Zoeken

device

BYOD - pilotproject

In periode twee van het nieuwe cursusjaar willen we starten met een pilot rond WiFi en Bring Your Own Device voor docenten én studenten. Op deze pagina vind je meer informatie en kun je een team aanmelden.

byod

Wat is Bring Your Own Device (BYOD)?

Bring Your Own Device betekent dat een student, docent of medewerker zijn eigen mobiele apparaat  (zijn eigen ‘device’) binnen de instelling kan gebruiken voor eigen gebruik, om samen te werken of te leren. De instelling kan ervoor kiezen om geen apparaat meer beschikbaar te stellen, maar de gebruiker een beschrijving te geven van de eisen waaraan een apparaat moet voldoen.

Op welke manieren kan BYOD ingezet worden?

 • Alleen online:
  • Studenten kunnen individueel gebruik maken van internet zoals dat bijvoorbeeld bij McDonald kan. Het gebruik speelt geen rol in de les en kan gezien worden als een service. Beschikken over een device is niet noodzakelijk. Er worden geen eisen aan de apparatuur gesteld. Het vraagt weinig ondersteuning van de instelling.
  • Studenten kunnen tijdens de les aantekeningen maken met hun device.
 • Samenwerken:
  • We bieden voorzieningen aan om studenten te informeren én mogelijkheden tot samenwerken. Het is een aanvullend hulpmiddel in het onderwijs. Gebruik is soms noodzakelijk. Omdat het gaat om generieke toepassingen worden er geringe eisen aan de apparatuur gesteld. Het vraagt beperkte ondersteuning van de instelling.
 • Leren:
  • Digitaal leermateriaal en mobiele toepassingen worden in het onderwijs gebruikt. De mate waarin kan per opleiding verschillen. In sommige opleidingen is gebruik geïntegreerd in de lessen. In die gevallen is gebruik noodzakelijk. Daarom worden er ook [afhankelijk van de opleiding] specifieke eisen aan de apparatuur gesteld.
  • Het vraagt veel ondersteuning van de instelling.

Welke varianten kent BYOD?

 • Use our device:
  • De instelling kiest de apparatuur uit en stelt deze beschikbaar.
 • Choose our device:
  • De instelling stelt  een aantal alternatieven beschikbaar. Deze voldoen aan de eisen van de instelling. Uit deze alternatieven kan een keuze gemaakt worden.
 • Choose your own device:
  • Er wordt een aantal alternatieven geselecteerd door de instelling c.q. de opleiding. Betrokkenen maken daaruit een eigen keuze en schaffen het gekozen apparaat aan.
 • Bring your own device:
  • De instelling c.q. de opleiding stelt de eisen voor de te gebruiken apparatuur vast. Betrokkenen schaffen een apparaat aan dat voldoet aan de gestelde eisen.
Lees meer >>

Waarom een pilot?

De vraag om WiFi/BYOD komt steeds meer naar voren. De studentenraad heeft hierover een brief ingediend en teams op locaties vragen of het mogelijk is om een pilot te doen. Opleidingen worden geconfronteerd met de voordelen van digitale content. Het is niet de vraag of opleidingen een vorm van BYOD inzetten maar hoe en wanneer?

Meer dan techniek

BYOD is echter meer dan een technisch vraagstuk. Het raakt vragen m.b.t. visie, bekwaamheid, toepassingen én infrastructuur: past de inzet van ICT in ons pedagogisch-didactisch concept? Is er digitaal leermateriaal beschikbaar voor de opleidingen?Willen we ICT inzetten om maatwerk te bieden aan studenten? Welke bekwaamheidseisen stelt dit aan medewerkers? Wat vereist dit van onze infrastructuur? Wat zijn de financiële gevolgen voor ons college en voor studenten c.q. ouders?

Wat is ons uitgangspunt?

Het is niet reël om ervan uit te gaan  dat alle vragen rond BYOD vooraf van een antwoord voorzien kunnen worden. Trajecten bij andere ROC’s wijzen uit dat pilots, vaak geleid hebben tot andere antwoorden dan men vooraf verwacht had. Het opdoen van ervaring blijkt onmisbaar te zijn. Daarom wordt voorgesteld om werkende weg beleid te ontwikkelen. Dit vraagt om:

 • Een goede voorbereiding van pilots, zodat de opbrengst daarvan antwoord geeft op relevante vragen over de vier thema’s van het vier-in-balans-model [visie, deskundigheid, digitaal lesmateriaal c.q. ict-toepassingen en infrastructuur]. De pilots worden daartoe ingekaderd in een business case.
 • Het voldoen aan de noodzakelijke randvoorwaarden, die mede bepalend zijn voor het succes van de pilots. Vandaar dat voorgesteld is om ict en onderwijs in het kwaliteitsplan op te nemen.
 • Harmonisatie met het product van de werkgroep didactiek, zodat de opbrengst van de pilots een verrijking betekent voor de doorontwikkeling van de visie op ict en onderwijs.

Welke vragen willen we beantwoord zien?

Beleidsontwikkeling m.b.t. BYOD  vraagt om een heldere afbakening tussen wat op Hoornbeek-breed niveau moet gebeuren en wat van elke sector c.q. opleiding gevraagd zal worden. Daarnaast is er een belangrijk verschil tussen de invoering in het onderwijs en de technische invoering. De visie en de concrete behoeften moeten vanuit het onderwijs komen. Deze moeten vervolgens worden vertaald in technische voorzieningen. Bij implementatie is het belangrijk dat docenten en studenten over de juiste competenties beschikken om de apparaten zinvol in het onderwijs toe te passen.

Vragen vanuit het onderwijs

 1. Wat is de visie op BYOD in onderwijs?
 2. Wat is de behoefte op instellingsniveau?
 3. Wat is de behoefte op opleidingsniveau?
 4. Welke competenties zijn daarbij nodig?             
 5. Wat zijn de kosten en baten van BYOD?

Vragen rond techniek

 1. Welke eisen worden gesteld aan de technische infrastructuur?
 2. Welke generieke voorzieningen willen we inrichten?​
 3. Welke algemeen eisen gelden voor apparaten?
 4. Welke specifieke eisen gelden voor apparaten binnen de opleiding?
 5. Wat zijn de kosten en baten van BYOD?
Lees meer >>

Aanmelden

Teams krijgen de gelegenheid om een pilot uit te voeren. Zij kunnen het onderstaande aanvraagformulier tot en met 15 juli indienen. Het MO (Management Overleg) besluit welke teams geselecteerd worden.

Lees meer >>
474