Zoeken

Verleiding en vernieuwing

Geplaatst: 11 juni 2014

De Bijbel is onthutsend eerlijk over mensen die God oprecht dienden maar toch in bepaalde zonden gevallen zijn, zoals Mozes, David, Salomo en Jona. Waarom? Dat is niet beschreven om te suggereren dat wij het ook niet zo nauw hoeven te nemen met het dienen van de Heere.

Ongetwijfeld is de reden dat er in deze geschiedenissen zo veel lessen voor ons te vinden zijn. Bijvoorbeeld dat ook deze kinderen van God, die stuk voor stuk een belangrijke positie bekleedden, dat niet aan zichzelf te danken hadden. In zichzelf waren ze ook maar zwakke mensen die alleen uit genade zalig geworden zijn.

Een bekend voorbeeld van iemand die een diepe val heeft doorgemaakt, is Petrus die de Heere Jezus verloochende in het paleis van Kajafas. In zijn commentaar op het evangelie van Mattheüs besteedt de Engelse bisschop J.C. Ryle daar aandacht aan (n.a.v. Matth. 26:69-75). Hij legt daarbij de nadruk op de reeks van stappen die Petrus volgde en die uiteindelijk tot die verloochening leidden.

De eerste stap van Petrus’ val was zijn grote zelfvertrouwen. Ook al zouden ál de discipelen de Heere verlaten en aan Hem geërgerd worden, Petrus zou dat niet overkomen, meende hij. De tweede stap was traagheid en onoplettendheid. Jezus vroeg de drie discipelen in de hof van Gethsémané om te waken en te bidden, maar ze vielen in slaap. Wat Ryle niet noemt, maar wat zeker opvalt bij het lezen van de geschiedenis, is de aanval met het zwaard op de knecht van de hogepriester. Daaruit blijkt hoezeer Petrus vertrouwde op zijn eigen kracht en zijn eigen wapens en dat hij nog een geheel verkeerde voorstelling had van het Koninkrijk van God. De volgende stap noemt Ryle een lafhartig compromis: in plaats van dicht bij zijn Meester te blijven zoals hij beloofd had, verliet hij Hem en volgde slechts op grote afstand. De laatste stap was dat Petrus zich onnodig in slecht gezelschap begaf. Hij ging het hof van Kajafas binnen en begaf zich tussen de dienstknechten alsof hij bij hen hoorde.

Wat een pijnlijke maar leerzame geschiedenis! Leerzaam voor jongeren –en ouderen...- die leven in een wereld vol verleidingen. “Een zware ziekte overvalt zelden het lichaam zonder een voorafgaande reeks van voorboden. (..) Mensen vallen in het verborgen, lang voordat zij in het openbaar vallen. De boom valt met een groot geraas, maar het verborgen verval dat hiertoe heeft geleid, wordt vaak niet ontdekt vóórdat hij op de grond is gevallen.”

Vijf stappen luidden de val van Petrus in: zelfvertrouwen, onoplettendheid, veel verwachten van je eigen kracht, bij Christus vandaan blijven en slecht gezelschap opzoeken. De vertaalslag naar 2014 is niet moeilijk. In onze samenleving staat het individualisme centraal. De nadruk ligt daarbij vaak op zelfontplooiing. Het verkennen van wat de wereld te bieden heeft, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen passen daarbij – maar de gevaren daarvan worden vaak niet onderkend. De geschiedenis van Petrus waarschuwt ons om voortdurend waakzaam te zijn, een biddend leven te leiden en grote afstand te bewaren tot datgene wat ons tot zonde verleiden kan.

Gelukkig eindigt de geschiedenis van Petrus niet in Mattheüs 26. We lezen van een bitter wenen van Petrus, en in Johannes 21 over het gesprek van de opgestane Jezus met Petrus, waarbij de discipel opnieuw in zijn ambt bevestigd wordt. Langs die weg is ook in 2014 herstel mogelijk voor diep gevallen zondaren.

(Dr. Ir. S.M. de Bruin, lid van de kenniskring van het lectoraat)

Student aan het woord

Marjanne Kok 2_www
Marianne Kok
Student

Spannende overstap

Lees verder
Gertjan Horst_www
Gert Jan Horst
Student

Perfect totaalplaatje

Lees verder
319