Zoeken
Jaarverslag 2014

Ook in 2014 heeft veiligheid onze bijzondere aandacht gehad. In het najaar zijn op elke locatie door een externe veiligheidsadviseur nieuwe risico-inventarisaties gehouden. Per locatie is een rapport opgesteld met de algemene bevindingen. De daaruit volgende actiepunten zijn opgenomen in een plan  van  aanpak.  De  opgemerkte  risico’s  zijn  laag  en  relatief  eenvoudig  op  te  lossen.  Alleen ‘beïnvloeding  van  gedrag’  is  een  onderwerp  dat  langdurige  aandacht  vereist.  Zo  is  er  een overkoepelend  schoolveiligheidsplan opgesteld. Preventiemedewerkers krijgen jaarlijks bijscholing en  samen  met  een  gecertificeerde  deskundige  werken  we  doorlopend  aan  een  actueel veiligheidsplan voor het Hoornbeeck College.
 
In 2014 hebben er keuringen van het machinepark plaatsgevonden. Er zijn werkplekonderzoeken uitgevoerd en is er doorlopend aandacht voor beeldschermergonomie. De preventiemedewerkers, EHBO’ers  en  BHV'ers  zijn  bijgeschoold.  In  2014  werden  op  alle  locaties  en  nevenvestigingen ontruimingsoefeningen gehouden.

Veiligheidsbeleid 
De  onderwijsinspectie  verplicht  elke  school  om  een  veiligheidsplan  op  te  stellen.  Dit  plan  is ontwikkeld  in  samenwerking  Nederlands  Jeugdinstituut  aan  de  hand  van  veiligheidskaarten.  Het Hoornbeeck  College  heeft  gekozen  voor  een  centraal  beleid  dat  door  een  lokale veiligheidscoördinator  wordt  uitgevoerd.  In  de  beleidscommissie  zijn  personeelszaken,  de ondernemingsraad  en  de  studentenraad  vertegenwoordigd.  De  veiligheidsorganisatie  wordt hieronder schematisch weergegeven: 

Jaarverslag 2014
445