Zoeken

Lectoraat

Over het lectoraat

In het voorjaar 2016 werd bekend dat er een doorstart van het lectoraat ‘Werken aan de opdracht’ wordt gemaakt. Deze keer is de naam van het lectoraat: Vorming vanuit de Bron. Het gaat om onderwijs en opvoeding in de vreze des Heeren. Net als bij het vorige lectoraat willen we u via nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het project.

De opdracht die gegeven is, is om adviezen te geven aan opvoeders (docenten, ouders, catecheten) hoe we de Bijbelse waarden en normen bij (v)mbo-jongeren kunnen versterken. De jongeren moeten immers regelmatig keuzes maken.

Het doel van een lectoraat is de verbetering van het onderwijs. Onderzoek en kennisontwikkeling zijn daarbij uitgangspunten. Het Hoornbeeck College heeft bewust gekozen voor identiteit als aandachtsgebied en richt zich vooral op de praktische toepassing daarvan. Een aspect dat juist in deze tijd veel aandacht verdient. 

Gezin, kerk en school
Jongeren hebben in onze open samenleving een veelheid aan keuzemogelijkheden. Het lectoraat van het Hoornbeeck College richt zich op de vraag hoe jongeren die keuzes leren maken die passen bij het reformatorische waarden- en normenpatroon. De Bijbel als het Woord van God is daarbij leidraad en de school is een belangrijk middel voor toerusting. Maar niet alleen de school. Ons ideaal is namelijk dat school, gezin en kerk nauw blijven samenwerken ten behoeve van onze jongeren. Deze drieslag heeft een Bijbelse legitimatie. Immers, bij de doop van hun kinderen beloven ouders dat ze hun kind zullen opvoeden en laten opvoeden vanuit de Bijbel.

Leefwereld jongeren
Er is spanning tussen het Bijbelse waarden- en normenpatroon en dat van onze grotendeels geseculariseerde samenleving. Die spanning kan leiden tot een verschil tussen moreel besef en moreel gedrag. Daarom wil het lectoraat door middel van onderzoek kennis verwerven over en het inzicht vergroten in de morele ontwikkeling van jongeren. Kennis van hun leefwereld is daarbij onmisbaar.

Kenniskring
Het lectoraat is verbonden aan het Hoornbeeck College, de reformatorische instelling voor middelbaar beroepsonderwijs. De opbrengsten van het lectoraat zullen ook gedeeld worden met de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Aan het lectoraat is een kenniskring verbonden, die bestaat uit deskundigen op het gebied van het onderzoek. Vanuit het lectoraat zal samengewerkt worden met andere hogescholen die zich bezighouden met dit thema, zoals Driestar Educatief. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het College van Bestuur waaronder het Hoornbeeck college ressorteert, contactpersoon is de heer drs. D. van Meeuwen (tel. 085-483 81 50).

Lees meer >>

Symposium lectoraat "Vorming vanuit de Bron"

Als afsluiting van het lectoraat "Vorming vanuit de Bron" organiseerde het Hoornbeeck College op 20 november 2019 een symposium.

Nieuwsbrieven van het lectoraat

Vanuit het lectoraat worden regelmatig artikelen en nieuwsbrieven gepubliceerd waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden en de actuele stand van zaken. Hieronder staat het archief van de nieuwsbrieven die u kunt downloaden. Wilt u een reactie geven of over een onderwerp verder doorpraten? Neem dan gerust contact op met de lector, drs. N. (Nico) van Steensel, via e-mail: sln@hoornbeeck.nl.

Lees meer >>

Eerste rapportage lectoraat

 

Klik op bovenstaande afbeelding om de brochure te bekijken. 

Onderzoek Lectoraat - video 1
in beeld
Onderzoek Lectoraat - video 2
in beeld
Onderzoek Lectoraat - video 3
in beeld
319