Zoeken
Jaarverslag 2014
Onze basis

Gods Woord
Het Hoornbeeck College biedt onderwijs dat gebaseerd is op het Woord van God en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenis (De Drie Formulieren van Enigheid).

We zien de Bijbel als het volmaakte Woord van God waarin we Hem als de weg naar zaligheid kunnen leren kennen.  We geloven dat Hij ons Zijn Woord geeft als norm voor het hele leven en dus ook voor het opvoeden en opleiden van jongeren en het besturen van de school. We gebruiken de Statenvertaling omdat dit een betrouwbare vertaling is vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven is.

De praktijk
Hoe krijgt Gods Woord een plek in het dagelijks onderwijs?

 • Bijbellezen en gebed: we beginnen de dag met het lezen uit Gods Woord, zingen van psalmen en een gebed. Ook rond de maaltijden en het afsluiten van de dag wordt gebeden en uit de Bijbel gelezen.
 • Godsdienst & Burgerschap: landelijk geen verplicht vak maar op het Hoornbeeck College een kernvak.
 • Ethiek: we bereiden onze studenten voor op de realiteit van de maatschappij en de levensbeschouwelijke vragen die zij kunnen tegenkomen. We rusten ze toe om Bijbels verantwoorde keuzes te maken. We helpen ze grenzen te stellen in het deelnemen aan de (virtuele) open maatschappij.
 • Christelijke levenshouding: in Gods Woord lezen we duidelijke richtlijnen voor ons gedrag. Zo roept God ons op tot een leven tot eer van God en een respectvolle omgang met elkaar en onszelf.

Kerntaak
De kerntaak van onze school en ons personeel: jongeren onderwijzen, toerusten en vormen voor de maatschappij vanuit twee perspectieven: een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief. De kernopdracht binnen het Bijbelse perspectief is  jongeren wijzen op de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Het door God geschonken geloof in Jezus Christus zal tot uiting komen in het dagelijks leven.

Beroepsonderwijs
We richten ons op het geven van beroepsonderwijs zoals dat beschreven is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Met dit beroepsonderwijs willen we studenten zo opleiden dat ze op een Bijbels verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de samenleving en hun gaven leren in te zetten in dienst van God en hun naaste.

1.1
Missie, visie en strategische agenda, gestelde en behaalde doelen

Het opleiden, vormen en toerusten voor een beroep staat centraal op het Hoornbeeck College. De beroepspraktijk is het uitgangspunt van het onderwijs. In die praktijk gaat het om kennis, houding en vaardigheden. Ofwel: leren voor het leven. Als reformatorische mbo-school dragen we daarbij de boodschap van Gods Woord en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften uit. Deze boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering is het vertrekpunt en tevens richtingbepalend. 
 
Studenten en medewerkers van onze school kiezen met overtuiging voor reformatorisch onderwijs en voelen zich er thuis. Passend binnen de eenheid van gezin, kerk en school. Het Hoornbeeck College maakt zich niet alleen sterk voor een goede voorbereiding op de praktijk, maar wil zijn positie in de beroepskolom versterken. Samen met toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zet de school zich in voor doorlopende leerlijnen. In het werkveld worden onze studenten gewaardeerd.

1.1.1
Strategische koers

‘Onze  idealen’  is  de  titel  van  het  in  2011  vastgestelde  strategisch  beleid  2011-2015.  Studenten, docenten,  ondersteunend personeel  en  leidinggevenden  zijn  betrokken  bij  het  opstellen  van  dit beleidsdocument. Daarnaast hadden vertegenwoordigers van kerkenraden, ouders, oud-studenten en andere scholen hun inbreng. Het resulteerde in een strategische koers gericht op zeven thema’s.

1)  Identiteit is méér dan een norm
Identiteit doortrekt alles wat we willen en doen in onderwijs en organisatie. Vanuit het besef dat Gods Woord leidend moet zijn in ons leven, geven we invulling aan eigentijds onderwijs. We rusten studenten toe om hun plaats in de samenleving in te nemen, als burgers die de daad bij het Woord voegen. In 2014 hebben we extra aandacht besteed aan het leven vanuit de Bron, Gods Woord.

2)  Onderwijs laat talenten bloeien
Ons  onderwijs  sluit  zoveel  mogelijk  aan  bij  individuele  talenten.  Onder  leiding  van  inspirerende docenten en met behulp van uitdagende opdrachten worden die talenten ontwikkeld. Daarbij gaat het om een ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Om dat te realiseren werken we actief aan de hoge kwaliteit van het onderwijs. In het afgelopen jaar is op verschillende manieren bevestigd dat ons onderwijs inderdaad van een hoge kwaliteit is: we werden ‘beste ROC’ volgens de Keuzegids Mbo en scoorden het laagste percentage voortijdige schoolverlaters van Nederland. De komende tijd willen we inzetten op aandacht voor excellentie op ieder onderwijsniveau.

3)  Lesgeven is een middel, een hoge leeropbrengst het doel
Alle  medewerkers  voelen  het  als  een  uitdaging  om  zichzelf  te  blijven  ontwikkelen.  Voor deskundigheidsbevordering  wordt  de  nodige  ruimte  geboden.  We  sturen  op  opbrengsten  door heldere doelen te stellen en resultaten te meten. Onze doelen gaan over het leren én de vorming van studenten. Het Hoornbeeck College heeft ook in 2014 de leeropbrengsten actief gemonitord. We constateren dat de resultaten opnieuw hoger waren dan in voorgaande jaren.
 
4)  Wie beperkingen heeft, krijgt extra aandacht
We  zorgen  ervoor  dat  alle  studenten  de  mogelijkheid  hebben  om  hun  gaven  te  benutten. Persoonlijke beperkingen van studenten vragen om extra zorg en begeleiding. Die bieden we waar mogelijk,  samen  met  externe  deskundigen.  In  2013  en  2014  hebben  we  passend  onderwijs geïmplementeerd. Daarmee bieden we onze studenten onderwijs dat hen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen.
 
5)  Het sterkste team is een saamhorig team
Geen mooier werk dan teamwerk, waarbij iedereen kan doen waar hij of zij goed in is. Niet gericht op  het  uitvoeren  van  taken,  maar  op  het  doel  dat  we  gezamenlijk  voor  ogen  hebben.  Op  het Hoornbeeck College werken we in een open sfeer samen aan de ontwikkeling van talent. In 2014 hebben we de teamstructuren geëvalueerd. Daaruit bleek dat de inspanningen van de afgelopen jaren succesvol zijn geweest: teams nemen hun verantwoordelijkheid.
 
6)  ICT maakt het onderwijs beter en gemakkelijker
Als school hebben we goede ICT-voorzieningen voor studenten en docenten. Technologie maakt het onderwijs beter en makkelijker, maar mediagebruik heeft wel grenzen. We laten ons niet alleen leiden door ambities. Ook Bijbels rentmeesterschap is een opdracht die we op een praktische manier willen  vertalen.  In  2014  hebben  we  de  ICT-infrastructuur  vernieuwd,  waardoor  we  verbeterde continuïteit  kunnen  bieden  aan  de  gebruikers.  De  tevredenheid  van  de  gebruikers  is  nog  niet
optimaal: een punt van aandacht voor het komende jaar.
 
7)  Onderwijs geven doen we samen met anderen
Als school functioneren we volop in de regionale context en rusten we studenten toe om in die omgeving  te  participeren.  Binnen  de  reformatorische  gezindte  worden  we  gezien  als  een kenniscentrum voor beroepsonderwijs. We hebben actief contact met het toeleverend onderwijs, beleggen  bijeenkomsten  met  ouders  en  kerken  en  werken  nauw  samen  met  bedrijven  en instellingen. De organisatie van de school is verder gedecentraliseerd. Hierdoor kunnen Hoornbeeck-
locaties  effectiever  samenwerken  met  partners  in  hun  regio.  Daarnaast  is  Hoornbeeck  Connect opgezet: een kennis- en trainingscentrum voor het beroepenveld en de achterban van de school.

1.1.2
Strategisch meerjarenplan 2015-2020

In 2014 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw strategisch meerjarenplan voor de komende jaren  (2015-2020).  Eind  2014  hebben  we  daarom  meerdere  bijeenkomsten  georganiseerd  om medewerkers, studenten, management, bestuur en andere betrokkenen mee te laten denken in de vorming van dit plan. Begin 2015 zal dit plan verder worden uitgewerkt en gecommuniceerd.

1.2
Juridische structuur / Governance Code
1.2.1
Bestuur en Directie

Het  Hoornbeeck  College  valt  samen  met  het  Van  Lodenstein  College  onder  de  Stichting  voor Onderwijs  op  Reformatorische  Grondslag  (SORG).  Beide  scholen  worden  namens  deze  stichting bestuurd  door  het  College  van  Bestuur.  Bestuursvoorzitter  is  drs.  W.J.  de  Potter,  drs.  D.  van Meeuwen is bestuurslid. Beide scholen worden ondersteund door centraal georganiseerde diensten als Financiën, ICT en Personeelszaken. 
 
De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid dat wordt uitgevoerd door het College van Bestuur. Daarnaast  is  er  een  Identiteitsraad,  die  betrokken  is  bij  identiteitsbepalende  onderwerpen  als toelating  van  studenten  en  benoeming  van  personeel.  Het  Hoornbeeck  College  heeft  een  eigen directieteam: drs. A.G. Blonk (voorzitter), drs. S. Nentjes (lid) en drs. M.W. van Winkelen MBA (lid).

1.2.2
Governance code

De ‘Branchecode goed bestuur’ van de MBO-Raad is door de onderwijssector zelf vastgesteld. Deze code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en voorziet in onderwijsgerelateerde procedures. Het Hoornbeeck houdt zich aan deze code en dit is op meerdere plaatsen in het jaarverslag terug te vinden. In dit verband zijn de volgende punten van belang:

 • Het College van Bestuur is bezig met een herziening van de statuten en reglementen. Als deze documenten gereed zijn, worden ze op de website van het Hoornbeeck College geplaatst. 
 • Jaarlijks blikt het College van Bestuur terug op het eigen functioneren. Vanaf 2014 worden de conclusies en afspraken die daaruit volgen schriftelijk vastgelegd.
1.2.3
Relevante (betaalde of onbetaalde) nevenfuncties leden CvB en RvT

Hieronder volgt een verantwoording van de nevenfuncties die leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vervullen. Bij het aangaan van nevenfuncties houdt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur rekening met twee criteria:

 • de nevenfunctie staat onafhankelijk functioneren binnen de school niet in de weg;

 • er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende relevante nevenfuncties.

De heer C.H. Achterberg RA

 • Lid van het schoolbestuur van De Wittenberg en De Wartburg

 • Lid Raad van Toezicht van de Veenendaalse Woningstichting

De heer mr. D.J.H. van Dijk

 • Lid van de Raad van Commissarissen voor de Erdee Media Groep

Ds. A.A. Egas ( is per juni 2014 toegetreden tot de Raad van Toezicht)

 • Lid van de Raad van Advies Kliksafe te Nunspeet

 • Lid Commissie van Toezicht Rehobothschool te Alpen aan den Rijn

 • Docent godsdienstige en pedagogische vorming Hoornbeeck College

(In afwijking van de code goed bestuur is ds. A.A. Egas als cursusleider betrokken bij de cursus godsdienstige pedagogische vorming (GPV) van het Hoornbeeck College).

Ds. A. van Heteren (heeft volgens rooster van aftreden de Raad van Toezicht per juni 2014 verlaten)

 • Partijvoorzitter Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

 • Bestuurslid Stichting Reformatorische Publicaties

De heer G.R.J. van Heukelom

 • Voorzitter Raad van Toezicht Roosevelt Study Center te Middelburg

De heer H.T. Groenendijk

 • Lid Raad van Toezicht Wartburg College

De heer L. van der Tang

 • Penningmeester Stichting Reformatorische Publicaties

 • Lid van de Raad van Commissarissen van Kliksafe

De heer J.A. van de Velde AA

 • Voorzitter Stichting speciaal onderwijs op gereformeerde grondslag in Zeeland

De leden van het College van Bestuur hebben de volgende nevenfuncties.

De heer drs. W.J. de Potter

 • Voorzitter lokaal bestuur van twee basisscholen (onbetaald)

De heer drs. D. van Meeuwen

 • Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep (betaald)

 • Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa (onbetaald)

 • Lid Raad van Toezicht van het Landelijk Contact Jeugdwerk (onbetaald)

1.3
Betrokkenheid

Het  Hoornbeeck  College  heeft  veel  contacten  en  onderhoudt  actief  relaties  met  verschillende doelgroepen. Om onze directe contacten met medewerkers en studenten te stimuleren, is er een ondernemingsraad en een studentenraad. Belangrijke thema’s worden in centrale bijeenkomsten besproken. De ouders van studenten worden regelmatig op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen  school.  Het  Hoornbeeck  College  heeft  een  actieve  schoolvereniging  waarvan  ouders  lid kunnen worden. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Identiteitsraad, die toeziet op  het  behoud  van  het  reformatorische  schoolkarakter.  Het  College  van  Bestuur  vergadert  een
aantal keer per jaar met deze raad en daarnaast zijn er ledenvergaderingen.
 
Via stage- en werkgeverscontacten heeft het Hoornbeeck College veel contacten met organisaties. Daarnaast nemen bedrijven en instellingen deel aan onze denktank ‘Power’ (Project Onderwijs en Werk in de Regio). In het verslagjaar hebben we één keer een themabijeenkomst gehouden met kerkenraden onder leiding van het Hoornbeeck-lectoraat. Deze bijeenkomst ging over het thema ‘Reformatorische jongerencultuur in relatie tot school en kerk’. 
 
Onze studenten komen van een aantal reformatorische scholen voor voorgezet onderwijs. Met deze scholen onderhouden we vanzelf goede contacten. Het Hoornbeeck heeft actief geparticipeerd in de brancheorganisatie MBO Raad en het programmamanagement MBO15.

1.4
Toekomstperspectief
1.4.1
Vooruitblik 2015

In 2015 start het Hoornbeeck College met een nieuwe strategische agenda voor de komende vijf jaren: “Hoornbeeck 2020”. Dit plan heeft een sterke focus op onderwijs. Speerpunten zijn:
-  Onderwijs met een plus: de student leert bij het Hoornbeeck net even iets meer.
-  Onderwijs dat werkt: een eigen pedagogische en didactische aanpak.
-  Onderwijs  dat  verbindt:  onderwijs  met  een  directe  verbinding  naar  de  beroepspraktijk, ook zichtbaar in de klas.
-  Onderwijs met perspectief: onderwijs met een duidelijke levensbeschouwelijke grondslag.

1.4.2
Toekomstperspectief

Het Hoornbeeck College zag het aantal studenten in het afgelopen cursusjaar toenemen tot ruim 5.800. De school heeft jaren met veel groei achter zich liggen. Het is lastig om een goede prognose voor de toekomst te geven. We weten dat de vmbo-afdelingen waar onze studenten veelal vandaan komen niet meer groeien. Toch zien we ook dat het Hoornbeeck College de afgelopen jaren steeds meer belangstelling krijgt van de doelgroep die het beoogt. Het opleidingsaanbod wordt steeds beter
afgestemd op de behoeften van de doelgroep en de regio, waardoor het aantrekkelijker wordt om een opleiding aan ons ROC te komen volgen.
 
Een belangrijke stap in het nieuwe verslagjaar is de start van onze zesde locatie, in Gouda. Gedegen onderzoek heeft uitgewezen dat er in het Groene Hart voldoende jongeren zijn die met hun ouders bewust  kiezen  voor  een  mbo-opleiding  op  reformatorische  grondslag.  Andere  thema’s  die  de komende jaren onze aandacht vragen zijn het kwaliteitsplan, met als onderdeel het excellentieplan, de verdere kwaliteitsverbetering van het gehele proces rondom examinering en diplomering en het
inrichten en operationeel houden van een Centraal Bureau Studentzaken (CBS). Voldoende ambities dus, waarbij het de uitdaging is deze binnen de beschikbare financiële middelen te realiseren.
 
Ander aspecten waarop het Hoornbeeck College zijn aandacht zal richten, zijn de ontwikkeling van een specifieke pedagogisch-didactische visie voor de groep kwetsbare jongeren, eigen lesmethodes voor deze groep op basis van genoemde visie en de versterking en intensivering van het onderwijs in de Engelse taal, mede gelet op de invoering van landelijke examinering van dit vak.

1.4.3
Kwalificatiestructuur

Het Hoornbeeck College is volop bezig met de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur. Met ingang  van  het  cursusjaar  2016-2017  zal  deze  van  kracht  worden.  Dat  betekent  wel  dat  er  op onderwijskundig, financieel en personeel gebied veel van ons gevraagd zal worden.

1.5
Structuur en Profiel
1.5.1
Managementstructuur

De dagelijkse leiding van het Hoornbeeck College is in handen van een driehoofdig directieteam. Zij sturen het centrale beleid aan. Naast de sectorportefeuilles hebben de directieleden ook de thema’s onderwijs, personeel en bedrijfsvoering in beheer:

 • Drs. A.G. Blonk: sectoren Gezondheidzorg en Welzijn
 • Drs. S. Nentjes: sector Economie & Handel
 • Drs. M.W. van Winkelen MBA: sector Techniek & ICT

Locatie- en opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de vijf Hoornbeeck-locaties. Met elkaar vormen zij het gezicht van de school in de verschillende regio’s.

organogram HC
1.5.2
Profiel

De reformatorische identiteit van het Hoornbeeck College is herkenbaar aan de manier waarop we studenten vormen en toerusten: ons onderwijs richten we in op basis van de Bijbel en de daarop gebaseerde  gereformeerde  belijdenisgeschriften.  Het  onderwijs  op  het  Hoornbeeck  College  is daarom vormend met meerwaarde: we brengen niet alleen beroepskennis over, maar ook kennis van God en Zijn Woord. Om daaraan vorm te kunnen blijven geven, hebben we een duidelijke visie op het toelaten van studenten en het aannemen van personeel.

1.5.3
Spreiding

Het Hoornbeeck College heeft vijf locaties in regio’s waar veel van onze studenten wonen. Onze locaties sluiten zoveel mogelijk aan op de landelijke spreiding van de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Daardoor is de reistijd voor de meeste studenten acceptabel en is het mogelijk om goed samen te werken met bedrijven en instellingen. In het verslagjaar is actief onderzocht of het  mogelijk  is  om  een  zesde  locatie  te  starten,  in  Gouda.  In  Gouda  bevindt  zich  een  grote reformatorische vo-school waar een aanzienlijk deel van onze (potentiële) studenten vandaan komt.

1.5.3_aantal studenten 2011-2014
1.6
Lectoraat Identiteit

Het Hoornbeeck College heeft sinds augustus 2011 een lectoraat Identiteit met dr. W. Fieret als lector. De afgelopen jaren heeft het lectoraat kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht onder studenten  van  het  Hoornbeeck  College  en  leerlingen  van  de  toeleverende  scholen  voor reformatorisch  voortgezet  onderwijs.  In  2013  zijn  onderzoeksresultaten  gepubliceerd  in  een brochure met de titel ‘Verbinders, schakelaars en ontkoppelaars in je klas’. Naast de resultaten bevat deze brochure aanbevelingen voor de docenten. De centrale vraag is, hoe jongeren omgaan met het concretiseren van de Bijbelse waarden en normen die zij vanuit het gezin, de kerk en de school hebben  meegekregen.  Ook  in  het  afgelopen  jaar  heeft  het  lectoraat  diverse  bijeenkomsten georganiseerd waarin de resultaten van het onderzoek voor groepen docenten zijn toegelicht. 
 
Een aantal onderwijsteams van het Hoornbeeck College heeft aspecten uit de brochure verwerkt in de teamjaarplannen. Vanuit het ideaal dat gezin, kerk en school een eenheid vormen bij opvoeding, toerusting en vorming van  onze  jongeren,  is  eveneens  kwalitatief  en  kwantitatief  onderzoek gedaan  onder  ouders  en  kerkenraadsleden.  Ook  de  resultaten  van  dit onderzoek  zijn  gepubliceerd  in  brochures.  Zo  zet  het  lectoraat praktijkgericht  onderzoek  in  voor  het  onderwijs  en  de  vorming  van  de Hoornbeeck-studenten. Begin 2015 zal het lectoraat worden afgerond.

1.6_brochure lectoraat
1.7
Communicatie
1.7.1
Externe contacten

Het Hoornbeeck heeft dagelijks contact met belanghebbenden als leerbedrijven, studenten en hun ouders, maar ook met overheidspartijen en andere scholen. Communicatie maakt het verschil als het gaat om betrokkenheid en informatievoorziening. In 2014 zijn belangrijke stappen gezet:

 • Door verdere digitalisering is informatie eenvoudiger beschikbaar. Onze website bevat nu een compleet opleidingenoverzicht met informatieve filmpjes en kostenindicaties. Deze website is in blijvende ontwikkeling.
 • Er is een gedegen start gemaakt met een profiel op een online sociaal medium. De vlucht die het bezoekersaantal  van  dit  profiel  heeft  genomen,  laat  zien  dat  er  ook  online  een  gezonde belangstelling is voor het Hoornbeeck College.
 • In  2015  wordt  het  social  media-gebruik  door  de  school  geëvalueerd  onder  studenten  en medewerkers. Op basis daarvan wordt besloten of en met welke sociale media we verder gaan.
1.7.2
Interne communicatie

In het verslagjaar is uit een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers gebleken dat interne communicatie beter scoort dan in 2013. 

 • In 2014 zijn we vaker en compacter gaan communiceren via een digitale nieuwsbrief. Iedere week krijgt het personeel een overzichtelijke nieuwsbrief per e-mail. In de loop van 2015 wordt deze nieuwsbrief vervangen door een dynamisch nieuwsscherm in het online portaal.
 • De interne communicatie van managementverslagen en –besluiten is sterk vereenvoudigd. Een korte weergave in plaats van langere verslagen zorgt voor een betere leesbaarheid.
 • Op een aantal locaties zal in 2015 een interne audit van de communicatie worden uitgevoerd.
 • Door online enquêtering en aanvullende interviews vormen we een beeld van de positieve en negatieve punten rond interne communicatie op locatie.
   
1.7.2_website homepagina
Jaarverslag 2014
414