Zoeken
Jaarverslag 2014

Het Hoornbeeck College besteedt vanuit de Bijbelse identiteit aandacht aan vorming van studenten. Deze vorming richt zich op hoofd, hart en handen en betreft dus kennis, houding en vaardigheden. De  vakken  Godsdienst  en  Burgerschap  nemen  een  bijzondere  plaats  in.  Bij  deze  vakken  wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen: 
 

  1. Studenten laten wortelen in Gods Woord, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de traditie waarin school, ouders en studenten staan.
  2. Studenten vormen en toerusten tot christelijke beroepsbeoefenaars.   
  3. Studenten vormen en toerusten tot verantwoordelijke burgers in de huidige maatschappij. 

De  kwalificatie-eisen  voor  Burgerschap  kennen  vier  dimensies:  sociaal-maatschappelijk,  politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap. Het Hoornbeeck College heeft daar een vijfde dimensie aan toegevoegd: reformatorisch identiteit. Rondom deze extra dimensie zijn in het verslagjaar voor het vak Godsdienst verschillende readers geschreven. 
 
Deze  readers  zijn  geschreven  door  vakbekwame  docenten,  van  commentaar  voorzien  door  een redactieraad, beoordeeld door een leescommissie uit de Identiteitsraad en tot slot vastgesteld door de  volledige  raad.  Sinds  2013  worden  deze  readers  herschreven,  waarbij  de  verbinding  met  de inhoud van de beroepspraktijk het uitgangspunt is.

Jaarverslag 2014
436