Zoeken
Jaarverslag 2014

In dit financiële verslag worden de belangrijkste posten toegelicht. Het boekjaar 2014 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van 1,3 miljoen euro. Het financieel beleid is erop gericht de financiële positie te versterken door het realiseren van een positief resultaat onder meer met het oog op de bouwplannen op diverse locaties en het afbouwen van de schuldpositie. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in extern onderwijspersoneel en onderwijsinnovatie.

Jaarverslag 2014
451