Zoeken
Jaarverslag 2014

Elke drie jaar wordt er een onderzoek gedaan naar de Staat van de Instelling. Dat onderzoek bestaat uit een gegevensanalyse, instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij één of meer opleidingen.  In  2012  kregen  we  een  voldoende  beoordeling  voor  het  onderwijsproces,  de opbrengsten, de kwaliteitsborging en de naleving van wettelijke eisen. We kregen een onvoldoende beoordeling voor twee van de vier opleidingen uit de steekproef: 
 
•  Middenkaderopleiding Bouwkunde, BOL, niveau 4, Amersfoort (crebonrs. 10130 en 94051); 
•  Onderwijsassistent, BOL, niveau 4, Rotterdam (crebonr. 93500).
 
Binnen een jaar moest de examinering bij deze opleidingen op orde zijn. We hebben ons vooral gericht op de examinering in de bpv en de monitoring door de examencommissie. We hebben een verbeterplan uitgevoerd om de examinering te laten voldoen aan de eisen van de inspectie. Deze verbeteringen  zijn  zo  nodig  ook  doorgevoerd  bij  andere  opleidingen.  In  februari  2014  heeft  de inspectie heronderzoek gedaan en beide hierboven genoemde opleidingen hebben een voldoende beoordeling ontvangen.

Jaarverslag 2014
441