Zoeken
Jaarverslag 2014
4.1
Duurzaamheid en huisvesting

Duurzaamheid

Duurzaamheid zien we als een onderdeel van het Bijbelse rentmeesterschap. Ook vanuit de overheid krijgen we de opdracht om producten, gebouwen en diensten aan te schaffen die nu en later goed zijn voor mens en milieu. We richten onze aandacht op dit moment vooral op: 
•  een gezonde werk- en leeromgeving;
•  een aanvaardbaar geluidsniveau van de ventilatiesystemen;
•  energiebesparende maatregelen en optimaal gebruiken van daglicht;
•  ruimtes efficiënt inzetten en verwarmen;
•  het hergebruiken of doneren van materialen en meubels.
 
Naast deze duurzame maatregelen, heeft het Hoornbeeck College ook een Energiebesparingsplan (EBP). In 2030 wil de school 35% van alle energie duurzaam opwekken. Voor de komende jaren zijn de volgende stappen gepland:


Algemeen
-  We monitoren energieverbruik op alle locaties.
-  Alle technische installaties worden op afstand beheerd via een ‘GebouwBeheerSysteem’.
-  We hebben de ring van de warmwatervoorziening afgekoppeld in Amersfoort en Rotterdam.
-  Op alle locaties hebben we de stooklijn geoptimaliseerd.
-  Voorbereiding van warmte- en koudeopslag in Goes en Rotterdam.


Amersfoort
-  Het historisch pand in Amersfoort is voorzien van dubbelglas.
-  70% van de opwekking van warmte is CO2-neutraal door het stoken met biomassa.
-  Dakisolatie staat ingepland voor 2017.

Kampen
-  Moderne isolatie.
-  warmte- en koudeopslag in de bodem.
-  LED-verlichting in de verkeersruimten.
-  Regeling verlichting en warmtevraag per ruimte bij aanwezigheid.
-  Zonnepanelen in voorbereiding.

Huisvesting 

Amersfoort
Een bestaande hal is verbouwd tot zeven lokalen en het praktijklokaal techniek is uitgebreid. In het verslagjaar zijn we gestart met het renoveren en herstellen van de historische kapel. Ook zijn in samenspraak met de gemeente voorbereidingen gestart voor het verbeteren van toegangswegen.
 
Apeldoorn
Op de bovenste verdieping zijn in grotere, open ruimtes wanden geplaatst zodat er meer lokalen beschikbaar zijn. De cv-installatie is vervangen en aangesloten op het Gebouwen Beheer Systeem. In voorbereiding is het reduceren van de warmteontwikkeling op de bovenste verdieping.
 
Goes
Omdat  de  huurtermijn  van  de  nevenlocatie  aan  de  Lijnbaan  op  termijn  zal  aflopen,  zijn  we  het afgelopen jaar opnieuw in gesprek geweest met de gemeente Goes. Naar aanleiding daarvan hebben we drie aangrenzende percelen gekocht aan de Van Dusseldorpstraat (hoofdlocatie). Op deze grond zullen  we  de  komende  tijd  het  bestaande  pand  gaan  uitbreiden.  Naar  verwachting  wordt  de uitbreiding medio januari 2017 in gebruik genomen.

Kampen
Halverwege 2014 is de nieuwbouw aan de Willem Hendrik Zwart Allee opgeleverd en in gebruik genomen. De blijvende groei van het aantal studenten in combinatie met de intensivering vraagt om een uitbreiding van het nieuwe pand. Deze uitbreiding zal het Hoornbeeck in 2015 realiseren.

JV 2014 - HCK nieuwbouw

Rotterdam
Voor het Hoornbeeck College in Rotterdam wordt het gebrek aan ruimte steeds lastiger. We zijn in gesprek met de gemeente om het stuk grond dat aan de school grenst te kopen. Tot die tijd maken we gebruik van de ruimte die het Wartburg College, locatie De Swaef ons biedt. De voorbereidingen voor een uitbreiding aan het bestaande pand zijn in volle gang. De verwachting is dat deze uitbreiding medio september 2017 in gebruik wordt genomen.

4.2
Arbo en veiligheid

Ook in 2014 heeft veiligheid onze bijzondere aandacht gehad. In het najaar zijn op elke locatie door een externe veiligheidsadviseur nieuwe risico-inventarisaties gehouden. Per locatie is een rapport opgesteld met de algemene bevindingen. De daaruit volgende actiepunten zijn opgenomen in een plan  van  aanpak.  De  opgemerkte  risico’s  zijn  laag  en  relatief  eenvoudig  op  te  lossen.  Alleen ‘beïnvloeding  van  gedrag’  is  een  onderwerp  dat  langdurige  aandacht  vereist.  Zo  is  er  een overkoepelend  schoolveiligheidsplan opgesteld. Preventiemedewerkers krijgen jaarlijks bijscholing en  samen  met  een  gecertificeerde  deskundige  werken  we  doorlopend  aan  een  actueel veiligheidsplan voor het Hoornbeeck College.
 
In 2014 hebben er keuringen van het machinepark plaatsgevonden. Er zijn werkplekonderzoeken uitgevoerd en is er doorlopend aandacht voor beeldschermergonomie. De preventiemedewerkers, EHBO’ers  en  BHV'ers  zijn  bijgeschoold.  In  2014  werden  op  alle  locaties  en  nevenvestigingen ontruimingsoefeningen gehouden.

Veiligheidsbeleid 
De  onderwijsinspectie  verplicht  elke  school  om  een  veiligheidsplan  op  te  stellen.  Dit  plan  is ontwikkeld  in  samenwerking  Nederlands  Jeugdinstituut  aan  de  hand  van  veiligheidskaarten.  Het Hoornbeeck  College  heeft  gekozen  voor  een  centraal  beleid  dat  door  een  lokale veiligheidscoördinator  wordt  uitgevoerd.  In  de  beleidscommissie  zijn  personeelszaken,  de ondernemingsraad  en  de  studentenraad  vertegenwoordigd.  De  veiligheidsorganisatie  wordt hieronder schematisch weergegeven: 

4.3
ICT en informatisering

ICT
Alle locaties zijn voorzien van een dekkend draadloos netwerk. Daardoor kan het personeel op elke locatie met zowel schoolapparatuur als met eigen laptop, tablet of telefoon verbinding maken met het netwerk en gebruik maken van Internet. 
 
In  overleg  met  de  afdeling  ICT-onderwijs  is  het  applicatielandschap  geüpdatet  in  een  virtuele omgeving.  Voor  het  registeren  en  verwerken  van  ICT-gerelateerde  meldingen  is  het  bestaande systeem gemigreerd naar een nieuwe versie voor een betere dienstverlening aan de organisatie. Verder hebben we gewerkt aan uniformering van de infrastructuur om de beheerslast zo laag en eenvoudig mogelijk te houden.
 
Informatisering

 • De  gesprekken  rond  de  intake,  Student  Studie  &  Handicap  en  studieloopbaanbegeleiding worden digitaal vastgelegd.
 • Het nieuwe SharePoint-portaal is ontwikkeld en gereed voor implementatie.
 • Er  is  gekozen  voor  een  bpv-Matchingsmodule.  De  studenten  kunnen  zelf  zoeken  naar  een geschikt leerbedrijf voor de bpv. Deze module moet nog worden geïmplementeerd.
 • De  onderwijslogistieke  module,  waarin  de  jaarplanning  en  de  operationele  planning  wordt vastgelegd, is geïmplementeerd.
 • Via  een  Europese  aanbesteding  hebben  we  een  nieuwe  leverancier  voor  repro  en  printers geselecteerd. Alle printers en multifunctionals zijn vervangen. 
 • Dit jaar hebben we een nieuw wachtwoordbeleid ingevoerd. 

 

4.4
Kwaliteitszorg
4.4.1
Onderwijstijd/urennorm

In het verslagjaar 2014 zijn de wijzigingen rondom de normen voor onderwijstijd geïmplementeerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Met ingang van 2014-2015 gelden nieuwe normen voor de binnenschools verzorgde onderwijstijd, de beroepspraktijkvorming en de totale hoeveelheid uren onderwijstijd. Het aantal klokuren onderwijstijd stijgt van 850 naar 1000 per cursusjaar.

 • BOL-opleidingen krijgen een norm voor de totale opleidingsduur in plaats van per cursusjaar.

 • BBL-opleidingen moeten vanaf cursusjaar 2013-2014 verplicht minimaal 200 klokuren binnenschools aanbieden – eerder was dit 120 uur.

 • Gemotiveerde afwijkingen van de vereiste urennorm kunnen worden aangevraagd als de resultaten van de opleiding goed zijn en de studentenraad ermee instemt. Deze aanvraag heeft plaatsgevonden voor de opleiding Verkoopspecialist Detailhandel (crebonummer 90383 BOL).

In 2014 heeft de accountant grondig onderzoek gedaan naar de gerealiseerde onderwijstijd. Hierbij is gekeken naar de studenten met niet-reguliere trajecten. De onderstaande aandachtspunten kwamen naar voren:

 • Is de onderwijsovereenkomst en/of de praktijkovereenkomst conform de wettelijke vereisten en met de juiste begin- en einddatum?

 • Wanneer er sprake is van een individueel traject, wordt deze student voldoende onderwijstijd aangeboden?

 • Wanneer er sprake is van een individueel traject vanwege ziekte of problematiek rondom langdurig verzuim, is de bekostiging die het Hoornbeeck College daarvoor ontvangt rechtmatig in het licht van de inspanningen die al dan niet voor deze studenten plaatsvinden?

Om deze aandachtspunten samen met andere administratieve verbeterpunten aan te pakken, is het project Huis op Orde in gang gezet. Het doel van dat project is een structuur voorbereiden en implementeren waardoor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van informatie m.b.t. wet- en regelgeving wordt vastgelegd en voor controledoeleinden beschikbaar is.

Daarvoor wordt een centrale en eenduidige regiefunctie gecreëerd, die op een logische wijze wordt verankerd in de organisatie van de school. Het project zal in 2015 uitmonden in de inrichting van een Centraal Bureau Studentenzaken (CBS). Via managementrapportages van de gerealiseerde onderwijstijd wordt periodiek gecontroleerd of voldoende onderwijstijd wordt aangeboden.

4.4.2
Examinering

Het inspectieonderzoek naar de staat van de instelling is mede aanleiding geweest voor de verbetering van onze examinering op een aantal punten. Dit verbetertraject is in 2013 ingegaan en hebben we in 2014 voortgezet op de volgende punten:

 1. Implementeren van de ontwikkelde procedures voor examinering in de beroepspraktijkvorming en voor de diplomering.

 2. Het houden van zowel externe als interne audits om na te gaan in welke mate de implementatie is geslaagd en of de procedures werkbaar zijn.

 3. Het uitwerken van de wijze van evaluatie van de nieuwe procedures bij zowel de interne als de externe betrokkenen.

 4. Professionaliseren van nieuwe examenfunctionarissen.

4.4.3
PDCA-cyclus

Voor de doorlopende verbetering van kwaliteitszorg hanteren we de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Deze cyclus komt terug in ons managementmodel, dat is gebaseerd op het INK-model. Dat model is ontwikkeld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit. De kern van het INK-model wordt gevormd door het werken aan de samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model.

4.4.3_pdca cyclus
4.4.4
Planvorming en managementrapportages

Twee keer per jaar wordt op ieder niveau binnen het Hoornbeeck een managementrapportage gemaakt die mondeling wordt toegelicht aan de leidinggevende(n). In 2012 is de systematiek voor planvorming vereenvoudigd en in 2013 hebben we gewerkt aan verdere professionalisering van managementrapportages. Kwaliteitszorgmedewerkers hebben onderwijsteams hierbij ondersteund. Op iedere locatie zijn er intervisiebijeenkomsten geweest onder leiding van een externe deskundige. De uitkomsten zijn door deze deskundige besproken met het directieteam en de locatiemanagers, om zo een gedeelde visie met heldere afspraken tot stand te brengen.

In 2014 is verder gewerkt aan de kwaliteit van managementrapportages. Mede op basis van inspectie-aanbevelingen hebben we in 2013 de kwaliteitszorgsystematiek die we 2012 in gebruik genomen hebben verder aangevuld. Zo hebben we een oorzaakanalyse uitgevoerd bij de indicatoren die teams aangeven voor het afwijken van gewenste scores. Op basis van deze analyse geeft het team aan wat het wil bereiken en hoe het dat gaat doen.

In 2014 zijn de indicatoren geactualiseerd, waarbij onder meer het visiedocument ‘Onze koers’ verwerkt is in het kwaliteitskader van het Hoornbeeck College. Daarnaast leveren teams twee plannen aan: een teamplan en een scholingsplan. Tevens heeft een intervisiebijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van dezelfde externe deskundige als in 2013, waarbij de aandacht is uitgegaan naar zowel de kwaliteit van de managementrapportages als naar het voeren van de managementrapportagegesprekken. Ook de kwaliteitszorgmedewerkers hebben professionalisering ontvangen om adequaat te kunnen signaleren en adviseren.

4.4.4_plan zelfevaluatie
4.4.5
Ontwikkelingen kwaliteitszorg

In 2014 hebben we gewerkt aan een aantal ontwikkelingen rond kwaliteitszorg:

 • ondersteuning en advisering bij de plannen en managementrapportages;
 • proces(her)ontwerp voor wat betreft administratieve processen en de onderwijs- en examenregelingen (OER);
 • examinering en rapportage onderwijstijd;
 • uitvoeren van interne audits en audits bij andere ROC’s in verband met deelname aan de auditpool Diagonaal en het kwaliteitsnetwerk MBO;
 • actualisering procedures inzake intake en exit;
 • opzet kwaliteitsprofiel.

We hebben de Hoornbeeck Quality Tool ingezet om bestaande procedures te actualiseren en gebruiksvriendelijk weer te geven. Kwaliteitszorg is betrokken bij de inrichting van applicaties als het studentvolgsysteem, applicaties voor begeleiding en presentieregistratie en Qlikview, een managementrapportagetoepassing.

 

4.4.6
Auditing

Samen met Kwaliteitsnetwerk MBO werken we aan de onderwijskwaliteit op instellingsniveau. Mbo-instellingen ondersteunen elkaar door kennisdeling en het ontwikkelingen van een goede auditsystematiek. We zijn ook een samenwerking aangegaan met de auditpool Diagonaal. Dit is een samenwerkingsverband van dertien mbo-instellingen waarin auditoren worden uitgewisseld. Op die manier faciliteren we onafhankelijke beoordelingen én kennisdeling. In 2014 hebben bij het Hoornbeeck College zowel interne als externe audits plaatsgevonden naar examinering, teams (Gezondheidszorg) en onderwijstijd. Bovendien heeft een audit plaatsgevonden bij de dienst Personeelszaken. Ten slotte is er een instellingsaudit gehouden door het kwaliteitsnetwerk MBO.

Audit kwaliteitsnetwerk mbo
In 2014 heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo onderzoek gedaan naar de kwaliteitsborging op het Hoornbeeck College. Deze is door hen als positief beoordeeld. In een rangorde van kwaliteitsprofielen 1 t/m 5 is het Hoornbeeck College in het één na hoogste kwaliteitsprofiel geplaatst (kwaliteitsprofiel 4). Hierbij wordt aangetekend dat op dit moment nog geen enkele mbo-instelling in de hoogste categorie is geplaatst. De samenvatting van het onderzoeksrapport vindt u op www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

In 2014 is gewerkt aan hetgeen we in de komende jaren willen voortzetten.

 • We willen kwaliteitszorg krachtiger maken door het zo eenvoudig mogelijk te houden of te maken.

 • Er zal nog meer dan nu al het geval is, gestuurd gaan worden op feitelijke informatie en gegevens. We werken aan de bewustwording van de teams en het middenmanagement t.a.v. hun verantwoordelijkheden rond kwaliteitszorg door hen structureel de PDCA-cyclus te laten doorlopen.

Uit de instellingsaudit van het kwaliteitsnetwerk is gebleken dat we hierin op de goede weg zijn.

4.5
Personeel

Cao
In juni 2014 werd voor het eerst sinds jaren een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen mbo-werkgevers, vertegenwoordigd in de MBO Raad en de vakbonden. Met ingang van 1 augustus 2014 is de nieuwe cao van kracht geworden. In deze cao is onder andere de vroegere BAPO-regeling komen te vervallen en vervangen door een nieuwe seniorenregeling. Ook heeft de minister loonruimte geboden, waardoor de salarissen met 1,2% konden worden verhoogd. Daarnaast zijn er gewijzigde regelingen in de cao opgenomen met betrekking tot een duurzame inzetbaarheidsregeling voor alle werknemers en de aanpak van werkdruk. De looptijd van de huidige cao is tot 30 juni 2015.

Digitalisering
Steeds meer P&O-processen worden gedigitaliseerd. In 2014 zijn de personeelsdossiers van onze medewerkers gedigitaliseerd, waardoor zowel de afdeling P&O als de direct leidinggevende over een compleet dossier met actuele informatie beschikt. Het is de bedoeling dat de dossiers in de loop van 2015 ook opengesteld worden voor de medewerkers, zodat zij hun eigen personeelsdossier digitaal kunnen inzien.

Opleidingsschool
In 2014 is het Hoornbeeck College in samenwerking met Driestar Educatief (HBO) gestart met de opzet van een opleidingsschool die aansluit op de onderwijspraktijk van het mbo. Deze opleidingsschool wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is toegekend. Onder leiding van schoolopleiders krijgen startende docenten een tweejarige BVE-opleiding om op een passende manier te kunnen lesgeven binnen het mbo.
In 2014 is gewerkt aan de ambities en doelen van de opleidingsschool en zijn tevens schoolopleiders geselecteerd, benoemd en opgeleid om de opleiding van nieuwe docenten te waarborgen. In de opleiding zullen we met name vier thema’s aansnijden: omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid en pesten.

Bevoegdheidseisen
Het Hoornbeeck geeft uitvoering aan het beleid in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Bij de benoeming van een nieuwe docent bekijken we zo nodig welke opleiding gevolgd moet worden voor de juiste bevoegdheid. Hierbij stellen we vast of de docent door een combinatie van opleiding en ervaring beschikt over een kwalificatieniveau dat vergelijkbaar is met een getuigschrift wo/hbo. Om dit te kunnen vaststellen, beoordeelt het Hoornbeeck College of de nieuwe medewerker een diploma op minimaal hbo-niveau (in het vakgebied) heeft. In dat geval komt hij/zij als zij-instromer in aanmerking voor het volgen van de BVE-cursus om het Pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG) te behalen. Zonder hbo-diploma moet een lerarenopleiding gevolgd worden om de bevoegdheid te halen.

De WEB biedt ook de mogelijkheid om een PDG te behalen via de BVE-cursus voor personen die geen hbo-diploma hebben, maar wel een vastgesteld hbo werk- en denkniveau en minimaal drie jaar relevante werkervaring. Dit niveau dient door middel van een objectief assessment vastgesteld te worden. Daarna kan de school een geschiktheidsverklaring voor de docent opstellen en kan de docent de BVE-cursus volgen om het PDG te behalen. Binnen het Hoornbeeck College is in 2014 deze mogelijkheid opengesteld en zijn verschillende assessments afgenomen door een externe partij, Meurs HRM. Voor de Algemeen Vormende Vakken (Nederlands, Engels, Godsdienst en rekenen) moet wel een 2e-graadsbevoegdheid gehaald worden.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2014 2,93%. Dit betekent een daling ten opzichte van 2013 (verzuimpercentage 3,93%). Het gemiddelde verzuimpercentage binnen de onderwijssector is 4,63%. De meldingsfrequentie bedroeg 0,89 ten opzichte van 1,10 in 2013. Dat betekent dat een medewerker op het Hoornbeeck College zich gemiddeld 0,89 keer ziek gemeld heeft in 2014. De gemiddelde frequentie binnen de onderwijssector is 1,33.

 

Salarismix
Sinds 2009 krijgen we subsidie van het ministerie om docenten met het LC-functieprofiel een hoger salaris te geven. Daarvoor is een quotum vastgesteld. Docenten die in aanmerking willen komen, moeten hun onderwijsbevoegdheid en een master of post hbo-opleiding afgerond hebben. We hebben in 2014 opnieuw twee sollicitatierondes gehouden (totaal vanaf 2011 vijf rondes). In deze sollicitatierondes is 26,97 fte in LC benoemd. Hiermee hebben we het quotum nu grotendeels ingevuld.

4.6
Medezeggenschap
4.6.1
Studentenraad

Het bestuur en de schoolleiding willen op een open manier met studenten spreken over de gang van zaken op school. Er is daarom structureel overleg met de studentenraad. Deze raad heeft als taak om namens de studenten overleg te voeren met het College van Bestuur over het beleid van de gehele school. De raad kent een evenredige vertegenwoordiging van de vijf locaties en wordt ondersteund door een beleidsadviseur van het directieteam. De studentenraad functioneert op basis van een reglement waarin rechten en plichten zijn vastgelegd. De adviesrechten zijn vastgelegd met inachtneming van de Bijbelse visie ten aanzien van de positie en verantwoordelijkheid die schoolleiding en studenten ten opzichte van elkaar hebben. De studentenraad heeft in 2014 overlegd met de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad en een training gevolgd om verder te professionaliseren.

SR 2014
4.6.2
Ondernemingsraad

De ondernemingsraad vergaderde in 2014 maandelijks met het CvB. De raad is daarbij over een veelheid aan onderwerpen geïnformeerd. Over diverse onderwerpen is advies uitgebracht of instemming gegeven. Daarnaast voerde de ondernemingsraad overleg met de studentenraad. Ook is aandacht besteed aan scholing. De ondernemingsraad brengt over haar werk in 2014 een eigen jaarverslag uit.

4.7
Stichting Steunfonds Hoornbeeck College

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College bevordert de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. Zij tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van gelden, het verlenen van bijdragen en het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. De stichting heeft geen personeel in dienst en heeft geen winstoogmerk. In 2012 is een wervings- en mediacampagne ingezet. Deze campagne hebben we in 2014 voortgezet. Inmiddels heeft de Stichting al meerdere ouders en studenten die zich geconfronteerd zagen met hoge (reis)kosten, kunnen ondersteunen. De Stichting heeft een eigen jaarverslag.

Jaarverslag 2014
417