Zoeken
Jaarverslag 2014

Cao
In juni 2014 werd voor het eerst sinds jaren een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen mbo-werkgevers, vertegenwoordigd in de MBO Raad en de vakbonden. Met ingang van 1 augustus 2014 is de nieuwe cao van kracht geworden. In deze cao is onder andere de vroegere BAPO-regeling komen te vervallen en vervangen door een nieuwe seniorenregeling. Ook heeft de minister loonruimte geboden, waardoor de salarissen met 1,2% konden worden verhoogd. Daarnaast zijn er gewijzigde regelingen in de cao opgenomen met betrekking tot een duurzame inzetbaarheidsregeling voor alle werknemers en de aanpak van werkdruk. De looptijd van de huidige cao is tot 30 juni 2015.

Digitalisering
Steeds meer P&O-processen worden gedigitaliseerd. In 2014 zijn de personeelsdossiers van onze medewerkers gedigitaliseerd, waardoor zowel de afdeling P&O als de direct leidinggevende over een compleet dossier met actuele informatie beschikt. Het is de bedoeling dat de dossiers in de loop van 2015 ook opengesteld worden voor de medewerkers, zodat zij hun eigen personeelsdossier digitaal kunnen inzien.

Opleidingsschool
In 2014 is het Hoornbeeck College in samenwerking met Driestar Educatief (HBO) gestart met de opzet van een opleidingsschool die aansluit op de onderwijspraktijk van het mbo. Deze opleidingsschool wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is toegekend. Onder leiding van schoolopleiders krijgen startende docenten een tweejarige BVE-opleiding om op een passende manier te kunnen lesgeven binnen het mbo.
In 2014 is gewerkt aan de ambities en doelen van de opleidingsschool en zijn tevens schoolopleiders geselecteerd, benoemd en opgeleid om de opleiding van nieuwe docenten te waarborgen. In de opleiding zullen we met name vier thema’s aansnijden: omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid en pesten.

Bevoegdheidseisen
Het Hoornbeeck geeft uitvoering aan het beleid in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Bij de benoeming van een nieuwe docent bekijken we zo nodig welke opleiding gevolgd moet worden voor de juiste bevoegdheid. Hierbij stellen we vast of de docent door een combinatie van opleiding en ervaring beschikt over een kwalificatieniveau dat vergelijkbaar is met een getuigschrift wo/hbo. Om dit te kunnen vaststellen, beoordeelt het Hoornbeeck College of de nieuwe medewerker een diploma op minimaal hbo-niveau (in het vakgebied) heeft. In dat geval komt hij/zij als zij-instromer in aanmerking voor het volgen van de BVE-cursus om het Pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG) te behalen. Zonder hbo-diploma moet een lerarenopleiding gevolgd worden om de bevoegdheid te halen.

De WEB biedt ook de mogelijkheid om een PDG te behalen via de BVE-cursus voor personen die geen hbo-diploma hebben, maar wel een vastgesteld hbo werk- en denkniveau en minimaal drie jaar relevante werkervaring. Dit niveau dient door middel van een objectief assessment vastgesteld te worden. Daarna kan de school een geschiktheidsverklaring voor de docent opstellen en kan de docent de BVE-cursus volgen om het PDG te behalen. Binnen het Hoornbeeck College is in 2014 deze mogelijkheid opengesteld en zijn verschillende assessments afgenomen door een externe partij, Meurs HRM. Voor de Algemeen Vormende Vakken (Nederlands, Engels, Godsdienst en rekenen) moet wel een 2e-graadsbevoegdheid gehaald worden.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2014 2,93%. Dit betekent een daling ten opzichte van 2013 (verzuimpercentage 3,93%). Het gemiddelde verzuimpercentage binnen de onderwijssector is 4,63%. De meldingsfrequentie bedroeg 0,89 ten opzichte van 1,10 in 2013. Dat betekent dat een medewerker op het Hoornbeeck College zich gemiddeld 0,89 keer ziek gemeld heeft in 2014. De gemiddelde frequentie binnen de onderwijssector is 1,33.

 

Salarismix
Sinds 2009 krijgen we subsidie van het ministerie om docenten met het LC-functieprofiel een hoger salaris te geven. Daarvoor is een quotum vastgesteld. Docenten die in aanmerking willen komen, moeten hun onderwijsbevoegdheid en een master of post hbo-opleiding afgerond hebben. We hebben in 2014 opnieuw twee sollicitatierondes gehouden (totaal vanaf 2011 vijf rondes). In deze sollicitatierondes is 26,97 fte in LC benoemd. Hiermee hebben we het quotum nu grotendeels ingevuld.

Jaarverslag 2014
448