Zoeken
Jaarverslag 2014
2.1
Opleidingen

Het Hoornbeeck College biedt meer dan zeventig opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren:
•  Economie & Handel: opleidingen voor de administratie, commercie, handel en secretariaat.
•  Gezondheidszorg: opleidingen voor zorghulp, helpende, verzorgende en verpleegkundige.
•  Welzijn: opleidingen voor maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en onderwijsassistent.
•  Techniek  &  ICT:  opleidingen  voor  autotechniek,  bouwkunde,  elektrotechniek,  ICT  en werktuigbouwkunde.

De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus en in verschillende leerwegen, de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

2.1_aantal studenten per sector
2.1_trendontwikk stud.aantal per sector
2.1_trendontwikk stud.aantal per leerweg
2.2
Opbrengsten
2.2.1
Diploma- en jaarresultaat

Benchmark MBO

Het Hoornbeeck College haalt op een aantal gebieden hoge scores. Ook in het verslagjaar 2014 waren de resultaten bovengemiddeld. In de benchmark van het mbo wordt een onderscheid gemaakt in twee resultaten:

 1. Diplomaresultaat: het percentage studenten dat met diploma de school verlaat.
 2. Jaarresultaat: het percentage gediplomeerde studenten dat de school verlaat of doorstroomt.

Trend diploma- en jaarresultaat

2.2_diplomaresultaat grafiek
2.2_jaarresultaat grafiek
2.2_diploma- en jaarresultaat

Jaarresultaat naar opleidingscategorieën

U ziet hieronder het jaarresultaat in 2014, weergegeven naar opleidingscategorie.

2.2_dipl.jaarresult naar opleidingscatergorie
2.2.2
Voortijdige Schoolverlating

Van voortijdige schoolverlating (VSV) is sprake wanneer een student die jonger is dan 22 jaar, de school verlaat zonder startkwalificatie. Deze jongeren onderbreken hun leerloopbaan en zijn daardoor kansarmer op de arbeidsmarkt. Na enkele jaren van lichte stijging, zagen we in het verslagjaar ons gemiddelde dalen en hadden we landelijk gezien de minste uitvallers. Ook in 2014 scoorde het Hoornbeeck College met een laag uitvalpercentage goed.

2.3 VSV
2.3
Uitstroom
2.3.1
Extern rendement

In 2013 heeft DUO met de MBO-kaart een uitstroomonderzoek gedaan onder schoolverlaters van het cursusjaar 2011-2012. Hebben ze een baan? Zo ja, past die bij hun opleiding? Of zijn ze een vervolgopleiding gaan doen? Ook andere ROC’s gebruiken de MBO-kaart zodat we onze uitkomsten kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde.
 
Wat valt op in vergelijking met het vorige uitstroomonderzoek?

 • Er  zijn  meer  schoolverlaters  direct  gaan  werken.  Vooral  de  gediplomeerden  van  de  sector gezondheidszorg gaan vaker aan het werk en kiezer minder vaak voor een vervolgopleiding.
 • We  zien  meer  studenten  die  gekozen  hebben  voor  een  werken-leren-opleidingstraject  en minder voltijdsvervolgopleidingen.
 • Het aantal werkloze studenten blijft erg laag.

Tabel : Wat zijn de schoolverlaters van het Hoornbeeck College gaan doen?

2.3.1_schoolverlaters HC
2.3.2
Waardering schoolverlaters

Met de MBO-kaart wordt ook onderzocht wat schoolverlaters van hun school vinden. Hieronder ziet u hoe onze studenten terugkijken op het Hoornbeeck College. Over het algemeen is de waardering iets gedaald, maar we blijven ruim boven het landelijk gemiddelde uitsteken.

2.3.2_waardering schoolverlaters - 1

Aan  de  standaardvragenlijst  van  de  MBO-kaart  heeft  het  Hoornbeeck  College  enkele  vragen toegevoegd.  Die  vragen  gaan  voornamelijk  over  levensbeschouwelijke  toerusting.  Wat  vinden studenten van de ‘extra bagage’ die ze hebben meegekregen? Studenten blijven dit onverminderd hoog waarderen en daar zijn we dankbaar voor. 

2.3.2_waardering schoolverlaters - 2
2.3.3
Keuzegids Mbo 2015

In 2014 is het Hoornbeeck College voor de zesde keer op rij uitgeroepen tot de beste mbo-school van Nederland. Dat staat in de Keuzegids Mbo 2015 (publicatiedatum 12 december 2014). Deze gids helpt jongeren en hun begeleiders bij de keuze voor een mbo-opleiding. Om tot een evenwichtig oordeel te komen, gebruikten de opstellers van de lijst cijfers over de tevredenheid van studenten, doorstroomcijfers,  slagingspercentages  en  oordelen  van  de  onderwijsinspectie.  Het  prachtige resultaat is voor het Hoornbeeck College een reden voor dankbaarheid en verwondering.

De top 10 van mbo-scholen

2.3.3_beste mbo-scholen
2.4
Onderwijs
2.4.1
Algemeen

Studenten voorbereiden op de beroepspraktijk doen we ook door gedegen aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke toerusting. Om de medewerkers daarin te ondersteunen is het afgelopen jaar het visiedocument Uitvoerend werk – Een pedagogische handreiking voor docenten in het mbo opgesteld. Om de veranderingen die het ministeriële actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ met zich meebrengt zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft elke sector eigen onderwijsontwikkelaars. In dat plan heeft de minister aangekondigd dat de kwalificatiestructuur vereenvoudigd wordt. Ook worden opleidingen verkort en geïntensiveerd. Ook zijn maatregelen aangekondigd op het gebied van examinering, taal & rekenen, voortijdige schooluitval en professionalisering van docenten. 
 
Samen  met  een  projectleider  vormen  de  ontwikkelaars  de  ontwikkelgroepen  die  aangestuurd worden door leden van het sectormanagement. In het afgelopen jaar opgestelde visiedocument Onze Koers – Een onderwijskundige handreiking worden de ambities van de school en het actieplan Focus op vakmanschap weergegeven in concrete richtingwijzers om de onderwijsontwikkeling te sturen. In 2014 heeft de intensivering en verkorting van opleidingen veel aandacht gevraagd. In 2015 gaan  alle  sectoren  zich  in  de  onderwijsontwikkeling  vooral  richten  op  de  concretisering  van  de nieuwe kwalificatiedossiers zoals die per 1 augustus 2016 zullen worden ingevoerd.

2.4.2
Sector Economie & Handel

Met  ingang  van  cursusjaar  2014-2015  is  de  nieuwe  urennorm  (duizend  klokuren  per  jaar) geïmplementeerd in de opleidingen. Daardoor krijgen studenten, vooral in het eerste leerjaar, meer les.  De  sector  Economie  &  Handel  bereidde  zich  in  2014  voor  op  de  invoering  van  de  nieuwe kwalificatiedossiers, zodat de verplichte invoerdatum (start cursusjaar 2016) gehaald kan worden.
In- en externe onderzoeken hebben een aantal leerpunten rond examinering en examentoezicht
opgeleverd. In 2014 zijn actiepunten geformuleerd en voor een groot deel geïmplementeerd. 

JV 2014 - studenten economie
2.4.3
Sector Gezondheidszorg
JV 2014 - studenten gezondheidszorg

Om het onderwijs goed te laten aansluiten bij de beroepspraktijk, heeft de sector Gezondheidszorg in 2014 gewerkt aan een volledig beroepsgerichte kwalificatiestructuur. De sector evalueert deze structuur  aan  de  hand  van  de  doelstelling  van  het  actieplan  ‘Focus  op  Vakmanschap’.  Ook  het gekozen examenmateriaal past goed bij deze doelstellingen, omdat het goed aansluit bij de praktijk in de leerbedrijven en het vervolgonderwijs. In het verslagjaar is een duidelijke verbeterslag gemaakt in de kwaliteit van de bpv-examinering. 

2.4.4
Sector Techniek & ICT

In 2014 zijn de ICT-opleidingen op niveau 4 verkort tot drie jaar. Dit verslagjaar bleek ook dat de examinering in de sector op orde is. De vorig jaar ingezette verbeteracties blijken vruchten te hebben afgeworpen. Ook het studentenaantal is in het afgelopen jaar verder gestegen. Dat komt door het aanbieden  van  nieuwe  opleidingen,  maar  ook  door  een  geleidelijke  groei  in  de  bestaande opleidingen. 

JV 2014 - studenten techniek
2.4.5
Sector Welzijn
JV 2014 - studenten welzijn

Door de invoering van Focus op Vakmanschap zijn de opleidingen van de sector Welzijn onderdeel geworden van een groter opleidingsgeheel. De sector heeft in het verslagjaar actief geïnvesteerd in contacten met het beroepenveld om de bpv-examinering te verbeteren. Mede daardoor kreeg de opleiding Onderwijsassistent bij heronderzoek een voldoende voor de bpv-examinering. 

2.4.6
Taal- en rekenonderwijs

In 2014 hebben we geïnvesteerd in toets- en lesplannen voor taal- en rekenonderwijs. De resultaten voor Nederlands en rekenen van onze studenten ligger hoger dan het landelijk gemiddelde. Toch zien we dat het vereiste instroomniveau door veel studenten niet gehaald wordt. Daarom besteden we buiten de lessen om extra aandacht aan de studenten die dat nodig hebben. De inzet van coaches op  beide  vakgebieden  is  succesvol  gebleken.  Het  komende  jaar  continueren  we  trajecten  met toeleverende scholen om het taal- en rekenonderwijs naar een hoger niveau te brengen.

2.5
Internationalisering

In 2014 is gewerkt aan een verbetering van de voorbereiding en uitvoering van internationale stages. Coördinatoren Internationalisering stimuleren en ondersteunen onderwijsteams bij het stellen en behalen van internationaliseringsdoelen.

2.6
Burgerschap (Godsdienst en Maatschappijleer)

Het Hoornbeeck College besteedt vanuit de Bijbelse identiteit aandacht aan vorming van studenten. Deze vorming richt zich op hoofd, hart en handen en betreft dus kennis, houding en vaardigheden. De  vakken  Godsdienst  en  Burgerschap  nemen  een  bijzondere  plaats  in.  Bij  deze  vakken  wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen: 
 

 1. Studenten laten wortelen in Gods Woord, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de traditie waarin school, ouders en studenten staan.
 2. Studenten vormen en toerusten tot christelijke beroepsbeoefenaars.   
 3. Studenten vormen en toerusten tot verantwoordelijke burgers in de huidige maatschappij. 

De  kwalificatie-eisen  voor  Burgerschap  kennen  vier  dimensies:  sociaal-maatschappelijk,  politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap. Het Hoornbeeck College heeft daar een vijfde dimensie aan toegevoegd: reformatorisch identiteit. Rondom deze extra dimensie zijn in het verslagjaar voor het vak Godsdienst verschillende readers geschreven. 
 
Deze  readers  zijn  geschreven  door  vakbekwame  docenten,  van  commentaar  voorzien  door  een redactieraad, beoordeeld door een leescommissie uit de Identiteitsraad en tot slot vastgesteld door de  volledige  raad.  Sinds  2013  worden  deze  readers  herschreven,  waarbij  de  verbinding  met  de inhoud van de beroepspraktijk het uitgangspunt is.

2.7
Klachten en klachtenafhandeling
 1. Klachten rond examens worden op schoolniveau behandeld door de examencommissie van de betreffende  sector.  In  het  cursusjaar  2013-2014  zijn  er  geen  klachten  bij  deze  commissies binnengekomen. Er zijn in het verslagjaar geen officiële klachten ingediend bij de Commissie van Beroep. 
   
 2. In gevallen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering kunnen studenten gebruik maken van de klachtenregeling. In het kader van deze regeling zijn op de locaties vertrouwenspersonen en contactpersonen aangewezen. In het verslagjaar zijn 9 klachten gemeld. Deze klachten zijn intern tot tevredenheid afgehandeld, zodat behandeling van een klacht door de externe klachtencommissie niet aan de orde was. De vertrouwenspersonen publiceren over het jaarverslag een eigen, uitgebreid jaarverslag.
2.8
Beroepskolom

Het Hoornbeeck College werkt al jaren samen met toeleverende scholen om niveau 1-studenten een plek  te  kunnen  geven.  We  werken  samen  aan  de  implementatie  van  entree-opleidingen  die  de huidige  niveau  1-opleidingen  gaan  vervangen.  Daarnaast  bieden  we  op  een  aantal  scholen  voor voortgezet onderwijs BBL-opleidingen op locatie aan.
 
Het Hoornbeeck College heeft het afgelopen jaar de doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo verstevigd door samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs. Vooral de doorstroom naar  mbo-opleidingen  op niveau  2  en  3 heeft  onze aandacht  gehad. De  samenwerking  met  het Calvijn College in Zeeland in het kader van de Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) is gecontinueerd. Daarnaast hebben we ook met andere reformatorische vo-scholen gewerkt aan het creëren van nieuwe mogelijkheden. 
 
We sluiten graag aan bij de regionale situatie, maar willen ons eigen opleidingsaanbod niet te divers maken.  Naast  samenwerking  met  het  vmbo,  werken  we  met  het  hbo  aan  verbetering  van doorstroom om het arbeidsperspectief van studenten te vergroten. 
 
Zo  hebben  we  met  Hogeschool  Driestar  een  doorlopende  leerlijn  opgezet  voor  onze  opleiding Onderwijsassistent.  Met  de  Christelijke  Hogeschool  Ede  hebben  we  afspraken  gemaakt  rond  de opleidingen van Zorg en Welzijn.

Jaarverslag 2014
415