Zoeken

bezinningsdag

Bezinningsdag 2017

Op D.V. 9 januari 2017 houden we de jaarlijkse bezinningsdag op het Hoornbeeck College in Amersfoort. Het thema dit jaar is Leven uit het Woord! Hieronder vind je alle informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven voor de workshops.

_DSC5786

Leven uit het Woord!

Op D.V. 9 januari houden we de jaarlijkse bezinningsdag voor alle personeelsleden van het Hoornbeeck College. Het thema van deze bezinningsdag is Leven uit het Woord!

We willen in het herdenkingsjaar 2017 op onze bezinningsdag de schijnwerper richten op de herdenking van de Reformatie, waarbij het Woord weer centraal kwam te staan. Het thema van deze bezinningsdag is: Leven uit het Woord! De betekenis van de Reformatie voor ons en onze scholen.

Wat betekent de Reformatie voor de reformatorische christen en voor de reformatorische scholen in déze tijd. Wij hebben in deze tijd op onze scholen te maken met allerlei actuele thema’s zoals overdoop, een wereld die ‘in brand staat’, het Schriftgezag, verhouding geloof en gevoel, het vasthouden aan tradities, de uitverkiezing. Nieuwe thema’s? Nee, ze speelden in de reformatietijd ook. Daarom is het goed om vanuit onze rijke traditie te putten en na te denken over deze thema’s met als spits: wat betekent dit voor ons persoonlijk, voor ons als school en voor ons gezamenlijk optreden ten opzichte van onze naaste in de wereld.

De commissie heeft, naast enkele centrale inleidingen, een keur aan thema’s, gegoten in workshops, kunnen organiseren. Het belooft een boeiende dag te worden.

Lezingen:

 1. Het Woord alleen - dr. P. de Vries
 2. Het Woord in de wereld - ds. W. Visscher
 3. Burger van twee rijken: de maatschappelijke opdracht van de school - dr. R. Toes

Hieronder kun je de keuze aangeven voor de twee workshops die je wil volgen.

Dick van Meeuwen, lid college van bestuur

Ad Blonk, voorzitter directieteam

Als er programmawijzigingen komen door extreem winterweer, laten we jullie dat op D.V. 9 januari voor 6 uur weten in een nieuwsbericht op www.hoornbeeck.nl/nieuws.

Programma Bezinningsdag 2017

Klik op 'Lees meer' om het programma te bekijken.

Dagvoorzitter: Ad Blonk
Organist: Coert Aschman

 • 09.00 – 09.30 uur:     Ontvangst in aula
 • 09.30 – 09.35 uur:      Welkom door Ad Blonk (dagvoorzitter)
 • 09.35 – 10.00 uur:      Opening door Willem de Potter
 • 10.00 – 10.20 uur:      Lezing dr. P. de Vries
  • ‘Het Woord alleen’
 • 10.20 – 10.35 uur:      Intermezzo: samenzang
 • 10.35 – 10.55 uur:      Lezing door ds. W. Visscher
  • ‘Het Woord in de wereld’
 • 10.55 – 11.15 uur:      Lezing door dr. R. Toes
  • ‘Burger van twee rijken: de maatschappelijke opdracht van de school’
 • 11.15 – 11.55 uur:     Pauze in aula
 • 12.00 – 12.45 uur:      Workshopronde 1
 • 12.50 – 13.35 uur:      Workshopronde 2
 • 13.35 – 14.30 uur:     Lunch in aula
 • 14.30 – 14.40 uur:      Gezamenlijke afsluiting door Dick van Meeuwen
 • 14.40 uur:                  Informeel samenzijn
Lees meer >>

Workshops

Klik op 'Lees meer' om het overzicht met workshops te bekijken.

1. Het Woord alleen - dr. P. de Vries

 • De Bijbel is als het Woord van God allereerst als gids bedoeld. Als gids om te weten Wie God is, hoe wij de wereld om ons heen en vooral hoe wij onszelf moeten zien. Wie de Bijbel echt als Gods stem ziet, weet dat de Bijbel een welomschreven inhoud heeft die waar is, onafhankelijk van het gegeven of een mens er voor buigt of niet. Het echte buigen voor de Schrift is een werk van Gods Geest.
 • Dr. De Vries studeerde theologie en Semitische talen aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Sinds 1982 is hij (hersteld) hervormd predikant. Op het ogenblik dient hij de (Hersteld) Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld. Vanaf 2005 is hij voor vijftig procent als docent Bijbelse theologie en hermeneutiek verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie te Amsterdam.

2. Het Woord in de wereld - ds. W. Visscher

 • De Heere Jezus heeft gezegd: “In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” We moeten echter vaststellen dat christenen in Nederland helemaal niet verdrukt worden. Kennelijk is er veel christendom zonder consequenties. Orthodoxe joden hebben wel te lijden onder antisemitisme. Waarom ontlopen orthodoxe christenen de Bijbelse gevolgen van hun christen-zijn? Zijn we eigenlijk wel herkenbaar in de samenleving? Leven we nog wel radicaal uit het Woord? Of hebben zuil, welvaart, gemakzucht, individualisering en zo meer ons zodanig in de greep dat we gewoon mee geseculariseerd zijn?
 • Ds. Visscher is ruim 20 jaar predikant van de Gereformeerde Gemeente in Amersfoort. Daarvoor was hij als econoom werkzaam  op het ministerie van Volksgezondheid. In het verleden was hij voorzitter van het bestuur  van onze school. Ook probeert hij bij te dragen aan de doordenking van maatschappelijke vraagstukken in de 21 eeuw. Verder was hij voorzitter van de jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. 

3. Burger van twee rijken: de maatschappelijke opdracht van de school - dr. R. Toes

 • In deze workshop gaan we nader in op de maatschappelijke opdracht van de school. Hoe kan de school deze opdracht op zich nemen en wat kan de individuele docent hierin betekenen? Door middel van een stuk bezinning op de noodzaak van maatschappelijke betrokkenheid en het geven en uitwisselen van enkele praktijkvoorbeelden hopen we inspiratie op te doen voor de dagelijkse praktijk op ons college. De reformatorische school moet meer zijn dan een bastion alleen. De school moet uitvalsbasis zijn. 
 • dr. Toes is 24 jaar docent geschiedenis geweest en 12 jaar directeur van de Guido de Brès (een locatie van het Wartburg College) in Rotterdam-Zuid. Sinds september 2016 is hij voorzitter van het College van Bestuur van het Wartburg College. Verder is hij sinds twee jaar lid van de Onderwijsraad. 

4. Overdoop? - ds. G.R. Procee

 • Er is vandaag veel te doen over het sacrament van de doop. Wat voor geldigheid heeft de kinderdoop? Velen worden in verlegenheid gebracht. Jongeren en ook ouderen menen dat zij zich moeten laten overdopen. We willen proberen verschillende zaken aan te stippen die betrekking hebben op het onderwerp: overdoop. Wat is de Bijbelse fundering van de kinderdoop? Hoe is de Baptistische theologie en hermeneutische benadering van de Schrift? Historische achtergronden. Is overdoop toegestaan? Moet onderdompeling plaatsvinden? Lijnen naar het Arminianisme.
 • Ds. Procee is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelharnis. Hij behaalde in 1977 zijn doctoraal economie. Is sinds 1984 predikant. In 2010 gepromoveerd op het onderwerp ‘Heilige Doop’. Hij is bestuurslid van Come Over and Help, North America.

5. Een evangelische refo!? Hoe de evangelische invloed de ‘refo’ (of de gereformeerde gezindte) verandert - ds. A.C. Uitslag

 • Vandaag is iets pas goed als het ook goed voelt. De evangelische beweging sluit daar naadloos op aan. Daar draait immers veel om de mens met zijn ervaring en zijn keuzes. Dit denken sijpelt ook de reformatorische kerken binnen. Op allerlei terreinen zie je dit terug: de muziek van Sela of de Opwekkingsbundel wordt in menig huisgezin geluisterd of gebruikt. Menigeen wil het geloof vooral beleven. Je moet je vooral veilig voelen bij God. En je maakt vooral zelf de keuze om bij God te willen horen in plaats van dat God het is, Die jou verkiest. Kortom: er verandert veel in de gereformeerde gezindte, mede door de evangelische invloed. Is dat nu winst of verlies? Daar willen we in deze workshop nader op ingaan.
 • Ds. Uitslag is predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Momenteel staat hij op Urk in de Eben Haëzergemeente. Hiervoor diende hij vijf jaar de gemeente van Kerkwerve. Hij is lid van de Identiteitsraad van de VVORG en tevens lid van de Raad van Toezicht van de Pieter Zandt Scholengemeenschap. Ds. Uitslag is ook voorzitter van de Spaanse Evangelische Zending. Daarnaast heeft hij diverse boeken geschreven, waaronder Thuis in de wereld, Wegwijs in de wereld, Elke dag Vaderdag, Elke dag Moederdag, Sleutel en Spiegel, de actualiteit van de Romeinenbrief.

6. Tradities in de reformatorische gezindte: waardevol of wettisch? - ds. M. Van Kooten

 • In de workshop willen we nadenken over de onopgeefbare traditie van de reformatorische leer zoals vervat in de drie formulieren van enigheid. Daarnaast staan we stil bij tradities van middelmatige zaak die helaas al te veel tot wetten van Meden en Perzen worden verheven. We zouden daarbij kunnen denken aan de wijze van zondagsviering, het omgaan met muziekinstrumenten en andere kwesties die kerkelijk scheiden, maar blijkbaar in het reformatorisch onderwijs toch overbrugbaar zijn.
 • Ds. Van Kooten is sinds 2010 predikant van de hervormde gemeente te Elspeet. Daarvoor diende hij de hervormde gemeenten Montfoort en Scherpenisse. Hij publiceert regelmatig in het Reformatorisch Dagblad, Terdege, Om Sions Wil en Oude Paden. Vóór het predikantschap was hij werkzaam op een scheepswerf.

7. Helder zicht op Bijbelse predestinatieleer. Onmisbaar voor goed actueel onderwijs - ds. G.W.S. Mulder

 • Jongeren vinden predestinatie een moeilijk thema. Voor sommigen is het te abstract, anderen vinden alle spreken erover verlammend werken. Deze workshop heeft als insteek dat wij als onderwijsgevenden kleur moeten bekennen. Alleen als wij ons bewust zijn van de rijke Bijbelse betekenis van de predestinatieleer, zijn we in staat de Bijbelse boodschap te vertolken voor de leefpraktijk van onze jongeren anno 2017.
 • Ds. Mulder was meerdere jaren werkzaam in het voortgezet onderwijs. Sinds 2010 is hij predikant van de Gereformeerde Gemeente te Zoetermeer. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het jongerenblad ‘Daniël’.

8. Rome & Reformatie - A.D.M. Lambregts

 • Protestanten en rooms-katholieken komen dichter bij elkaar. De wereld staat in brand. De onderlinge verschillen tussen reformatorische en behoudende rooms-katholieken lijken klein. Zijn de verschillen in deze tijd nog wel relevant?
 • Lambregts is geboren in Oud-Gastel bij Roosendaal. Hij is daar opgegroeid en was tot zijn 23e trouw rooms-katholiek. De ontmoeting met haar die nu zijn echtgenote is, bracht daar grote verandering in. Zodanig dat hij met overtuiging protestant is geworden. Lambregts is ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht.

9. Het navolgen van Christus overschat en onderschat. Wijst Bonhoeffer een goede weg? - prof. dr. A. Huijgen

 • De ‘navolging van Christus’ is een klassiek christelijk thema, dat we al bij Thomas à Kempis vinden. In de twintigste eeuw heeft Dietrich Bonhoeffer dit thema nadrukkelijk naar voren gebracht in de confrontatie met het nazisme. Maar wordt het niet snel wettisch? Kunnen wij Christus wel navolgen, en zo ja, hoe dan? In deze workshop spreken we door over navolging, met name naar aanleiding van Bonhoeffers gedachten.
 • Prof. dr. Huijgen is hoogleraar dogmatiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij heeft gepubliceerd over de theologie van Johannes Calvijn en Dietrich Bonhoeffer en is op verschillende manieren betrokken bij de bezinning op de identiteit van christelijk en reformatorisch onderwijs.

10. Zonder kerk vaart niemand wel - drs. L. Snoek

 • Geloven zonder de kerk. Godsdienstig zijn zonder te geloven. Het zijn onmogelijke mogelijkheden, die goed aansluiten bij de manier waarop veel (reformatorische) jongeren leven en denken. Wat houden deze vormen van levensovertuiging eigenlijk in? Hoe ontstaan ze? Hoe realistisch en eerlijk zijn ze? En welke verantwoordelijkheid geeft dit alles aan ons als identificatiefiguren? Daarover gaat het in deze workshop.
 • Tot vorig jaar was drs. Snoek hij docent Godsdienst aan het Van Lodenstein College in Amersfoort. Nu is hij pedagoog-didacticus aan de Academie Theologie van de CHE en nascholingsdocent aan de CGO-HBO-Theologie. Hoofdinteresse: hoe landt onze geloofsovertuiging bij onze jongeren. 

11. De naamgeving van de refo-scholengemeenschappen: zinvol of zinloos? - prof. dr. W.J op 't Hof

 • Dat refoscholengemeenschappen naar bekende nadere reformatoren zijn genoemd, zal wel niet zonder bedoeling zijn geweest. Leeft diezelfde geestelijke intentie nog onder het personeel en hoe is het gesteld met de kennis van de Nadere Reformatie onder het personeel? Ik vrees dat veelal wordt gedacht dat oude schrijvers uit de tijd zijn en dat zij voor een specifieke taak als het onderwijs in onze moderne tijd weinig of geen boodschap hebben. Laten wij de historische werkelijkheid eens gaan onderzoeken…
 • Prof. dr. Op ’t Hof is emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk en emeritus-hoogleraar Geschiedenis van het Gereformeerd Piëtisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

12. Actualiteit van de belijdenisgeschriften. Antwoorden voor nu!? - ds. M. Messemaker

 • Ze gaan al ruim vier eeuwen mee. De belijdenisgeschriften waarop we ons gereformeerde leven funderen. Maar zijn ze nog actueel genoeg? Zijn ze relevant genoeg in moderne tijden? Wie de thema’s van het gereformeerde belijden op zich in laat werken, ontdekt diepe actualiteit. Maar hoe blijft de belijdenis voor onszelf actueel? Hoe vertalen we dit door aan de studenten? Wat doen we thema’s die in de belijdenis onbesproken of onderbelicht zijn (Israël, eindtijd)? Mooie denk- en doestof voor een workshop!
 • Ds. Messemaker dient de Hervormde Gemeente van Woudenberg (PKN). Daarvoor was hij predikant in Kamerik, Oud-Beijerland en Monster. Ds. Messemaker heeft gestudeerd aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Leidse universiteit. Naast het predikantschap geeft hij enkele godsdienstlessen op het vwo van het Wartburg College, locatie Guido de Bres.

13. In gesprek met andersdenkenden; hoe doe je dat? - H. Bor

 • Evangelisatie geeft velen een besef van tekortschieten. Het woord ‘eigenlijk’ is daarbij heel geschikt om de gevoelens van deze christenen te omschrijven: ‘eigenlijk’ zou ik eens iets moeten zeggen tegen mijn buurman… Evangelisatie is helaas voor een groot aantal christenen een krampachtige bezigheid, waarin je op een onnatuurlijke manier iets oninteressants vertelt aan iemand die daarvan niet wil weten. Vragen:
  • - Is iedereen geroepen om te evangeliseren?
  • - Hoe benader je de mensen op straat?
  • - Zijn houding, kleding, etc. belangrijk bij evangeliseren op straat?
  • - Welke openingszin gebruik je om mensen aan te spreken?
  • - Hoe kunnen we een discussie vermijden?
  • - Wat vraagt de Heere van ons als wij in gesprek gaan met andersdenkenden?
 • dhr. H. Bor is sinds 1977 werkzaam geweest als evangelist voor ‘Commissie Evangelisatie Oost-Vlaanderen’. In 1978 verhuisde hij naar Gent waar een evangelisatiepost werd geopend. Tot het jaar 2010 is hij daar met zijn echtgenote werkzaam geweest. Naast het werk als evangelist werd hij door de Belgische overheid aangesteld als aalmoezenier: van 1992 tot 2012 in de Rijksgevangenis van Gent, van 2012 tot 2016 in de gevangenis in Hoogstraten. In 2010 werd hij aangesteld als lerend ouderling te Poederoijen.

14. In gesprek met mijn islamitische buurman - J. Hoekman 

 • Een groep leerlingen van een reformatorische school loopt door het centrum van een klein stadje. Een vrouw met een zwarte hoofddoek zit op een bankje bij een speeltuin. “Terrorist!”, zegt een van de leerlingen. “Ik haat vluchtelingen”, meldt een tweede. Welkom in het Westen, anno 2017. Hoe ga je als christen eigenlijk met moslims om? In deze workshop gaat het niet over vage ideeën, maar zoeken we naar een bruikbaar antwoord voor de dagelijkse realiteit.
 • dhr. J. Hoekman studeerde journalistiek en theologie en schrijft als verslaggever bij het Reformatorisch Dagblad over de islam. Hij schreef verder het boek ‘Zonen van Ismaël’, waarin wordt nagegaan welke theologische beoordeling de kerk door de eeuwen heen aan de islam gegeven heeft.

15. Instemmen met Luther (?!); kerkmuziek in theorie en praktijk - dhr. E. Kooijmans

 • Korte lezing over Luthers uitgangspunten ten aanzien van de kerkmuziek. Kennisnemen van enkele van zijn liederen, beluisteren van muziekfragmenten. Eventueel bespreken van enkele gespreksvragen. (Meerstemmig) zingen van enkele kerkliederen van Luther. Je kunt ook een instrument (fluit, hobo, viool, cello) meenemen om te begeleiden.
 • Tot zijn pensionering was Kooijmans als neerlandicus verbonden aan het Van Lodenstein College in Amersfoort. Hij maakte studie van het geestelijk lied, wat onder meer resulteerde in de uitgave van de bundel ‘Uit Sions zalen’. Kooijmans was dirigent van verschillende koren, waarvoor hij tevens liedzettingen en enkele grotere koorwerken componeerde. Auteur van het boek ‘De Wittenbergse nachtegaal’ over de kerkliederen van Luther.

16. Genderideologie: de strijd om ‘het’ kind bij de VN en hoe dat ons raakt - H.J. Van Schothorst

 • Is er verschil tussen man en vrouw, jongen of meisje? Niet wezenlijk, zo stelt de gender(gelijkheids)ideologie. Je geslacht is niet biologisch bepaald, ga vooral op zoek naar je eigen geaardheid. Het is maar net hoe je je voelt. Een frontale botsing met: ‘En God schiep de mens naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij ze’. Deze intense strijd wordt gevoerd op internationaal niveau, ook bij de VN. Het gaat onze gezinnen en scholen niet voorbij. We moeten opstaan. TCC probeert dat. Met een korte inleiding en film leiden we dit thema in.
 • Van Schothorst is oprichter en directeur van Transatlantic Christian Council (TCC). Doel is ontwikkeling van een internationaal netwerk van overheidsbetrokken christenen en lobbyen bij overheden en internationale organisaties met extra focus op leven, gezin en vrijheid. Met onderwijsachtergrond voormalig medewerker Europees Parlement, Mastergraad Europese Unie studies universiteit Leiden.

17. Het Hoornbeeck en de buitenwereld - ds. A.J. Kunz

 • Reformatorische scholen zijn een zegen. Jongeren krijgen onderwijs in een context waar gezin, kerk en school met elkaar verbonden zijn. Maar hoe zit het met de samenleving? Hoe kijken wij naar de samenleving, of blijft de maatschappij binnen de school veelal uit het zicht? En hoe kijkt de samenleving naar ons? Weten we dit eigenlijk wel, en hoe kunnen we daar beter zicht op krijgen?
 • Ds. Kunz is hervormd predikant en als docent en onderzoeker verbonden aan Driestar educatief in Gouda. Hij houdt zich vooral bezig met de vraag hoe de belijdenisgeschriften vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor christelijk onderwijs vandaag, en hoe christelijk onderwijs, staande in een seculiere cultuur, vorm krijgt.

18. Thema-workshop voor OOP’ers: hoe ga je om met media? - A.H. Geluk MA

 • Als OOP’er vorm je een visitekaartje voor de school. Jij bent vaak de eerste die mensen tegenkomen als ze onze scholen bezoeken. Dat geldt natuurlijk ook voor media! Weet jij wat je moet doen als er een journalist binnenloopt of opbelt? In deze workshop laat ik je zien hoe je als OOP’er ongenode gasten toch gastvrij kunt ontvangen of te woord kunt staan om zo een positief beeld van het Hoornbeeck te geven!
 • Dhr. Geluk MA werkt als communicatieadviseur voor het Hoornbeeck College
Lees meer >>

Inschrijven workshops

Hieronder vind je een overzicht van alle workshops en kun je je direct inschrijven.

Lees meer >>

Student aan het woord

Woudenberg_2
Gerrald Woudenberg
Student

Werken aan je toekomst

Lees verder
Gertrude Hak
Gertrude Hak
Student

Mensen reageren op je witte kleding

Lees verder
Berdine Zwanepol
Berdine Zwanepol
Student

Studeren dankzij SSH

Lees verder
398