Zoeken

Over het Hoornbeeck College

Over het Hoornbeeck College

Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs gaat uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort. De grondslag van de stichting is Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders/verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs. De school heeft vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen en Rotterdam.

Het bestuur van het Hoornbeeck College beschouwt Gods Woord als de enige norm voor het leven. Die norm is bepalend voor onze visie op de mens en de samenleving. Die norm bepaalt hoe we denken over de zin van het leven en van het werken. In het licht daarvan geeft de school invulling aan haar vormende en opvoedende taak. Het hoofddoel van de school is het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Gaven en talenten moeten, in afhankelijkheid van Gods zegen, benut en ontwikkeld worden. Op die manier kunnen wij ons leven in dienst stellen van God en onze naaste. Het is de kerntaak van de school om de studenten in ernst en liefde te wijzen op de noodzaak van de waarachtige bekering, gewerkt door de Heilige Geest.

Het onderwijs

Voor elke afdeling van het Hoornbeeck College geldt een internationale kwalificatiestructuur. Ofwel: de opleidingen op verschillende niveaus zijn vergelijkbaar met dezelfde opleidingen in andere landen. Na het afronden van een opleiding kan een vervolgopleiding op een hoger niveau gevolgd worden. En andersom: is een opleiding te hoog gegrepen, dan kan deze vervolgd worden op een lager niveau. Wordt de opleiding voortijdig afgebroken, dan kan de studie later voltooid worden op basis van de behaalde kerntaken of deelkwalificaties.

Studie en handicap

Het Hoornbeeck College bereidt studenten voor op een plaats in de samenleving, om daar hun gaven en talenten in te zetten. Dat geldt ook voor studenten met een functiebeperking. De school doet er alles aan om ook hun een plaats in de opleiding te geven. Daarom hebben we in de schoolgebouwen voorzieningen getroffen om de toegankelijkheid te vergroten. Bovendien is er binnen de school een 'Steunpunt Studie & Handicap'. Studenten en andere betrokkenen kunnen daar terecht voor hulp en advies bij het aanvragen van voorzieningen. Ook kunnen problemen met het steunpunt besproken worden en kan er gevraagd worden om ondersteuning bij de studie, zoals het zoeken naar een geschikte stageplaats. Een begeleider vanuit de school biedt extra ondersteuning om studenten met een functiebeperking zelfstandig en met zelfvertrouwen te leren functioneren.

Meerjarenplan

De onderstaande brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2018-2022. Het is een herijking van de strategie voor de periode 2015-2020. Nieuwe doelen zijn toegevoegd, andere zijn vervallen. In vier hoofdlijnen schetsen we het ideaal waar we de komende jaren naartoe willen werken. De reformatorische identiteit van onze school vormt daarvoor een stevige basis. Deze basis geeft ons de ruimte om onze studenten naast en in het reguliere programma extra bagage mee te geven: onderwijs met een plus! Zo bereiden we hen voor op een plek in de maatschappij. De thema’s in deze brochure laten zien wat we willen bereiken en ook hoe we dat willen bereiken. Elke Hoornbeeck-locatie en ieder onderwijsteam zal dit concreet maken.     

Klik op de onderstaande brochure om de strategie voor 2018-2022 te bekijken.

                                                                                            

Bekijk onze opleidingen per sector

Docent aan het woord

IMG_1624
Mw. I. Loosman-Brussé
Docent

Het geheim van sfeer in de klas

Lees verder
in beeld

Student aan het woord

Sanne de Muijnck
Sanne de Muijnck
Student

Als juf voor de klas

Lees verder

Navigeer snel naar de gewenste studierichting

188