Zoeken
Jaarverslag 2014

In 2014 is opnieuw de landelijke JOB-monitor afgenomen om te meten wat mbo-studenten van hun school vinden. In het rapport van dit onderzoek scoort het Hoornbeeck College bovengemiddeld hoog. De twee kernresultaten van het onderzoek, weergegeven in een door de studenten geuite waardering met een rapportcijfer, laten de volgende cijfers zien:

 
De  Hoornbeeck-score  is  bij  beide  kernvragen  met  0,1  punt  gestegen.  Landelijk  heeft  eenzelfde stijging plaatsgevonden. De respons was 71,2%, waarmee we kunnen concluderen dat de uitkomst een representatief beeld geeft van de mening van onze studenten.
 
Evenals voorgaande jaren zijn uit de JOB-monitor ook verbeterpunten naar voren gekomen. Deze punten zijn opgenomen in de locatie- en teamplannen. Via de halfjaarlijkse managementrapportages wordt  de  voortgang  van  verbeteracties  geëvalueerd.  Aan  de  standaardvragenlijst  van  de  JOB-monitor zijn enkele specifieke vragen over de identiteit van de school toegevoegd.

Tabel 1 : Uitslag JOB-monitor Hoornbeeck College

Tabel 2 : Uitslag eigen vragen Hoornbeeck College

Naast  de  JOB-monitor  werkt  het  Hoornbeeck  College  ook  mee  aan  het  landelijke  School  Ex-programma. Met dit programma willen we studenten zoveel mogelijk begeleiden naar werk met een hoge baanzekerheid of een vervolgopleiding. Degenen die geen werk kunnen vinden, begeleiden we naar het UWV. We hebben deze ondersteuning ingebed in de Loopbaan Oriëntatiebegeleiding (LOB) en via alumnionderzoek volgen we de verdere ontwikkeling van studenten. De resultaten van het Hoornbeeck College waren op 1 oktober 2014 de volgende:

Het Hoornbeeck College heeft in het verslagjaar ook deelgenomen aan het landelijke onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) inzake School Ex.

Jaarverslag 2014
424