Zoeken
Jaarverslag 2014

De totale materiele activa steeg in 2014 met 9,3 naar 32 miljoen euro. Binnen deze post wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • De waarde van de geactiveerde gebouwen. Door nieuwbouw van een schoolgebouw in Kampen is deze post toegenomen met 3,4 miljoen euro. De afschrijving op het totaal van de gebouwen en terreinen bedroeg 1,3 miljoen euro.

  • De boekwaarde van de inventaris en apparatuur daalde met 0,7% naar4,1 miljoen euro, omdat de afschrijvingen hoger waren dan de investeringen.

Het positieve exploitatieresultaat werd toegevoegd aan het eigen vermogen. De voorzieningen namen met 20% toe, omdat de onderhoudskosten lager waren dan de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening. De schulden op lange termijn bestaan uit leningen bij de bank, ultimo 2014 8,5 miljoen euro en een lening van het Van Lodenstein College van 4,0 miljoen euro. De rente van de leningen bij de bank staat voor meerdere jaren vast. De verschuldigde rente over lening van het Van Lodenstein College wordt jaarlijks vastgesteld. De schulden op korte  termijn nemen af, omdat het Ministerie van OCW een vergoeding voor 2015 reeds in 2014 heeft uitbetaald.

Jaarverslag 2014
473