Zoeken
Jaarverslag 2014

De uitkomst van de staat van baten en lasten bedraagt € 1,1 miljoen positief of wel 3,2% van de baten.

De totale baten waren in 2014 1,7 miljoen euro hoger dan begroot vanwege een hogere rijksbijdrage en hogere overige baten. De stijging van de totale lasten in 2014 ten opzicht van de begroting bedraagt 3,3% of wel 1,1 miljoen euro. Dit is onder meer het gevolg van hogere overige personele lasten. Dit betreft voornamelijk hogere scholingskosten van de docenten van het Hoornbeeck College.

Jaarverslag 2014
454