  de  schoolvereniging  (VVORG).  De  VVORG  is opgericht door ouders en kerkenraden, omdat zij de noodzaak van reformatorisch onderwijs inzien. In het verslagjaar is het aantal verenigingsleden gestegen van 1473 naar 1621.
 
De Identiteitsraad bestond per 31 december 2014 uit de volgende personen:
 
-  ds. A.C. Rijken, voorzitter, Gameren
-  ds. F. Mulder, vice-voorzitter, Rhenen
-  ing. G. de Jong, secretaris, Barneveld
-  G.P. Landwaart, penningmeester, Maartensdijk
 
-  Ds. A.J. Britstra, Maartensdijk
-  J. van Dam, Houten
-  O.J. Dekker, Opheusden
-  J.E. Everse, Yerseke
-  J.A. Jobse, Elspeet
-  ds. M.A. Kempeneers, Katwijk aan Zee
-  L. Kisteman, De Klomp
-  W.F. van der Kooij, Barendrecht
-  E.J. de Korte, Wolphaartsdijk
-  ds. G. Pater, Oud-Beijerland
-  mr. M. Rebel, Renswoude
-  P.B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel
-  J.M. Verwijs, Ommeren
 
Oud-voorzitter ds. Tj. de Jong moest vanwege een ernstige ziekte in 2013 zijn functie neerleggen. Op dinsdag 15 april 2014 is hij overleden.
 
De Identiteitsraad heeft een beslissende stem over de identiteit van de school. In 2014 is dit (onder meer) tot uiting gebracht in:

 • deelname aan toelatingsgesprekken (ouders) en benoemingsgesprekken (personeel);
 • het openen van het schooljaar op diverse locaties (met als thema “Wat heb ik eraan?”);  
 • het participeren bij diploma-uitreikingen; 
 • betrokkenheid  bij  de  beleidsontwikkeling  rond  digitale  en  multimediale  middelen  en  het toelatingsbeleid  (onder  andere  de  interpretatie  doorlopende  leerlijnen  in  het  reformatorisch onderwijs);
 • betrokkenheid bij de totstandkoming van een godsdienstreader;
 • de voordracht van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht;
 • betrokkenheid  bij  het  lectoraat  identiteit  door  middel  van  een  vertegenwoordiging  vanuit  de Identiteitsraad in de kenniskring van het lectoraat en de gedeeltelijke financiering ervan.

Naar aanleiding van vragen op een aantal ledenvergaderingen is in januari 2014 aan alle leden van de Schoolvereniging een brief verzonden over toerusting en vorming. De bijlage bij deze brief was een beknopte weergave van het bestaande beleid op de beide scholen. 

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging heeft dr. R. Bisschop, lid van de SGP-fractie in de Tweede Kamer, een lezing gehouden over “Onderwijs is meer dan cijfers – over de vormende opdracht van het onderwijs in de huidige politieke context”. De Identiteitsraad heeft in 2014 drie keer vergaderd met het College van Bestuur. Verder is er een themavergadering met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gehouden over het onderwerp “toerusting en vorming”. In 2014 heeft een delegatie van de Identiteitsraad lessen bezocht en gesprekken gevoerd op de locaties Apeldoorn, Goes en Rotterdam.
 
Het Hoornbeeck College geeft onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dát is het bestaansrecht van de school.  Vanuit  dit  perspectief  krijgen  jongeren  een  moreel  kompas  mee  voor  hun  toekomstig functioneren in onze samenleving. De Identiteitsraad hoopt van harte dat de Heere God Zijn zegen aan het onderwijs wil verbinden.
 
Ds. A.C. Rijken
Voorzitter Identiteitsraad

Jaarverslag 2014
419